print logo

IHR for MN-ansatte

Universitetsstyret besluttet i møte 21. juni hvilke fem områder som skal prioriteres i  IHR-prosjektet i denne omgang: Eksternt finansierte prosjekter, Administrative IT- systemer, Studieadministrasjon (lokalopptak og studentmobilitet), Bilagslønn samt Roller og ansvar knyttet til de administrative nivåene.

Organisering

Dekanen deltar i universitetsdirektørens ressursgruppe, som blant annet vurderer prosjektets planverk, gjennomføringskraft og mulighet for resultater.

På sentralt nivå arbeider fem plangrupper og underliggende arbeidsgrupper med hvert sitt prioriterte område. MN er foreløpig representert i plangruppene for Administrative IT-systemer og Bilagslønn, og i arbeidsgruppene for studentmobilitet og lokalopptak.  Ventelig vil fakultetet bli invitert til å delta i flere av plangruppene - og også i arbeidsgrupper.

Internt på fakultetet arbeides det med organisering av økonomiområdet, og det har vært avholdt møter og seminarer for å kartlegge arbeidsgangen mellom fakultets- og instituttnivået.

Ass. fakultetsdirektør koordinerer arbeidet på fakultetet, mens dekanatet er styringsgruppe.

 

Siste nytt fra IHR-prosjektet

Kontakt

Mona Bratlie
Underdirektør

Telefon +47-22856340