print logo

Årlig planlegging og rapportering

Studiekvalitet inngår som en del av UiOs virksomhetsstyring og har en sentral plass i enhetenes årsplaner og ved tertialrappotering.

Planer

Utdanningsstrategi for MN-fakultetet

Fakultetets årsplan 2013-2015

 

Rapporter

Ledelsen på alle nivåer har et særskilt ansvar for å foreta en årlig analyse og egenvurdering av studiekvaliteten.

Programmene utarbeider hvert år en rapport om programmets arbeid med studiekvalitet. Rapporten publiseres på programsiden til hvert enkelt studieprogram.

Instituttenes årsrapport  oversendes fakultetet og publiseres på instituttets studiekvalitetsside. Der legges også tilsynssensorrapportene for hvert institutt.

I henhold til nytt kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo er fakultetets studiekvalitetsrapportering integrert i virksomhetsrapporteringen fra og med 1. tertial 2012.

Tidligere studiekvalitetsrapporter fra MN fakultetet.

Publisert 31. jan. 2011 11:28 - Sist endret 29. okt. 2013 14:36