print logo

Innkalling arbeidsutvalget 09.10.03

Fakultetsstyrets arbeidsutvalg (AU)


innkalles til møte torsdag 9. oktoberber 2003 - kl. 12.15

Møtet holdes i møterom Ø349, Fysikkbygningen østfløy 3. etg.


 
Sak 62 Godkjenning av dagsorden  
Sak 63 Førsteamanuensis delstilling (20%) ved IS-gruppen ved Institutt for informatikk*  
Sak 64 Førsteamanuensis delstilling (20%) ved OMS-gruppen ved Institutt for informatikk*  
Sak 65 Førsteamanuensis delstilling (20%) ved IS.gruppen ved Institutt for informatikk*  
Sak 66 Stipendiatstilling i informatikk ved NTNU og UiO, Institutt for informatikk*  
Sak 67 Doktorgradsstipendiatstilling ved Kjemisk institutt*  
Sak 68 Doktorgradsstipendiatstilling ved Kjemisk institutt*  
Sak 69 To (tre) stipendiatstillinger ved Institutt for informatikk*  
Sak 70 Oppnevning av sakkyndig komité for bedømmelse av søkere til professorat/førsteamanuensis
ved Universitetsstudiene på Kjeller (UniK)* (Se sak 48)
 
Sak 71 Stipendiatstilling ved Biologisk institutt*  
Sak 71    
Sak 72    
Sak 73    
Sak 74    
     
  Eventuelt;  
     
  * = personalsak; lukket møte.  
     
  Fremleggsnotat

Sak 52

Godkjenning av dagsorden

Vedtaksforslag:

Dagsorden godkjennes.


Sak 53

Førsteamanuensisstilling ved Institutt for informatikk*
Forlenget midlertidig tilsetting uten kunngjøring, for en periode på inntil to år.


Vedlagt følger brev fra Institutt for informatikk av 02.07.03.

Vedtaksforslag:

Arbeidsutvalget slutter seg til Institutt for informatikks anmodning om forlenget
midlertidig tilsetting uten kunngjøring og tilsetter

Gerhard Skagestein

i førsteamanuensisstilling ved Institutt for informatikk for inntil to år fra 01.01.04.


Sak 54

Førsteamanuensis delstilling (20%) innen faststoff mekanikk
ved Matematisk institutt*
Forlenget tilsetting uten kunngjøring, for en periode på inntil tre år.


Vedlagt følger brev fra Matematisk institutt av 17.07.03, CV og publikasjonsliste.

Vedtaksforslag:

Arbeidsutvalget slutter seg til Matematisk institutts anmodning om at stillingen besettes
uten kunngjøring og innstiller

Geir Skeie

til førsteamanuensis delstilling (20%) i faststoff mekanikk ved Matematisk institutt, så lenge
han innehar hovedstilling ved Det Norske Veritas, dog ikke utover tre år.


Sak 55

Førsteamanuensisstilling i informatikk ved Institutt
for informatikk*


Vedlagt følger kunngjøringstekst, innstilling fra sakkyndig komitè av 13.08.03 og brev fra Institutt for
informatikk av 25.08.03.

Vedtaksforslag:

Arbeidsutvalget slutter seg til Institutt for informatikks vedtak og tilsetter

Øystein Haugen

som førsteamanuensis i informatikk tilknyttet OMS-gruppen ved Institutt for informatikk.

Øystein Haugen har ikke dokumentert at han har pedagogisk basiskompetanse. Det forutsettes at han skaffer
seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.


Sak 56

Tilsetting av en postdoktor ved Institutt for informatikk for to år,
uten kunngjøring*


Vedlagt følger notat fra Institutt for informatikk av 25.08.03, innstilling og CV for Aunet.

Vedtaksforslag:

Arbeidsutvalget slutter seg til instituttets anmodning og tilsetter

Snorre Aunet

i stilling som postdoktor ved Institutt for informatikk for en periode på to år fra tiltredelsesdato.


Sak 57

Tilsetting i stilling som postdoktorstipendiat ved
Senter for materialvitenskap (SMV)*
Eksternt finansiert - NFR prosjektnr. 129537/420 FIN: "Filmer, grenseflater
og nanomaterialer".


Vedlagt følger kunngjøring, forenklet søkerliste, brev fra SMV av 26.08.03, innstilling,
søknad m/CV og publikasjonsliste.

Vedtaksforslag:

Arbeidsutvalget slutter seg til Senter for materialvitenskaps innstilling og rangering og tilsetter

Yanjun Li

i stilling som postdoktorstipendiat ved Senter for materialvitenskap, for en periode på inntil to år
fra tiltredelsesdato, tilknyttet NFR-prosjektnr. 129537/420 FIN: "Filmer, grenseflater og nanomaterialer".


Sak 58

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i geofysikk
(georadar) ved Avd.A for geofysikk ved Institutt for geologi.*
Eksternt finansiert - NFR-prosjektnr. 155834/700 - New Spaceborne Radar
Methodes for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment
og Resource Monitoring. Et samarbeidsprosjekt med NORUT-IT og
Norsk Polarinstitutt.


Vedlagt følger kunngjøring, forenklet søkerliste, brev fra SMV av 28.08.03, innstilling, NFR-kontrakt,
søknad m/CV og publikasjonsliste.

Vedtaksforslag:

Arbeidsutvalget slutter seg Institutt for geofags innstilling og rangering og tilsetter

Kirsty Langley

i stilling som doktorgradsstipendiat ved Institutt for geofag, for en periode på inntil tre år fra
tiltredelsesdato, tilknyttet NFR-forskningsprosjekt nr. 155834/700 - New Spaceborne Radar
Methodes for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment og Resource Monitoring.


Sak 59

To (tre) stipendiatstillinger ved Institutt for informatikk for inntil
fire år med 25% pliktarbeid*


Vedlagt følger notat fra Ifi med styrevedtak, komiteens uttalelse, søkerliste, kunngjøring, CV og karakterutskrift.

Vedtaksforslag:

Arbeidsutvalget slutter seg til instituttets innstilling for stillingene og tilsetter

Erek Götürk, Roger Antonsen og Omid Mirmotahar

i stilling som stipendiat ved Institutt for informatikk for en periode på inntil fire år med 25% pliktarbeid.


Sak 60

Oppnevning av sakkyndig komité for bedømmelse av søkere til professorat/førsteamanuensis innen mobile systemer ved
Universitetsstudiene på Kjeller (UniK)*


Vedlagt følger brev av 25.03.02, 15.07.03 og 26.08.03 fra UniK, CV og publikasjonsliste for de
foreslåtte komitémedlemmene, forenklet søkerliste, Kollegiets tilsettingsutvalgs vedtak 06.11.01, sak 187/01,
kunngjøring og stillingsbeskrivelse.

Vedtaksforslag:

Arbeidsutvalget slutter seg til forslag til sakkyndig komité for professorat/førstamanuensis innen mobile
systemer ved UniK og oppnevner

Professor Matthias Pätzold, Høgskolen i Agder
Professor Jens Zander, Radio Communication Systems, KTH, Sverige
Professor Torleiv Maseng, Universitetet i Lund/FFI-Kjeller

Professor Pål Spilling, UniK, oppnevnes som komiteens administrative leder.


Sak 61

Tilsetting i stilling som stipendiat ved Biologisk institutt
for en periode på fire år med 25% undervisningsplikt*


Vedlagt følger kunngjøring, forenklet søkerliste, innstilling og søknad
med CV og karakterutskrift.

Vedtaksforslag:

Arbeidsutvalget slutter seg til Biologisk institutts innstilling og tilsetter

Ingvild Riisberg

i stilling som stipendiat ved Biologisk institutt, SKO 1017, for en periode på fire år
med 25% undervisningsplikt.


Eventuelt;

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 03.09.03.

 

Knut Fægri
dekan

 

Birger Kruse
fakultetsdirektør

 

 

Publisert 15. sep. 2006 13:16 - Sist endret 18. apr. 2011 14:01