print logo

Avslutning av ph.d.-studiet

Doktorgraden tildeles på grunnlag av en gjennomført opplæringsdel, en vitenskapelig avhandling og en vellykket doktorgradsprøve.

Innlevering av avhandlingen

Senest 3 måneder før planlagt disputas må du søke fakultetet om å få avhandlingen bedømt.

Søknaden sendes instituttet hvor du har fått opptak. Opplæringsdelen må være fullført og bestått i sin helhet før du kan søke.

Sammen med søknaden skal det ligge:

 • 3 utkast av avhandlingen
 • medforfattererklæringer dersom du har artikler hvor det er flere medforfattere
 • dokumentasjon på innhenting av nødvendige tillatelser
 • en erklæring på at arbeidet ikke er levert til bedømmelse ved en annen institusjon.

I tillegg legger veileder med forslag til medlemmer i bedømmelseskomiteen.

Bedømmelse

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares.

Komiteen skal konkludere om:

 • avhandlingen er verdig til å forsvares uten endringer
 • avhandlingen er verdig til å forsvares, men avhandlingen har mindre mangler som skal rettes før forsvaret. Ph.d.-kandidaten skal normalt være i stand til å gjøre dette innen to måneder. Ingen ny bedømming er da nødvendig
 • avhandlingen har betydelige mangler som skal rettes/omarbeides før den eventuelt kan forsvares. Ph.d.-kandidaten skal normalt være i stand til å gjøre omarbeidingen innen seks måneder. Den omarbeidete avhandlingen skal bedømmes på nytt av den opprinnelige bedømmelseskomiteen
 • dersom bedømmelseskomiteen finner at en avhandling ikke kan rettes opp innen seks måneder, skal den refuseres. Ph.d.-kandidaten har krav på og skal få en detaljert skriftlig redegjørelse/begrunnelse for refusjonen

Dersom avhandlingen pålegges omarbeiding slik at bedømmelseskomiteen må vurdere den reviderte avhandlingen for å avgjøre om den er verdig til å forsvares for ph.d.-graden, har bedømmelseskomiteen ny frist på seks uker fra de mottar den omarbeidete avhandlingen til å avgi sin endelige innstilling.

Trykking av avhandlingen

MN-fakultetet har inngått en avtale med Unipub forlag om trykking av doktorgradsavhandlinger.

Ferdig manuskript leveres av deg direkte til Unipub med en anvist bestilling fra det instituttet du tilhører. Se detaljert informasjon om trykking av avhandlingen på Unipubs nettsider.

Doktorgradsprøven

Når avhandlingen din er godkjent og offentliggjort, er du klar for doktorgradsprøven. Doktorgradsprøven består av to deler: prøveforelesning og disputas.

Doktorkreering

Vitnemålet får du tildelt på doktorkreeringen som finner sted ca. 4 ganger i året.

 • Vitnemålet er trykket på et spesielt papir, har latinsk tekst og måler 35 x 40 cm. UiO-seglet er preget inn i papiret. Vitnemålet er undertegnet av rektor og universitetsdirektør.
 • I tillegg har fakultetet utstedt vitnemålsvedlegg på norsk og engelsk i A4-format skrevet på spesielt papir.

Av vitnemålsvedlegget fremgår følgende informasjon:

 • fullt navn
 • fødselsdato
 • grad
 • grunnenhetstilhørighet
 • fagområde
 • tittel og dato for prøveforelesning
 • dato for disputas
 • tittel på avhandling
 • innhold i opplæringsdelen
 • når kandidaten ble kreert til doktor

Vitnemålsvedleggene er undertegnet av dekan og fakultetsdirektør.

Dersom du ikke kan møte på kreeringen, vil du få tilsendt vitnemålet rekommandert i posten etter at kreeringen er avholdt.

Publisert 15. feb. 2011 13:28 - Sist endret 20. mar. 2015 15:38