print logo

Gjennomføring av ph.d.-programmet i realfag

Ph.d.-programmet er normert til 3 år og utgjør til sammen 180 studiepoeng. Programmet består av avhandlingen og en opplæringsdel.

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen er individuell og planlegges i forbindelse med søknad om opptak.

Minst 20 studiepoeng må være innen realfag, og emnet MNSES9100 - Science, Ethics and Society på 5 studiepoeng er obligatorisk.

Emner som skal inngå i opplæringsdelen kan ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato. Opplæringsdelen må være slik at det sammen med arbeidet med avhandlingen gir nødvendig faglige bredde og fordypning.

Oversikt over fakultetets ph.d.-emner i realfag.

Inntil 10 studiepoeng kan avlegges på mastergradsnivå og søkes godkjent som del av opplæringsdelen. Normalt skal emnene som skal inngå i opplæringsdelen avlegges ved UiO.

Hvis du ønsker å bytte et emne i opplæringsdelen, må du fylle ut skjemaet for endring av opplæringsdelen (odt) og sende dette til den grunnenheten hvor du har opptak. Dette skal normalt gjøres før du har tatt emnet du vil bytte til. Det er fakultetet som avgjør om du kan få bytte ut emnet eller ikke.

Avhandlingen

Ph.d.-avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav.

På MN-fakultetet er det vanligst å skrive avhandlingen på engelsk og som en sammenstilling av flere mindre arbeider

Framdriftsapportering

Du må levere inn skriftlige fremdriftsrapporter:

Hvis du ikke innleverer fremdriftsrapporten, risikerer du å miste plassen på programmet.

Endringer underveis i doktorgradsprogrammet

Endring av doktorgradsprosjektet

Dersom endringene er av mindre art, dvs. at hovedtrekkene i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen er uforandret, så trenger du ikke gjøre noe.

Dersom det innebærer store endringer hvor det egentlig blir et helt nytt prosjekt med nye hypoteser ol., så må du søke om nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet og avslutte den opprinnelige avtalen. En begrunnet søknad sendes grunnenheten hvor du har opptak og som avgir sin uttalelse før saken sendes fakultet som fatter endelig vedtak.

Det er mulig å søke om forlengelse etter at den opprinnelige avtalen er utgått.

Du må fylle ut skjemaet for forlengelse (odt) sammen med din hovedveileder hvor du også må utarbeide en ny og detaljert fremdriftsplan for forlengelsen.

Søknadsskjemaet sendes til instituttet hvor du har opptaket, som gir sin uttalelse før søknaden sendes til fakultetet for endelig vedtak.

Fødselspermisjon

  • Dersom du er tilsatt ved MN-fakultetet (UiO er arbeidsgiver), så vil avtalen din bli forlenget automatisk.
  • Dersom du har ekstern arbeidsgiver, må du selv sørge for å sende fakultetet kopi av permisjonspapirene, slik at det blir registrert ved MN-fakultetet.

Sykemelding

Dersom du har vært sammenhengende sykemeldt i mer enn 2 uker, har du rett på tilsvarende forlengelse av opptaksavtalen din.

  • Dersom du har ansettelse ved MN-fakuletetet (UiO som arbeidsgiver), vil avtalen din bli forlenget automatisk.
  • Dersom du har ekstern arbeidsgiver må du selv sende fakultetet dokumentasjon på at du har krav på forlengelse.

Veiledning

Som ph.d.-student vil du motta individuell og jevnlig veiledning under arbeidet med ph.d.-avhandlingen. Fakultetet oppnevner vanligvis to veiledere, en hovedveileder og en medveileder.

Hvis du ønsker å bytte veileder, må du fylle ut skjemaet for endring av veiledere (odt). Både tidligere veileder og ønsket ny veileder må undertegne skjemaet. Skjemaet sendes grunnenheten hvor du har opptak, som gir en uttalelse og sender saken til fakultetet for endelig vedtak.

Publisert 30. nov. 2010 13:39 - Sist endret 30. jan. 2015 12:09