Nasjonalt samarbeid

MN-fakultetet har et omfattende samarbeid med institutt- og sykehussektor i Osloregionen. Det samarbeides om forskningsprosjekter, forskningsinfrastruktur, delstillinger og utdanning av doktorgradskandidater. Fakultetet samarbeider også med industribedrifter og universiteter og høgskoler, og deltar i flere sentre ved andre institusjoner.

Samarbeid med instituttsektor i Oslo-regionen.

MN-fakultetet tok i 2010 initiativ til et møte mellom UiO og relevante forskningsinstitutter i Oslo-regionen under følgende visjon:

Gjennom samspill gjøre Norge til en bedre forskningsnasjon.

Målet er å få til et tettere samarbeid ved å skape en arena der partene kan bli bedre kjent og hvor vi kan diskutere felles utfordringer. En viktig målsetning er å øke deltakelsen i EUs rammeprogrammer for forskning. Det legges opp til årlige møter, fortrinnsvis om våren.
 

 MN-fakultetet har formalisert samarbeid med noen forskningsinstitutter:

  • Birkeland-senteret
    Samarbeid mellom Institutt for energiteknikk (IFE) og UiO-MN om forskning og utdanning innen energi- og materialteknologi. Formålet med samarbeidet er økt innovasjon og kommersiali­sering, økt deltakelse i store nasjonale og internasjonale forsknings­prosjekter samt bedre tilgang på forskningsinfrastruktur.

  • CIENS - forskningssenter for miljø og samfunn
    CIENS er et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter innenfor klima og miljø og Universitetet i Oslo.  Senteret er basert på felles faglige strategier, og har utarbeidet et felles forskningsprogram (CIENS Fagprogram - SACRE).  Rundt 500 personer er samlokalisert i et nytt bygg i Forskningsparken.

  • SINTEF
    Samarbeid mellom SINTEF og MN-fakultetet innen fagområdene materialer og elektronikk. Det er inngått avtale om to Gemini-sentreMikro- og nanoteknologilaboratoriet (MiNaLab) og CATMAT.

Samarbeid med næringslivet

Det meste av samarbeidet med næringslivet foregår på institutt- eller individnivå.

Statoil

Fakultetet har inngått en samarbeidsavtale med Statoil (Akademiaavtale) for å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom partene. Formålet er å stimulere forskning og forskningsbasert utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for MN-fakultetet og Statoil.

Andre samarbeidsforhold

Universitetssenteret på Svalbard

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er et aksjeselskap, heleid av staten. MN-fakultetet sitter i styret og har flere ansatte i delstillinger som deltar i forskning og undervisning ved UNIS.
 

Andøya

Fakultetet har avtale med Andøya rakettskytefelt (ARS) og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) om undervisnings- og forskningssamarbeid på Andøya. Hvert år skytes det opp forsknings- og studentraketter.

Publisert 5. mars 2011 15:05 - Sist endret 25. aug. 2017 13:54