Sentre og satsinger

MN-fakultetet er vertskap for ett senter for fremragende utdanning (SFU). Det er sterk konkurranse om SFU-statusen som tildeles for en periode på inntil ti år.

Fakultetet har, i samhandling med rektor, satt av 100 millioner for å øke fakultetets innovasjonsevne og for økt vekselvirkning med næringslivet

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon.

Senteret ledes fra NTNU, i nært samarbeid med UiO og UiB etter bevilgning fra Forskningsrådets program Bioteknologi for verdiskapning (BIOTEK2021).  Ledelses- og nettverksprosjektet knytter sammen 12 bevilgede forskningsprosjekter, men senteret vil øke prosjektporteføljen ytterligere. 

Bilde av fakultetets tematiske satsinger

MN-fakultetet er organisert i ni sterke, disiplinbaserte institutter og med fire tematiske satsingsområder som går på tvers av disse. For hvert satsingsområde er det oppnevnt en arbeidsgruppe som skal bidra i arbeidet med den faglige utviklingen av det enkelte området.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker å understøtte forskermiljøer som disiplinært eller på tvers av disiplinene vil fungere som drivere for faglig fornyelse, og som i et rimelig tids­perspektiv vil føre til etablering av nye, internasjonalt konkurransedyktige forskermiljøer som endrer og videreutvikler fakultetet.

Fakultetets portefølje av Endringsmiljøer skal understøtte utviklingen av de fire tematiske innsatsom­rådene. Det er videre et hovedmål å utvikle nye, sterke forskningsledere.

MN-fakultetet deltar i tre forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). FME-statusen tildeles for en periode på åtte år.

MN-fakultetet er vertskap for fem sentre for fremragende forskning (SFF) og ett desentralisert senter med noder i Tromsø og Oslo. Vi deltar i åtte sentre hvor andre enheter ved UiO eller andre institusjoner er vertskap. Det er sterk konkurranse om SFF-statusen som tildeles for en periode på inntil ti år.

MN-fakultetet er vertskap for ett senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og deltar i fire sentre ved andre institusjoner. Det er sterk konkurranse om SFI-statusen som tildeles for en periode på åtte år.

MN-fakultetet har vært vertskap for to ”Nordic Centres of Excellence” (NCoE) og deltar i ytterligere to sentre der andre institusjoner i Norden er vertskap. Hver NCoE opprettes for en periode på fem år og finansieres av Nordisk ministerråd.