Sentre for fremragende forskning ved MN

MN-fakultetet er vertskap for fem sentre for fremragende forskning (SFF) og ett desentralisert senter med noder i Tromsø og Oslo. Vi deltar i åtte sentre hvor andre enheter ved UiO eller andre institusjoner er vertskap. Det er sterk konkurranse om SFF-statusen som tildeles for en periode på inntil ti år.

SFF er en ordning iverksatt av Norges forskningsråd. Ordningen skal stimulere norske forskningsmiljøer til å etablere sentre viet langsiktig, grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå, og har som mål å heve kvaliteten på norsk forskning.

Sentre som MN-fakultetet er vertskap for:

Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS)

Målet for Rosseland Centre for Solar Physics er å forstå hvordan vår nærmeste stjerne, sola, faktisk fungerer. Ved å kombinere observasjoner av sola med avansert datamodellering skal senteret utvikle ny kunnskap om partikkelakselerasjon og oppvarming både inni og rundt sola. Slik kan man avdekke prosesser som har direkte konsekvenser for jordas atmosfære og betingelsene for livet på jorda. Senteret ledes av Mats Carlsson, og starter 1. november 2017.

Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Senteret skal gi viktige bidrag til forståelse av molekylenes biologi, kjemi og fysikk. Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences vil utvikle nye beregningsmetoder som kan håndtere systemer med opp til millioner av atomer. Et mål er å forstå og kontrollere komplekse biologiske og kjemiske systemer under ekstreme forhold. Først nå er det teknisk mulig å sette opp avanserte eksperimenter som kan undersøke tilsvarende virkelige systemer andre steder i verden. Ledere av senteret er Trygve Helgaker og Kenneth Ruud, og startet 1. oktober 2017.

Senter for jordens utvikling og dynamikk

Målsetningen med Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED) er å undersøke og etablere mekanismene som knytter vulkanisme og deformasjon nær Jordas overflate til prosesser i den dype mantelen. Senteret ble opprettet i 2013, og ledes av professor Trond Torsvik.

 

Sentre ved UiO med deltakere fra MN-fakultetet:

Centre for Cancer Cell Reprogramming

Senteret skal studere hvordan prosesser i cellene, som endres under kreftutvikling, påvirker hverandre. Målet er å finne kreftens svake punkter for å kunne reprogrammere kreftcellene til ufarlige celler og slik bane veien for nye typer kreftbehandling. Professor Harald Stenmark, som er direktør for Senter for kreftbiomedisin ved Det medisinske fakultet ved UiO, skal lede det nye senteret.

Developing an integrated open access organ on chip platform for drug discovery

Senteret skal utvikle et "Organ på brikke", en ny teknologi som kan bidra til helt ny forståelse av kroppens organer og hvordan ulike behandlingsformer virker. Denne plattformen skal kunne gjenskape stoffskifteprosesser i kroppen og teste hvordan prosessene responderer på medisinsk påvirkning. Senterleder er Stefan Krauss ved det medisinske fakultet, UiO.

Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion

Rytme er grunnleggende for mennesker når vi går, danser og spiller, forteller historier eller prøver å forutsi fremtiden. Rytme er også en basal del av den menneskelige biologi. Senteret skal studere de perseptuelle og kognitive mekanismene som ligger under vår evne til å oppleve rytme og agere rytmisk. Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion (RITMO) er et tverrfakultært samarbeid mellom Institutt for musikkvitenskap, Institutt for informatikk og Psykologisk institutt
Senterledere: Anne Danielsen og Alexander Jensenius.

Eksterne sentre som har MN-fakultetet som partner:

Porous Media Laboratory

Senteret har som mål å finne metoder for å kunne beregne kompliserte væskestrømmer i porøse medier mer presist. Dette kan gjøres ved å kombinere eksperimenter, modellering og utvikling av ny teori. Senteret kombinerer metoder fra fysikk, kjemi, geologi og geofysikk. Denne kunnskapen er blant annet nyttig for effektiv utvinning av olje eller rent vann i tørkeområder. Alex Hansen ved NTNU leder senteret.

 

Avsluttede sentre:

Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi

The Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) er et desentralisert senter, med noder ved Universitetet i Tromsø og ved Universitetet i Oslo. Senterets målsetting er å være en internasjonalt anerkjent bidragsyter til utviklingen og anvendelsen av kvantemekanisk modellering innenfor kjemi og materialforskning. CTCC ble opprettet i 2007, og avsluttet i 2017. Senterleder ved Oslo-noden var professor Trygve Helgaker.

Senter for økologisk og evolusjonær syntese

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) samler populasjonsøkologer, evolusjonsbiologer, genetikere og statistikere, og fungerer som en intellektuell plattform innen økologi- og evolusjonsforskning. Målet er å øke forståelsen av hvordan levende organismer responderer og tilpasser seg miljøforandringer. CEES ble opprettet i 2007, og avsluttet høsten 2017. Senterleder var professor Nils Chr. Stenseth.

Senter for immunregulering

Centre for Immun Regulation (CIR) ved UiO har deltakere fra Det medisinske fakultet, Oslo Universitetssykehus og MN-fakultetet. Senterets mål er å finne årsaken til immunrelaterte sykdommer. CIR ble opprettet i 2007, og avsluttet i 2017. Senterleder var professor Ludvig M. Sollid ved Det medisinske fakultet.


Senter for kreftbiomedisin

Centre for Cancer Biomedicine (CCB) ved UiO samler cellebiologer, translasjons­forskere og statistikere. Senterets målsetting  er å forstå sammenhenger mellom genmutasjoner, celleforandringer og kreft, og derigjennom gi kreftpasienter en bedre diagnostikk. CCB ble opprettet i 2007, og avsluttet i 2017. Senterleder var professor Harald A. Stenmark ved Det medisinske fakultet.


Senter for biomedisinske beregninger

Center for Biomedical Computing (CBC) ved Simula Research Laboratory har deltakere fra Simula Research Laboratory og MN-fakultetet UiO, og har i tillegg flere norske og internasjonale samarbeidspartnere. Senterets målsetting er å utvikle matematiske metoder og programvare for bl.a. å simulere strømninger i kroppen. CBC ble opprettet i 2007, og avsluttet i 2017. Senterleder er professor Hans Petter Langtangen ved Simula Research Laboratory.

Senter for geologiske prosessers fysikk

Physics of Geological Processes (PGP) var et tverrfaglig senter ved MN-fakultetet som kombinerer studier av geologiske prosesser med nye forskningsmetoder innen fysikk for å forstå Jordas komplekse prosesser. Forskningen omfattet feltstudier, eksperimenter, modellering og teori. PGP ble opprettet i 2003 og avsluttet i 2013. Senterleder var professor Bjørn Jamtveit.


Senter for matematikk for anvendelser

Centre of Mathematics for Applications (CMA) var et tverrfaglig senter ved MN-fakultetet og hadde hovedvekt på matematikk og informatikk, men også med innslag av fysikk, astrofysikk og økonomi. Senterets visjon var å utnytte effektivt samspillet mellom teori, beregninger og anvendelser for å utvikle moderne matematikk. CMA ble opprettet i 2003 og avsluttet i 2013. Senterleder var professor Ragnar Winther.

 

Internasjonalt senter for geofarer

International Centre for Geohazards (ICG) ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) hadde deltakere fra MN-fakultetet UiO, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NORSAR og NGI. Senterets målsetting var å bli et internasjonalt kompetansesenter innen grunnleggende og anvendt forskning på georelaterte naturfarer som skred, jordskjelv og flom. ICG ble opprettet i 2003 og avsluttet i 2013. Senterleder var seniorforsker Farrokh Nadim ved NGI.

 

Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap

Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN) ved UiO hadde deltakere fra Det medisinske fakultet, Oslo Universitetssykehus og MN-fakultetet. Senterets målsetning var å bli et verdensledende miljø innen forskning på mekanismer for DNA-reparasjon og vedlikehold av gener for å forebygge nevrologiske sykdommer og aldring av hjernen. CMBN ble opprettet i 2003 og avsluttet i 2013. Senterleder var professor Tone Tønjum ved Oslo Universitetssykehus.

 

Publisert 13. mars 2011 09:44 - Sist endret 31. okt. 2017 15:13