print logo

IRIS: Interests & Recruitment in Science

Faktorer som påvirker rekruttering, gjennomføring og kjønnsbalanse innen naturvitenskap, teknologi og matematikk i høyere utdanning.

Om prosjektet

IRIS er et internasjonalt, EU-finansiert forskningsprosjekt ledet fra Universitetet i Oslo. Den norske IRIS-gruppa er plassert ved Fysisk institutt og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Denne gruppa jobber også med IRIS' norske søsterprosjekt, Vilje-con-valg.

Med oss i IRIS-konsortiet har vi fem forskningsinstitusjoner i fire europeiske land. I tillegg har vi en lang rekke internasjonale partnere.

En viktig del av datainnsamlingen i IRIS skjedde våren 2010 gjennom et elektronisk spørreskjema til utvalgte grupper av førsteårsstudenter innen realfag ved høyskoler og universiteter. Tilsvarende datainnsamlinger ble gjort i alle IRIS’ partnerland. Spørsmålene dreide seg om bakgrunn for utdanningsvalg, interesser og motivasjon, opplevelse av studiesituasjonen m.m. Spørreskjema-undersøkelsen følges opp av mindre, kvalitative og kvantitative delstudier.

Mål

Hovedmålsetningen i IRIS er å forstå hva som fører til at få unge (spesielt jenter) velger realfaglig og teknologisk utdanning. På dette grunnlag håper vi å kunne bidra med råd og innspill angående rekrutteringstiltak og tiltak for å forbedre undervisning og studiemiljø.

Stikkord er:

  • Erfaringer fra skolens realfag
  • Ungdomskultur, rollemodeller og tidsånd
  • Faglig interesse og mestringsforventning
  • Markedsføring og rekrutteringstiltak – hva nytter?
  • Faglig innhold, vinkling og undervisninsgmetoder innen realfag/teknologi i høyere utdanning
  • Studenters opplevelser ved studiestedet: faglig og sosial integrering, prestasjoner
  • Potensiale for frafall
  • Valg av spesialisering innen realfag; spesielt jenters valg

Metoder

For å nærme oss problemstillingen bruker vi en rekke ulike metoder. Den viktigste datainnsamlingen, som foregikk i de fem landene i IRIS-konsortiet våren 2010 og vil gjennomføres i en rekke internasjonale partnerland i 2011, er en spørreskjemaundersøkelse til studenter som er i slutten av sitt førtse studieår på utvalgte realfaglige studieprogrammer ved universiteter og høyskoler. I senere faser av prosjektet vil de ulike Iris-partnerne bidra med delstudier av bl.a. rekrutteringsprosjkter, kvinners fagvalg, frafall, mm.

Detaljer om bakgrunn, målsetning og metode finnes i den fulle prosjektbeskrivelsen som er tilgjengelig gjennom de internasjonale IRIS-sidene.

Alle norske universiteter og høyskoler med studenter innen IRIS’ målgruppe ble invitert til å delta i prosjektet. 19 av 24 aktuelle høyskoler og universiteter deltok, og ca. 1350 studenter besvarte spørreskjemaet.

Resultater

IRIS-gruppa har presentert perspektiver, metoder og teoretiske rammeverk for prosjektet i en rekke fora nasjonalt og internasjonalt; se de internasjonale IRIS-sidene. Her nøyer vi oss med å gjengi noen sitater fra norske realfagsstudenter som besvarte spørreskjemaet:

"Eg valde å studere fysikk fordi det er svært interessant å sjå korleis me kan skildre naturen, universet, me lever i. Dessutan gjev det god forståing for andre naturvitenskaplege felt, sidan me lærer alt frå grunnen av. Andre drivkrefter var svært dyktige lærarar, og meistringkjensla eg fekk når eg gjorde det bra"

"Litt påvirkning fra far gjennom oppveksten, et par fantastiske lærere både på barneskolen og videregående, et utvekslingsår til et land der det var svært positivt å være flink i realfag - og Gründercamp arrangert av Unge Entreprenører, som viste meg at praktisk realfag kan være morsommere enn bare teoretisk."

"Jeg er interessert i mange forskjellige fag og var veldig usikker på hva jeg skulle velge. Muligheten til å kunne utvikle ny teknologi som kan komme til nytte, spesielt i miljøsammenheng, førte til at jeg valgte det jeg valgte"

"Vi har kommet så langt at folk velger å studere det de har evner til eller har mest lyst til. Gutter og jenter HAR ulike interesser og evner og det er derfor ikke no galt i at de velger forskjellig". "Tror jenter generelt er litt redde for å ta realfag fordi de i større grad enn gutter føler de MÅ gjøre det bra for å lykkes..."

Bakgrunn

IRIS har sitt utgangspunkt i rekrutteringssituasjonen innen en del "matematikktunge" realfag og teknologifag, der tilstrømningen av studenter er for liten til å dekke samfunnets stipulerte behov og der kvinner er i mindretall. IRIS bygger på erfaringer fra tidligere forskning innen ungdoms interesser og holdninger til realfag og deres utdanningsvalg, for eksempel FUN-prosjektet, ROSE-prosjektet, og prosjekt Vilje-con-valg.

Vi trekker inn flere ulike teoretiske perspektiver i arbeidet. Modellen som Jacquelynne Eccles og medarbeidere har utviklet for utdanningsvalg ("expectancy-value theory") er sentral; likeledes sosiologiske perspektiver på ungdoms verdier og prioriteringer i senmoderne samfunn. Deler av prosjektet benytter narrativ analyse for å studere hvordan unge "konstruerer fortellingen om sitt utdanningsvalg". Feministiske perspektiver er også av interesse for å kaste lys over kvinners og jenters forhold til realfagene.

Finansiering

Prosjektet finansieres dels av EUs 7. rammeprogram (fra 1. mai 2009 til og med 30. april 2012), dels av Universitetet i Oslo, og dels av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (gjennom forskningsområdet re:K:rutt)

Samarbeid

Følgende institusjoner er partnere i IRIS-konsortiet:

Emneord: Rekruttering, realfag, utdanningsvalg, kvinner i realfag, valg og bortvalg
Publisert 17. des. 2010 13:09 - Sist endret 4. apr. 2014 14:07