Helse, miljø og sikring

Rollene i arbeidet med HMS:

Instituttleiar har ansvaret.

Dei ansatte skal medverke.

Verneomboda skal påse.

Bedriftshelsetenesta (BHT) skal gje råd.

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

Vi har eit lokalt arbeidsmiljøutval som skal jobbe for eit godt arbeids- og læringsmiljø.

Handbok for HMS

Handboka viser organiseringa av HMS-arbeidet og rutinar som er utvikla for arbeidet.

Nødnummer

  • Vaktsentralen: 22 85 66 66
  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Legevakt: 113