Innkallling styremøte 28. okt. 2010

Fysisk institutt 20.10.2010

Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer 

 

Fra: Instituttadministrasjonen

 

Innkalling til styremøte
Tidspunkt: 28.10.2010 kl. 12.15 - rom FV139

 

SAK IS 36/10 Godkjenning av dagsorden
  Forslag til vedtak:
 

Dagsorden ble godkjent.

SAK IS 37/10 Referat fra forrige styremøte
  Bakgrunn: Referat fra styremøte 17.06.10
  Forslag til vedtak:
 
Referat fra styremøte 17. juni ble godkjent.
SAK IS 38/10 Vedtakssak- Forslag om utlysning av fast, vitenskapelig stilling innen (mikro)elektronikk/instrumentering
  Bakgrunn: I notat fra hhv. Instituttleder og Elektronikkgruppen v/ gruppeleder argumenteres det for nødvendigheten av å lyse ut en fast, vitenskapelig stilling innen fagområdet (mikro)elektronikk/instrumentering.
  Forslag til vedtak: Styret stiller seg bak forslaget om å lyse ut denne stillingen.

 
SAK IS 39/10 Vedtakssak- Prolongering av stillingsplan
  Bakgrunn: Nåværende stillingsplan gikk ut i 2009. I notat fra Instituttleder redegjøres det for hvorfor Instituttledelsen anser det som nødvendig å prolongere stillingsplanen for en periode. 
  Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at Stillingsplanen 2004 - 2009 prolongeres t.o.m. 2010.

 
SAK IS 40/10 Vedtakssak- Forslag om utlysning av fast stilling som avdelingsingeniør på Instrumentverkstedet
  Bakgrunn: I notat fra Adm. leder foreslås det å lyse ut en fast stilling på Instrumentverkstedet.
  Forslag til vedtak:
 

Styret vedtar å lyse ut en teknisk stilling (avdelingsingeniør) til Instrumentverkstedet snarest. Instituttledelsen v/ Adm. leder bes utarbeide en utlysningstekst i samråd med leder på Instrumentvekstedet.

SAK IS 41/10 Vedtakssak- Forlengelse av prof. II-stilling til Vidar Hansen
  Bakgrunn: I notat fra Strukturfysikkgruppen v/ gruppeleder Arne Olsen bes det om at prof. II-stillingen til Vidar Hansen forlenges for en periode på 5 år f.o.m. 01.01.11. Universitetet i Stavanger har bekreftet fortsatt finansiering av stillingen.
  Forslag til vedtak: Styret stiller seg bak forslaget fra Strukturfysikkgruppen og vil anmode MN-fakultetet om at prof. II-stillingen til Vidar Hansen fornyes for en 5-årsperiode.

 
SAK IS 42/10 Orienteringssaker
  Ansatte/sluttet:
 • Frank Olsen er ansatt i 20 % stilling som avdelingsingeniør i IT-gruppen i perioden 01.08.10 - 31.12.10.
 • Alexander Bürger sin stilling som post. doc. er forlenget i perioden 01.08.10 - 31.01.11, i 30 % stilling. Stillingen er eksternt finansiert fra YFF-prosjektet til Sunniva Siem.
 • Per Øyvind Sollid sin stilling som stipendiat er forlenget for perioden 01.08.10 - 15.10.10. Forlengelsen er finansiert av Fysisk institutt, med grunnlag i at Sollid har hatt undervisningsoppgaver ved instituttet våren 2008, våren 2009 og våren 2010.
 • Elise Bergli er ansatt som førsteamanuensis i perioden 01.08.10 - 31.07.11, i 70 % stilling. Stillingen er dels eksternt finansiert via prosjekt for gjennomføring av videreutdanning i fysikk for lærere i den videregående skolen, dels fra Fysisk institutt og CMA.
 • Kyrre Ness Sjøbæk er ansatt som forsker i 50 % stilling  for en periode på 1 år, med oppstart 1. oktober 2010. Stillingen er eksternt finansiert via instrumenteringsprosjektet til Steinar Stapnes. 
 • Jan Kenneth Bekkeng er ansatt i en 1. aman. II-stilling i perioden 01.08.10 - 31.07.11. Stillingen er finansiert av Fysisk institutt.
 • Eirik G. Flekkøy er innvilget forlenget permisjon- 30 %- uten lønn fra sin professorstilling, i perioden 01.08.10 - 31.12.10. 
 • Adrian Taga er ansatt som forsker i 3 måneder f.o.m. 01.08.10. Stillingen er eksternt finansiert via HEPP. 
 • Johan Tresvig er ansatt som stipendiat i 4 år (med pliktarbeid) med oppstart 01.09.10. Dette er en KD-stilling og er tilknyttet fagområdet romteknologi/elektronikk (STAR). 
 • Sunniva Rose er ansatt som stipendiat i 4 år (med pliktarbeid) med oppstart 01.08.10. Dette er en KD-stilling og er tilknyttet fagområdet lavenergi kjernefysikk (SAFE).
 • Erlend Bolle sin stilling som forsker er forlenget i 50 % stilling i perioden 01.07.10 - 30.06.11. Stillingen er eksternt finansiert via PET-prosjektet til Steinar Stapnes.
 • Christine Sundtveten er ansatt som førstekonsulent i studieseksjonen i ett år f.o.m. 10.05.10. Hun vikarierer ifm. at Katrine Langvad har fødselspermisjon.
 • Sanja Koristovic er ifm. Christine Sundtvetens midlertidige overgang til ny stilling, ansatt som vikar på Ekspedisjonskontoret. Koristovic er hyret inn via Manpower.
 • Magnar Bugge er ansatt som forsker i 3 måneder f.o.m. 01.07.10, i 50 % stilling. Stillingen er eksternt finansiert via HEPP. 
 • André Krivokapic er ansatt som post. doc for en periode på 4 år, med oppstart 01.05.10. Dette er en KD-stilling innen fagområdet biofysikk og medisinsk fysikk.
 • Eirik Malinen er ansatt i en prof. II-stilling i 5 år, f.o.m. 01.06.10. Stillingen er eksternt finansiert av Oslo Universitetssykehus.
 • Jon K. Nilsen er ansatt som forsker i 3 + 9 måneder f.o.m. 01.07.10. Stillingen er eksternt finansiert via HEPP.
 • Lars S. Løvlie sin stilling som stipendiat er forlenget i 4 måneder f.o.m. 01.10.10. Stillingen er finansert via midler bevilget til ECSSCRM10-konferansen.
 • Ken Tore Tallakstad sin stilling som stipendiat er forlenget for perioden 17.09.10 - 29.10.10. Stillingen er eksternt finansert via prosjekt til Knut Jørgen Måløy. 
 • Matthias Richter er ansatt som post.doc. for en periode på tre år f.o.m. 30.09.10. Dette er en KD-stilling og er tilknyttet fagområdet eksperimentell partikkelfysikk. 
 • Nina F. Jeppesen Edin er ansatt som post.doc. for en periode på 2 år og 5 måneder f.o.m. 30.09.10. Dette er en KD-stilling og er tilknyttet fagområdet biofysikk og medisinsk fysikk (METOXIA-prosjektet). 
 • Siv G. Aalbergsjø er ansatt som stipendiat i 4 år (med pliktarbeid) med oppstart 30.09.10. Dette er en KD-stilling og er tilknyttet fagområdet biofysikk og medisinsk fysikk.
 • Magnar Bugge er ansatt som stipendiat i 4 år (med pliktarbeid) med oppstart 30.09.10. Dette er en KD-stilling og er tilknyttet fagområdet eksperimentell partikkelfysikk.
 • Adrian Glaubitz er ansatt som stipendiat i 4 år (med pliktarbeid) med oppstart 30.09.10. Dette er en KD-stilling og er tilknyttet fagområdet halvlederfysikk/fysikalsk elektronikk.
  Aktuelle saker:
 • Sirkulasjonssak i styret- godkjenning av sakkyndig komite ifm. utlyst prof. II-stilling innen kondenserte fasers fysikk
 • Nytt om faste stillinger; hvem er ansatt
 • Referat fra gruppelederforum 14.10
 • Ny strategisk plan for FI; arbeidsgrupper for kategoriene undervisning og forskning er nedsatt. Undervisningsgruppen er ferdig med sin innstilling.
 • SFF-initiativer fra fagmiljøer tilknyttet Fysisk institutt.
 • Infrastruktursøknader hvor Fysisk institutt er involvert.
  Disputerte:
 • Marius Lysebo- 11.06.19: "Cold Collisions of Atoms and Molecules"
 • Håvard Kalvøy- 14.06.10: "Needle Guidance in clinical applications based on electrical impedance"
 • Knut Stanley Jacobsen-18.06.10: "Cluster and THEMIS studies of Dayside Magnetospheric Boundary Layer Phenomena"
 • Simon Daniel de Villiers- 09.08.10: "An experimental investigation of the mechanics of crumpled thin sheets"
 • Katarina Pajchel- 19.08.10: "Search for Supersymmetry in Multi-lepton final states with the ATLAS detector and Related Challe"
 • Anders Nermoen- 27.09.10: "Some Effects of Gas-induced Fluidization in Dry Granular Media"
     

Einar Sagstuen
instituttleder

Lars Bernhardsen
administrativ leder

 

Publisert 3. mars 2011 14:20 - Sist endret 30. mars 2011 13:48