Innkallling styremøte 29. april 2010

Fysisk institutt 16.04.2010

Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer 

 

Fra: Instituttadministrasjonen

 

Innkalling til styremøte
Tidspunkt: 29.04.2010 kl. 12.15 - rom FV139

 

SAK IS 18/10 Godkjenning av dagsorden
  Forslag til vedtak:
 

Dagsorden ble godkjent.

SAK IS 19/10 Referat fra forrige styremøte
  Bakgrunn: Referat fra styremøte 25.02.10
  Forslag til vedtak:
 
Referat fra styremøte 25. feb. ble godkjent.
SAK IS 20/10 Vedtakssak- vurdering fra intervjukomite ifm. utlyst stilling som 1. amanuensis i plasma- og romfysikk
  Bakgrunn: Vurdering fra intervjukomité- basert på innstilling fra sakkyndig komité, prøveforelesninger og intervjuer (sakspapirer ettersendes per internpost). Sakspapirene inkluderer flg.: innstilling fra intervjukomite; kunngjøringstekst; forenklet søkerliste; rapport fra sakkyndig komité; kommentarer fra to av de innstilte søkerne til rapporten; revidert rapport fra sakkyndig komité basert på kommentarene.
  Forslag til vedtak:
 
Styret stiller seg bak forslaget fra intervjukomiteen og ber administrasjonen videresende saken til MN-fakultetets Tilsettingsutvalg for endelig godkjenning.
SAK IS 21/10 Vedtakssak - forslag til intervjukomite ifm. utlyst stilling innen teoretisk materialfysikk
  Bakgrunn: Ifm utlyst stilling som førsteamanuensis innen teoretisk materialfysikk, foreslås det flg. intervjukomite: Einar Sagstuen (leder), Bengt Svensson, Morten Hjorth-Jensen (leder av sakkyndig komite), Sigurd Skard Tjelmeland (studentrepr.), Lars Bernhardsen (sekretær)
  Forslag til vedtak: Intervjukomiteen godkjennes.

 
SAK IS 22/10

Vedtakssak -forlengelse av professor II-stilling til Bjørn Hauback

  Bakgrunn: Søknad med CV fra Bjørn Hauback om å forlenge hans II'er-stilling for er periode på 5 år f.o.m. 1. mai 2010. I tillegg bekreftelse fra IFE på finansiering og uttalelse fra Strukturfysikkgruppen. Sistnevnte er i all hovedsak med samme innhold som søknaden fra Hauback. 
  Forslag til vedtak:
 

Styret stiller seg bak forslaget om å forlenge II'er-stillingen til Bjørn Hauback i 5 år, f.o.m. 01.05.10.

SAK IS 23/10 Vedtakssak- tilsetting av 1. amanuensis i eksperimentell kjernefysikk
  Bakgrunn: Notat fra Einar Sagstuen blir ettersendt per internpost. I tillegg til notatet ettersendes flg. vedlegg: brev fra MN v/ Dekanus; notat fra SAFE; anbefalingsbrev; CV.
  Forslag til vedtak:
 
Dette fremgår av notatet fra Instituttleder.
 
SAK IS 24/10 Vedtakssak- tilsetting av professor II/førsteamanuensis II i biofysikk og medisinsk fysikk
  Bakgrunn: Kunngjøringstekst, forenklet søkerliste og innstilling fra sakkyndig komite (sendes ut per internpost).
  Forslag til vedtak:
 
Styret stiller seg bak forslaget fra den sakkyndige komiteen om å tilsette Eirik Malinen i en professor II-stilling innen biofysikk og medisinsk fysikk, for en periode på 5 år.
 
SAK IS 25/10 Vedtakssak -forlengelse av førsteamanuensis II-stilling til Liv Furuberg
  Bakgrunn: Søknad fra Elektronikkgruppen v/ gruppeleder om å forlenge II'er-stillingen til Liv Furuberg for en periode på 5 år, f.o.m. 01.01.10. CV for Furuberg ligger også vedlagt.
  Forslag til vedtak:
 
Styret stiller seg bak forslaget om å forlenge II'er-stillingen til Liv Furuberg f.o.m. 01.01.10, men ønsker kun å innvilge en forlengelse i 3-tre- år.
SAK IS 26/10 Orienteringssaker
 
  Ansatte/sluttet:
 • David Cameron er ansatt som forsker (SKO1109) for perioden 01.04.10 - 31.12.10. Stillingen er eksternt finansiert av Nordic Data Grid Facility (NDGF).
 • Lasse Vines er ansatt som post.doc. i perioden 01.01.10 - 30.04.12. Dette er et personlig post. doc.-stipend finansiert av NFR.
 • Henrik Qvigstad er ansatt som stipendiat for 4 år (m/ undervisningsplikt), med oppstart 1. april 2010. Dette er en KD-stipendiat tilknyttet fagområdet tungionefysikk. 
 • Jonas Ringnes er ansatt i fast stilling som avdelingsingeniør på Instrumentverkstedet fra 15.04.   
 • Kenneth Aamodt har fått forlenget sin stipendiatstilling for perioden 01.04.10 - 30.09.10. Forlengelsen er dels finansiert av Fysisk institutt (50 %) og dels av ALICE-prosjektet (50 %).  
 • Gry Merete Tveten er ansatt som stipendiat i ett år for perioden 01.04.10 - 31.03.10. Ansettelsen er finansiert av Fysisk institutt. Tveten har i de to første årene av stipendiatperioden vært lønnet via CERN.
 • Liv Hillestad er ansatt i fast stilling som økonomikonsulent fra 1.4.2010.
 • Børge K. Gjelsten har fått forlenget sin stilling som forsker (SKO1109) for perioden 01.03.10 - 30.04.10. Stillingen er eksternt finansiert av HEPP-prosjektet. 
 • Espen Flage-Larsen er ansatt i 20 % stilling som forsker (SKO1109) i perioden 01.01.10 - 31.12.10. Stillingen er eksternt finansiert via NFR-prosjektet 'Thermoelectric materials; synthesis, electronic structure, functionality'.
 • Tom Arild Blix er ansatt som prof. II i romfysikk for en periode på 3 år f.o.m. 01.04.10. Stillingen er finansiert av Norsk Romsenter.
 • Atle Bjørnerud har fått innvilget permisjon uten lønn fra sin prof. II-stilling i perioden 01.01.10 - 30.06.10. Bjørnerud sine undervisningsoppgaver ivaretas av Frederic Courivaud, som er innleid på timebasis.  
 • Joakim Bergli har fått forlenget sin stilling som forsker (SKO1109) for perioden 01.02.10 - 31.12.10. Stillingen er dels dels finansiert av Fysisk institutt (50 %) og dels av EVU-midler (50 %).
 • Peter Ebbesen har fått forlenget sin 50%-stilling som forsker (SKO1183) for perioden 01.02.10 - 31.01.11. Stillingen er eksternt finansiert via METOXIA-prosjektet.
 • Siri Fenne har fått forlenget sin stilling som forsker (SKO1108) for perioden 01.03.10 - 28.02.11. Stillingen er eksternt finansiert via METOXIA-prosjektet.
 • Mikael Sjödin er ansatt i fast stilling som overingeniør ved MiNa-lab'en f.o.m. 01.03.10. Stillingen skal lønnes via FME-Sol de første 4 årene, men skal etterhvert over på Fysisk institutt sitt budsjett.
  Aktuelle saker:
 • Referat fra gruppelederforum 15.04
 • Tildeling av småforsk- og småutstyrsmidler
 • Orientering om stipendiat- og postdoc.-stillinger 2010, med utlysningskampanje våren 2010
 • NFR-evalueringen av norsk fysikk; videre oppfølging
 • Status for utlyste faste, vitenskapelige stillinger
 • Status for strategiplanarbeidet- en arbeidsgruppe som skal se nærmere på undevisningsstrategier er nedsatt.
 • Søkerstall høst 2010- master og bachelor
  Disputerte:
 • André Krivikapic- 12.03.10: "EPR and ENDOR Studies of X-Irradiated Crystalline Cytosine Derivatives. Radical Structures, Reactions, and Dynamics"
 • Mihailo Jankov- 26.03.10: "Two phase flow in porous media with and without seismic stimulation"
 • Sanja Hadzialic- 16.04.10: "Photonic Crystal Slabs for Optical Micro Electro Mechanical Systems (OMEMS)"
     

Einar Sagstuen
instituttleder

Lars Bernhardsen
administrativ leder

 

Publisert 3. mars 2011 14:20 - Sist endret 17. mars 2011 13:18