Referat styremøte 29. april 2010

Fysisk institutt 30.04.2010

Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer 

 

Fra: Instituttadministrasjonen

 

Referat fra styremøte
Tidspunkt: 29.04.2010 kl. 12.15 - 14.30

Tilstede:
Vitenskapelig personale: Einar Sagstuen, Ellen K. Henriksen, Alex Read, Jøran Moen
Midlertidig vitenskapelig personale: Øystein Prytz
Teknisk/administrativt personale: Ole Dorholt, Katrine Langvad
Studentrepresentanter: Christoffer Stausland, Audun Skaugen

Fra administrasjonen: Lars Bernhardsen

 

SAK IS 18/10 Godkjenning av dagsorden
  Forslag til vedtak:
 

Dagsorden ble godkjent.

SAK IS 19/10 Referat fra forrige styremøte
  Bakgrunn: Referat fra styremøte 25.02.10
  Vedtak:
 
Referat fra styremøte 25. feb. ble godkjent, med flg. kommentarer:

 • Navn på studentrepr. var i opprinnelig referat feil, men dette er rettet opp.
 • Sak 09/10 og 15/10: disse sakene- budsjett og langtidsbudsjett- ble ikke tatt opp i møtet, men vil bli satt opp på sakskartet på neste styremøte. Det ble ifm. budsjettet også kommentert tidspunktet for når styret får fremlagt et budsjett til godkjenning. Normalt skjer dette på første møte i vårsemesteret- vanligvis i slutten av februar- som ideelt sett er for sent. Det har vært snakk om at UiO skal innføre en ny budsjettsyklus, som kanskje gir instituttene mulighet til å få på plass sine budsjetter på et tidligere stadium. Bernhardsen sjekker til neste møte hva den (evt.) nye budsjettsyklusen innebærer. 
SAK IS 20/10 Vedtakssak- vurdering fra intervjukomite ifm. utlyst stilling som 1. amanuensis i plasma- og romfysikk
  Bakgrunn: Vurdering fra intervjukomité- basert på innstilling fra sakkyndig komité, prøveforelesninger og intervjuer (sakspapirer ettersendes per internpost). Sakspapirene inkluderer flg.: innstilling fra intervjukomite; kunngjøringstekst; forenklet søkerliste; rapport fra sakkyndig komité; kommentarer fra to av de innstilte søkerne til rapporten; revidert rapport fra sakkyndig komité basert på kommentarene.
  Vedtak (mot en stemme):
 
Styret stiller seg bak forslaget fra intervjukomiteen og ber administrasjonen videresende saken til MN-fakultetets Tilsettingsutvalg for endelig godkjenning.

Jøran Moen erklærte seg inhabil og stemte ikke. Øystein Prytz stemte imot, med flg. begrunnelse:
På bakgrunn av de opplysninger som fremkommer i saksfremlegget og i diskusjonen under styremøtet, føler jeg meg ikke trygg på at den sakkyndige komiteen har foretatt en forsvarlig vurdering av de innkomne søknadene. Vurderingen fra den sakkyndige komiteen danner grunnlag for intervjukomiteens arbeid og den endelige rangeringen av kandidatene. Jeg kan derfor ikke stille meg bak ledelsens forslag til vedtak.
 
SAK IS 21/10 Vedtakssak - forslag til intervjukomite ifm. utlyst stilling innen teoretisk materialfysikk
  Bakgrunn: Ifm utlyst stilling som førsteamanuensis innen teoretisk materialfysikk, foreslås det flg. intervjukomite: Einar Sagstuen (leder), Bengt Svensson, Morten Hjorth-Jensen (leder av sakkyndig komite), Sigurd Skard Tjelmeland (studentrepr.), Lars Bernhardsen (sekretær)
  Vedtak: Intervjukomiteen godkjennes.
 
SAK IS 22/10

Vedtakssak -forlengelse av professor II-stilling til Bjørn Hauback

  Bakgrunn: Søknad med CV fra Bjørn Hauback om å forlenge hans II'er-stilling for er periode på 5 år f.o.m. 1. mai 2010. I tillegg bekreftelse fra IFE på finansiering og uttalelse fra Strukturfysikkgruppen. Sistnevnte er i all hovedsak med samme innhold som søknaden fra Hauback. 
  Vedtak:
 

Styret stiller seg bak forslaget om å forlenge II'er-stillingen til Bjørn Hauback i 5 år, f.o.m. 01.05.10.

Styret vil oppfordre gruppen til å jobbe for bedre interaksjon mellom Hauback og gruppen i kommende periode.
 

SAK IS 23/10 Vedtakssak- tilsetting av 1. amanuensis i eksperimentell kjernefysikk
  Bakgrunn: Notat fra Einar Sagstuen blir ettersendt per internpost. I tillegg til notatet ettersendes flg. vedlegg: brev fra MN v/ Dekanus; notat fra SAFE; anbefalingsbrev; CV.
  Vedtak (mot en stemme): a) Instituttstyret støtter forslaget om å tilsette Sunniva Siem i en fast stilling som førsteamanuensis ved Fysisk institutt innen lavenergi eksperimentell kjernefysikk, iht. ett av de to scenariene som er beskrevet i notatet.
b) Instituttleder gis mandat til å forhandle med MN-fakultetet om en mellomfinansieringsordning iht. scenario 2.
 
SAK IS 24/10 Vedtakssak- tilsetting av professor II/førsteamanuensis II i biofysikk og medisinsk fysikk
  Bakgrunn: Kunngjøringstekst, forenklet søkerliste og innstilling fra sakkyndig komite (sendes ut per internpost).
  Vedtak:
 
Styret stiller seg bak forslaget fra den sakkyndige komiteen om å tilsette Eirik Malinen i en professor II-stilling innen biofysikk og medisinsk fysikk, for en periode på 5 år.
 
SAK IS 25/10 Vedtakssak -forlengelse av førsteamanuensis II-stilling til Liv Furuberg
  Bakgrunn: Søknad fra Elektronikkgruppen v/ gruppeleder om å forlenge II'er-stillingen til Liv Furuberg for en periode på 5 år, f.o.m. 01.01.10.
  Vedtak:
 
Styret går inn for å forlenge II'er-stillingen til Liv Furuberg i ett år f.o.m. 01.01.10. Fornyet tilsetting utover dette tas til vurdering på neste møte, da med en plan for finansiering hvor utgangspunktet skal være at eksterne kilder (primært SINTEF) skal betale halvparten av lønnskostnadene.
 
SAK IS 26/10 Orienteringssaker
 
  Ansatte/sluttet:
 • David Cameron er ansatt som forsker (SKO1109) for perioden 01.04.10 - 31.12.10. Stillingen er eksternt finansiert av Nordic Data Grid Facility (NDGF).
 • Lasse Vines er ansatt som post.doc. i perioden 01.01.10 - 30.04.12. Dette er et personlig post. doc.-stipend finansiert av NFR.
 • Henrik Qvigstad er ansatt som stipendiat for 4 år (m/ undervisningsplikt), med oppstart 1. april 2010. Dette er en KD-stipendiat tilknyttet fagområdet tungionefysikk. 
 • Jonas Ringnes er ansatt i fast stilling som avdelingsingeniør på Instrumentverkstedet fra 15.04.   
 • Kenneth Aamodt har fått forlenget sin stipendiatstilling for perioden 01.04.10 - 30.09.10. Forlengelsen er dels finansiert av Fysisk institutt (50 %) og dels av ALICE-prosjektet (50 %).  
 • Gry Merete Tveten er ansatt som stipendiat i ett år for perioden 01.04.10 - 31.03.10. Ansettelsen er finansiert av Fysisk institutt. Tveten har i de to første årene av stipendiatperioden vært lønnet via CERN.
 • Liv Hillestad er ansatt i fast stilling som økonomikonsulent fra 1.4.2010. Stillingen er finansiert av SMN.
 • Børge K. Gjelsten har fått forlenget sin stilling som forsker (SKO1109) for perioden 01.03.10 - 30.04.10. Stillingen er eksternt finansiert av HEPP-prosjektet. 
 • Espen Flage-Larsen er ansatt i 20 % stilling som forsker (SKO1109) i perioden 01.01.10 - 31.12.10. Stillingen er eksternt finansiert via NFR-prosjektet 'Thermoelectric materials; synthesis, electronic structure, functionality'.
 • Tom Arild Blix er ansatt som prof. II i romfysikk for en periode på 3 år f.o.m. 01.04.10. Stillingen er finansiert av Norsk Romsenter.
 • Atle Bjørnerud har fått innvilget permisjon uten lønn fra sin prof. II-stilling i perioden 01.01.10 - 30.06.10. Bjørnerud sine undervisningsoppgaver ivaretas av Frederic Courivaud, som er innleid på timebasis.  
 • Joakim Bergli har fått forlenget sin stilling som forsker (SKO1109) for perioden 01.02.10 - 31.12.10. Stillingen er dels dels finansiert av Fysisk institutt (50 %) og dels av EVU-midler (50 %).
 • Peter Ebbesen har fått forlenget sin 50%-stilling som forsker (SKO1183) for perioden 01.02.10 - 31.01.11. Stillingen er eksternt finansiert via METOXIA-prosjektet.
 • Siri Fenne har fått forlenget sin stilling som forsker (SKO1108) for perioden 01.03.10 - 28.02.11. Stillingen er eksternt finansiert via METOXIA-prosjektet.
 • Mikael Sjödin er ansatt i fast stilling som overingeniør ved MiNa-lab'en f.o.m. 01.03.10. Stillingen skal lønnes via FME-Sol de første 4 årene, men skal etterhvert over på Fysisk institutt sitt budsjett.
  Aktuelle saker:
 • Referat fra gruppelederforum 15.04
 • Tildeling av småforsk- og småutstyrsmidler
 • Orientering om stipendiat- og postdoc.-stillinger 2010, med utlysningskampanje våren 2010
 • NFR-evalueringen av norsk fysikk; videre oppfølging
 • Status for utlyste faste, vitenskapelige stillinger
 • Status for strategiplanarbeidet- en arbeidsgruppe som skal se nærmere på undevisningsstrategier er nedsatt.
 • Søkerstall høst 2010- master og bachelor
 • Tidligere Adm. dir på IFE- Kjell Bendiksen- er fra 1. mai 2010 tilsatt i en 30 % prof. II-stilling ved Fysisk institutt, fullfinansiert fra MN-fakultetet. Bendiksen skal bistå fakultetet med å knytte sterkere bånd til eksterne samarbeidspartnere med tanke på energirelaterte forskningsprosjekter. Bendiksen skal ha kontorplass på Fysisk institutt.
 • Lektor Cathrine Tellefsen skal tilsettes midlertidig på Fysisk institutt som Skolelektor for ett år, f.o.m. 1. august 2010. Hennes arbeidsoppgaver vil bl.a. være å ha ansvaret for omlegging og undervisning av FYS1000 våren 2011 samt undervisning på etter- og videreutdanningskurs i fysikk for lærere. Stillingen er dels finansiert av Fysisk institutt (50 %) og dels av EVU-midler (50 %). 
  Disputerte:
 • André Krivokapic- 12.03.10: "EPR and ENDOR Studies of X-Irradiated Crystalline Cytosine Derivatives. Radical Structures, Reactions, and Dynamics"
 • Mihailo Jankov- 26.03.10: "Two phase flow in porous media with and without seismic stimulation"
 • Sanja Hadzialic- 16.04.10: "Photonic Crystal Slabs for Optical Micro Electro Mechanical Systems (OMEMS)"
     

Einar Sagstuen
instituttleder

Lars Bernhardsen
administrativ leder

 

Publisert 3. mars 2011 14:20 - Sist endret 17. mars 2011 13:17