Referat ekstraordinært styremøte 02. febr. 2010

Fysisk institutt 17.02.2010

Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer 

 

Fra: Instituttadministrasjonen

 

Referat  fra ekstraordinært styremøte
Tidspunkt: 02.02.2010 kl. 13.00 - ca. 1345, rom FV139

Tilstede:
Vitenskapelig personale: Einar Sagstuen, Ellen K. Henriksen, Alex Read, Jøran Moen
Midlertidig vitenskapelig personale: Øystein Prytz
Teknisk/administrativt personale: Ole Dorholt, Katrine Langvad
Studentrepresentanter: Kyrre N. Sjøbæk, Christoffer Stausland

Fra administrasjonen: Lars Bernhardsen

Forfall:

SAK IS 05/10 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

SAK IS 06/10 Vurdering fra intervjukomite ifm. utlyst stilling som 1. amanuensis i lavenergi kjernefysikk

Bakgrunn: Vurdering fra intervjukomite- basert på innstilling fra sakkyndig komite, prøveforelesninger og intervjuer.


Vedtak:

Styret stiller seg bak forslaget fra intervjukomiteen og ber administrasjonen videresende saken til MN-fakultetets Tilsettingsutvalg for endelig godkjenning.


Til denne saken ble flg. kommentert:
  • Innstillingen fra den sakkyndige komiteen burde ha vært sendt ut som saksdokument til styremøtet
  • Ved fremtidige utlysninger kan man med fordel være enda tydeligere i kunngjøringsteksten når det gjelder formuleringer av kvalifikasjonskrav som ikke er rent faglige.

Einar Sagstuen
instituttleder

Lars Bernhardsen
administrativ leder
Publisert 17. feb. 2010 15:37 - Sist endret 3. mars 2011 14:20