Referat styremøte 15. desember 2011

Fysisk institutt 16.12.2011

Til: Styrets medlemmer/varamedlemmer 

 

Fra: Instituttadministrasjonen

 

Referat fra styremøte
Tidspunkt: 15.12.2011 kl. 12.15 - ca. 13.45

Til stede:

Vitenskapelig personale: Einar Sagstuen, Ellen K. Henriksen, Anette Gunnæs

Midlertidig vitenskapelig personale: Maiken Pedersen

Teknisk/administrativt personale: Ole Dorholt, Katrine Langvad
Studentrepr.: Eva H. Enoksen,  Fredrik Eksaa Pettersen  

Fra administrasjonen: Lars Bernhardsen

Forfall: Jøran Moen, Øystein Prytz, Alex Read 

 

 

SAK IS 30/11 Godkjenning av dagsorden
 

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med den endring av sak 33/11 blir utsatt.

SAK IS 31/11 Referat fra forrige ordinære styremøte og ekstraordinært styremøte 15.11
  Bakgrunn: Referat fra styremøte 20.10.11 og ekstraordinært styremøte 15.11.11
  Vedtak:
 
Referat fra styremøte 20. oktober og ekstraordinært styremøte 15.11 ble godkjent.
SAK IS 32/11 Vedtakssak- Budsjett 2012
  Bakgrunn: Følgeskriv til budsjett for 2012. I tillegg et overordnet forslag til fordeling av midler til hhv. drift (herunder annuum og de ordinære driftstiltakene) og utstyr.
 

Vedtak:

Styret tar det fremlagte budsjett for 2012 til etterretning. Styret godkjenner rammen for fordeling av drift og utstyr.

 

SAK IS 33/11 Vedtakssak- Tilsetting i førsteaman. II/prof. II-stilling innen halvlederteknologi
  Bakgrunn: Saken utsettes i påvente av endelig vedtak i UniK sitt styre.
 

Forslag til vedtak:

 

SAK IS 34/11 Orienteringssaker
 

Ansatte/sluttet:

 • Kjetil Valset er ansatt som overingeniør tilknyttet NorTem-prosjektet for perioden 01.12.11 - 30.06.12. Stillingen er eksternt finansiert. Dette er en stilling som skal lyses ut i løpet av våren 2012.
 • Luiza Angheluta har fått forlenget sin postdoc.-stilling for perioden 01.01.12 - 31.12.12. Stillingen er fortsatt finansiert av Fysisk institutt (egenbidrag inn i PGP).
 • Gry M. Tveten har fått forlenget sin stip. stilling for perioden 15.11.11 - 14.05.12. Forlengelsen er eksternt finansiert via prosjekt til Sunniva Siem.
 • Dan P. Nguyen har fått forlenget sin stip. stilling for perioden 01.01.12 - 30.06.12. Forlengelsen er delvis finansiert eksternt (3 mnd), og delvis fra Fysisk institutt (3 mnd).
 • Erik Adli sin forskerstilling (SKO 1109) er forlenget for perioden 01.01.12 - 31.12.12. Forlengelsen er finansiert via instrumentingsprosjektet til Steinar Stapnes.
 • Taran Hellebust er ansatt i en førsteaman. II-stilling for perioden 01.01.12 - 31.12.12. Stillingen er finansiert av Fysisk institutt. Dette er en stilling som er planlagt lyst ut som en ordinær II'er-stilling i løpet av 2012, under forutsetning av styrets godkjenning.
 

Aktuelle saker:

 • Oppsummering fra gruppelederforum 01.12
 • Studentstatistikk 2011
 • KD-stillinger 2012
 • Tideling av NorTem: Bevilgningen er på totalt 58 MNOK. I tillegg kommer egenandeler på 21 MNOK. Involverte miljøer er UiO, NTNU og SINTEF
 • Fremdriftsrapport for NorFab og FME-Sol: Utgår
 • SFF-prosessen: Tidsplan fra NFR er utsatt, slik at det først i mai neste år blir avgjort hvem som går til runde 2.
 • ISP-prosessen: Her vil det foreligge en avgjørelse i NFR sin Vitenskapsdivisjon i feb. 2012. Totalt er det innsendt 3 søknader fra Fysisk institutt.
 • Valgt vs. tilsatt instituttleder- vedtak i Universitetsstyret: U-styret har gjort vedtak om at neste instituttleder ved Fysisk institutt rekrutteres ved tilsetning, altså i tråd med instituttets ønske.
 • Vedr valg av styremedlemmer blant de teknisk-administrativt ansatte- mulig endring av valgordning: Etter en del sondering har det vist seg at valgordningen faktisk ble endret i forkant av forrige valg, slik at det nå er flertallsvalg og ikke listevalg som gjelder også for de T/A-ansatte.
 

Disputerte:

 • Kristine Gulliksrud- 28.10.11: 'DCE-MRI in assessment of the microenvironment and aggressiveness of human tumor xenografts' (dr. philos)
 • Kjetil Valset- 18.11.11: 'Studies of electronic structure and thermal properties of thermoelectric materials emphasising quantitative electron diffraction'
 • Reidun Renstrøm- 25.11.11: 'KVANTEFYSIKKENS UTVIKLING – i vitenskapshistorien, fysikklærebøker og undervisning'
 • Hiroatsu Sato- 30.11.11: 'Waves and oscillations in space plasmas'

 

     

Einar Sagstuen
instituttleder

Lars Bernhardsen
administrativ leder

 

Publisert 16. des. 2011 15:22