Rekonstruksjon av økologisk status og stedegne referanseforhold i marine bløtbunnsområder (PES)

Rekonstruksjon av økologisk status og stedegne referanseforhold i marine bløtbunnsområder: kalibrering av data for bentiske foraminiferer, makrofauna og hydrografi, PES

Formål

formålet med prosjektet er å utvikle paleoøkologisk baserte metoder for å rekonstruere økologisk status, inkludert referanseforhold, i kystfarvann.

Bakgrunn

I følge det europeiske rammedirektivet for vann, skal vurderinger av økologisk status i kystfarvann baseres på sammenlikninger med referanse- (bakgrunns-) forholdene. Bløtbunns invertebrater (makrofauna) representerer et av de biologiske kvalitetselementene som skal legges til grunn for vurderingene. På grunn av mangel på lange biologiske tidsserier, finnes det imidlertid ingen overvåkningsprogrammer som inkluderer adekvate metoder til å definere de påkrevde biologiske referanseforholdene. Prosjektet arbeider med å utvikle nye, kostnadseffektive, retrospektive metoder for å bestemme den stedegne økologiske status langt tilbake i tid (for eksempel ti til flere hundre år) i marine kystnære strøk.

Finansiering

Norges Forskningsråd (2008-2011)

Prosjektpartnere

Les mer om prosjektet på engelsk.

Publisert 9. feb. 2011 10:18 - Sist endret 11. mar. 2011 16:06