English version of this page

Prosedyre for HMS opplæring og adgangskontroll ved IBV

Formål

Prosedyren skal sikre at alt laboratoriearbeid ved instituttet er i henhold til lovverket (Arbeidsmiljøloven med forskrifter).

Prosedyren skal sikre at alle (studenter og ansatte) som arbeider på instituttets laboratorier har fått nødvendig og tilstrekkelig opplæring

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for all forsknings- og undervisningsaktivitet i alle laboratorier ved IBV.

Ansvar

Instituttleder har det overordnede ansvar for all laboratorievirksomhet ved IBV.

Seksjonsleder/senterleder har ansvar for at alle ansatte ved egen seksjon som jobber på lab får nødvendig opplæring.

Veileder/personalleder skal sørge for at de som skal ha kurs tar det.

HMS-i ved seksjonen/senteret skal sørge for dokumentering av opplæring, samt gi adgang til laboratoriene.

Ekspedisjonen bistår ved utlevering av nøkler etter godkjenning av HMS-i for seksjonen det gjelder.

Fremgangsmåte

HMS-opplæring: Generelt

For generell HMS opplæring henvises det til generell "Prosedyre for HMS-opplæring"

Nettskjema guider deg gjennom de forhold som det er viktig å kjenne til. Seksjonsleder og veileder har ansvar for at lokal opplæring gis. HMS-i skal bistå seksjonsleder i å ha oversikt over opplæring av ansatte og studenter i seksjonen.

Egenerklæring (dokumentering av opplæring) skjer ved nettskjema. Nøkler utleveres i ekspedisjonen etter HMS-i har sent en bekreftelse på opplæring til postmottak@ibv.uio.no

Obligatorisk HMS opplæring for Studenter og PhD-studenter på lab og i felt.

For studenter på MN-fak består HMS-opplæringen av 7 emner fra høsten 2015:

 • HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø
 • HMS0502 - Utviklende læringsmiljø
 • HMS0503 - Laboratoriesikkerhet
 • HMS0504 - Feltsikkerhet
 • HMS0505 - El-sikkerhet
 • HMS0506 - Klinikksikkerhet
 • HMS0507 – Brannsikkerhet

På IBV skal ALLE master og PhD-studenter ta ny eksamen i HMS0503 og HMS0504 ved kontraktstart. Dette registreres gjennom studieadministrasjonen. Disse HMS-kursene er elektroniske og kan utføres når og hvor som helst.

Det forventes at alle som er ledere og lærere for studenter og PhD studenter setter seg inn i innhold i de kursene det forventes at studentene deres har.

Obligatorisk HMS opplæring for alle andre ansatte (unntatt PhD-studenter) på lab og i felt:

For IBV er de lovpålagte/obligatoriske HMS-kursene;

Kurs Innhold Obligorisk for
Grunnleggende laboratoriesikkerhet Kurset er rettet mot deg som arbeider på laboratorium. Alle som arbeider på lab
Safety in the laboratory The course is for people working in the laboratory. Alle som arbeider på lab
Valg og bruk av personlig verneutstyr Seminaret er rettet mot deg som bruker personlig verneutstyr i jobben. Fokus er på hansker, briller og masker. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål og prøve utstyr. Alle som arbeider på lab
Selection and use of personal protective equipment The seminar is aimed at those who use personal protective equipment at work. The focus is on the gloves, goggles and masks. There will be an opportunity to ask questions and to test the Equipment. Alle som arbeider på lab
Smittevern Georg Sverdrups hus: Grupperom 4 Kurset er rettet mot deg som arbeider med biologiske faktorer på laboratorium Ledere og alle som arbeider med biologiske faktorer klasse 2
Infection control The course is aimed at those working with biological agents in the laboratory. Ledere og alle som arbeider med biologiske faktorer klasse 2
Workshop håndtering av gass Rettet mot dem som håndterer gassflasker, håndtering, bytte av regulator, Lagring av flasker eller Flytende gasser: Tanker og håndtering De som håndterer gass og deres ledere
Workshop on handling of gas Aimed for those that are handling of gas bottles, switching regulator, Storage of bottles or Handling of liquefied gas De som håndterer gass og deres ledere
Brukerkurs i strålevern for arbeid Kurset skal sikre at de som arbeider med åpne radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter Alle som arbeid med åpne radioaktive kilder og deres ledere

 

HMS-opplæring: Laboratorier

 

Viktige punkter i lokal HMS-opplæring ved oppstart på laboratoriene:

 • HMS systemet

 • Risikovurdering

 • Sikkerhetstiltak ved arbeid med kjemikalier

 • Sikkerhetstiltak ved arbeid med biologiske faktorer

 • Sikkerhetstiltak ved arbeid med gass

 • Sikkerhetstiltak ved arbeid med GMO

 • Sikkerhetstiltak ved arbeid med strålekilder

 • Aktuelle verneinnretninger som; avtrekkskap og punktavsug, sikkerhetsbenker, hansker, frakker, vernebriller, forebyggende tiltak for allergener, beskyttelse mot strålekilder/UV/ laser osv.

 • Sikker avfallshåndering

 • Avvik rapporteres iht til prosedyre for avvik.
   

Tilgang til laboratoriene:

Egenerklæring (dokumentering av opplæring) skjer ved nettskjema. Nøkler utleveres etter godkjenning av dokumentert opplæring av HMS-i.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Prosedyre for HMS-opplæring

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: HMS-team ved IBV
 • Godkjent av: Instituttleder Finn-Eirik Johansen
 • Godkjenningsdato: 01.08.2014
 • Utgave: 2
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2014/10179
Publisert 13. feb. 2017 15:10 - Sist endret 24. mai 2017 10:01