”The Size-Temperature Rule”: Effekter av temperatur på kroppsstørrelsen til insekter.

Et aktuelt spørsmål i moderne evolusjonsbiologi, er hvordan temperatur påvirker størrelsen på voksne vekselvarme (ectoterme) dyr. Forskere har lenge vært opptatt av at mange invertebrater ser ut til å bli større i kjøligere områder. Intuitivt skulle en forvente det motsatte, at kjøligere og kortere sommersesonger burde gi mindre kroppsvekst, siden disse dyrenes aktivitet er avhengig av temperaturen. Dette blir av mange nevnt som eksempel på Bergmanns regel (selv om denne egentlig omhandler varmblodige dyr). Men ved mer inngående undersøkelser viser forholdene seg å være mer kompliserte. Noen arter viser motsatt trender, med redusert kroppsstørrelse i kaldere områder. Mye tyder på at ulike livssyklusmønstre kan ha betydning dette, selv om det fortsatt er mye som er uklart. Det er også behov for mer inngående undersøkelser av i hvilken grad variasjoner i kroppsstørrelse langs klimagradienter skyldes genetiske forskjeller mellom populasjoner eller fenotypisk respons på ulike temperaturforhold. Siden kroppsstørrelse har betydning for ”fitness”, både gjennom sin effekt på fekunditet og alder ved kjønnsmodning, så har denne variasjonen mellom arter i hvordan temperaturen påvirker deres størrelse også relevans for mulige effekter av klimaendringer.

Oppgaven vil undersøke variasjon i kroppsstørrelse til en art langs en klimagradient, og så sammenlikne dette mønsteret med hvordan temperaturen under egg- og larve-utvikling påvirker kroppsstørrelsen til individer rent fenotypisk. Sannsynligvis vil det være aktuelt å sammenlikne den fenotypiske responsen til individer fra to populasjoner fra områder mest mulig forskjellig klima.

Publisert 26. mars 2011 09:25 - Sist endret 28. mars 2011 12:47

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60