Elicitor

Elicitor - Elisitor. Signalmolekyl i planteforsvar mot patogener. patogeneseassosiert mønster.  Små polysakkarider, oligosakkarider, glykoproteiner og proteiner laget fra celleveggfragmenter fra sopp, bakterier, herbivore insekter eller planten selv som stimulerer planten til å begynne å syntetisere fytoaleksiner, lignin, protease inhibitorer, alfa-amylase inhibitorer, lektiner, patogeneserelaterte proteinerog andre stoffer som inngår i forsvaret mot inntrengere.

Elisitorer aktiverer plantenes immunrespons.  Patogener som har avirulensgener produserer elisitorer som plantenes immunapparat gjenkjenner og som gir aktivering av plantenes resistensgener. Resistensgenene kan kode for patogeneserelaterte proteiner som kitinase og beta-glukanase som bryter ned celleveggene i sopp.

Caeliferiner

Caeliferiner (kaeliferiner) er en gruppe sulfoksyfettsyre, sulfaterte alfa-hydroksyfettsyrer,  produsert i insekter, men som virker som elicitor og aktiverer en immunrespons i planter. Caeliferiner er funnet i spytt hos gresshopper. Herbivore insekter kan aktivere en del av plantens forsvar hvor plantene sender ut flyktige organiske forbindelser som tiltrekker seg andre insekter som virker som en predator på de herbivore insektene. Volicitin er en fettsyre-aminosyrekonjugat (-glutamin) som blir laget fra insektlarver og virker på denne måten.

”Grønn lukt”

Når plantevev blir skadet mekanisk ved oppkutting, riving eller biting så blir det produsert ”grønn lukt” som er en kompleks blanding av flyktige stoffer som C6- og C9-aldehyder, C6-estere og C6-alkoholer.  Opprinnelsen til disse flyktige stoffene er fettsyrer som blir omdannet til hydroperoksyfettsyrer katalysert av enzymet lipoksygenase. Liposygenaser er dioksygenaser som tilføyer to oksygenatomer til fettsyren:

fettsyre + O2 → fettsyrehydroperoksid.

For eksempel vil linolensyre bli omdannet til hydroperoksylinolensyre. Hydroperoksid lyaser er cytokrom P450 enzymer som spalter fettsyreperoksider til kortkjedete aldehyder og oksosyrer. Det blir dannet bl.a. cis-3-heksenal ((Z)-3-heksenal) som også gir lukten fra modne tomater, cis-3-heksenol, cis-3-heksenylacetat, og trans-2-heksanal ((E)-2-heksanal).

Lipidhydroperoksider kan også ved beta-splitting gi opphav til gassene etan og pentan. Knuser man plantevev og analyserer de flyktige bestanddelene i en gasskromatograf så finner man store mengder etan. Man kan også finne etan og pentan i utpust fra lungene.

Stoffene som blir dannet ved den mekaniske skaden av plantevevet kan delta i sårheling og aktivering av immunforsvar i plantene.

Patogeneseassosiert mønster

Elicitorer (patogeneseassosiert mønster, PAM) er deler av celleveggene eller andre bestanddeler fra patogenet for eksempel glykoproteiner, oligosakkarider, lipopolysakkarider, eller proteinet flagellin fra flagellen på bevegelige bakterier. Elicitorer starter det medfødte immunforsvaret hos planter med formål å angripe og ødelagge patogenet som angriper planten og hindre at det sprer seg. Elicitorene binder seg til en type Toll-lignende reseptorer og mønster gjenkjennelsesreseptorer og får planten til å produsere fytoaleksiner som virker som fungicider eller bakteriecider. Toll-lignende reseptorer ble først funnet i bananflue (Drosophila) som gir dannelse av cytokiner og immunforsvar. Det forgår et evolusjonært rustningskappløp mellom patogen og vert, "Rød dronning hypotesen", og noen patogener kan skille ut effektorer som blokkerer plantens immunsystem. Planter inneholder et stort antall resistensgener. Hypersensitivitetsreaksjoner og systemisk ervervet resistens er deler av plantenes forsvarsmekanismer.

Publisert 4. feb. 2011 10:16 - Sist endret 22. des. 2017 09:38