J

Jasmonat - Plantehormon laget fra linolensyre i røtter, skudd og frukt. Fremmer aldring, deltar i fruktmodning og dannelse av rotknoller i potet. Deltar også i lukking av spalteåpninger, dannelse av lagringsproteiner og hemmer cellevekst og spiring av frø og pollen. Jasmonater deltar sammen med salicylsyre i forsvarsreaksjoner mot insektsangrep og biotrofe patogener. Jasmonat er antagonist til plantehormonet cytokinin.

Jern (l. ferrum - jern) - Av mikronæringsstoffene i planter er det jern planten trenger mest av og jern kan tas opp av røttene som toverdig jern (ferro, Fe2+) eller treverdig jern (ferri, Fe3+). Jern er viktig for elektrontransport i redoks-reaksjoner i fotosyntese, respirasjon og nitrogenfiksering, og inngår i hemproteiner i cytokromer og i ikke-hem jernsvovelproteiner (ferredoksin, Rieskeproteiner). Jern er også nødvendig for klorofyllsyntese, slik at det er generelt mye jern i kloroplastene. Jernmangel gir mangel på elektrontransportører og kan gi fotooksidative skader.  Jern er lite løselig, spesielt ved høy pH. Plantene har forskjellige strategier for å skaffe seg jern.

Jernoksiderende bakterier - Bakterier som bruker toverdig jern (Fe2+) som elektronkilde og under oksidasjonen lages Fe3+. I denne reaksjonen (Fe2+/Fe3+ med potensial +0.77V) er det relativt lite energi som blir tilgjengelig når oksygen brukes som elektronakseptor og derfor må store mengder jern oksideres. Ved nøytral pH i en oksygenatmosfære oksideres toverdig jern til treverdig som gir tungtløselige utfellinger av ferrioksider. Under sure betingelser blir imidlertid ikke Fe2+ så lett oksidert og derfor er mange jernoksiderende bakterier obligat acidofile. Alternativt til sure forhold kan noen jernoksiderende bakterier leve ved nøytral pH i grensesjiktet mellom anaerobe og aerobe forhold siden Fe2+ er stabil under anaerobe forhold. Jernoksiderende bakterier kan også bruke reduserte svovelforbindelser som elektronkilde. Thiobacillus ferrooxidans er en vanlig jernoksiderende bakterie. Den kan vokse autotroft med toverdig jern eller reduserte svovelforbindelser som elektronkilder. Når denne bakterien lever i områder med mye sulfat vil Fe3+ bli utfelt som jarositt (HFe3(SO4)2(OH)6. Sulfolobus er en jernoksiderende archaebakterie som lever i varme kilder. Pyrit (FeS2) er en vanlig form av svovel og jern i naturen. Når pyrit oksideres i gruver blir det dannet surt vann med svovelsyre.

Jord - Løsmaterialene som befinner seg over den faste undergrunnen. Kan deles inn etter geologisk dannelsesmåte i:

Jordstengel - Underjordisk stengel med skjellblad eller med arr etter blad.

Joule - Energienhet oppkalt etter den engelske fysikeren James Prescott Joule (1818-1889).

Juvenil (l. juvenalis - ungdommelig) - Ung