Forskningsrådet realiserer ERC-prosjekt for Nils Lid Hjort

Forskningsrådet finansierer Professor Nils Lid Hjorts prosjekt Focus Driven Statistical Inference With Complex Data. Matematisk institutt gratulerer!

Forskningsrådets ordning med å finansiere søkere til ERC advanced grant som tilfredsstiller ERCs kvalitetskrav, men som ikke får midler fordi budsjettet ikke strekker til, ble opprettet for å oppmuntre enda flere norske forskere til å søke ERC om midler. Denne gangen er det Nils Lid Hjort som har fått tildelt prosjektmidler gjennom denne ordningen.

 

Om prosjektet:
Statistikk er vitenskapen om å nå frem til beslutninger under usikkerhet, og er en gjennomgripende suksesshistorie. Fagets språk og metoder har vært under utvikling i omtrent hundre år, og er i bruk innenfor alle områder der data samles inn. I brede penselstrøk har statistikkfaget fire hovedakser: (1) parametri (sannsynlighetsmodeller med få parametre, som den berømte gaussfordelingen), (2) ikkeparametri (modeller med få antagelser), (3) vurdering av og valg mellom modeller, og (4) sammenkopling av informasjon fra ulike kilder. Men i vår tid står nye utfordringer i kø. Nye teknologier leder til andre og mer komplekse, høydimensjonale og voluminøse typer data enn tidligere. Samfunnets behov for å omsette strømmen av uryddig informasjon til konkret, relevant og tolkbar kunnskap er økende. Hjorts femårsprosjekt, der han skal hjelpes av PhD-er og PostDoc-er og bruke sitt nettverk av medarbeidere i Norge og utenlands, skal blant annet handle om å bryte barrierer mellom aksene (1) og (2), delvis via videreutvikling av akse (3). Metodene skal så spisses og anvendes innenfor retning (4), optimal sammenkopling og utnyttelse av tildels meget forskjellige kilder for kunnskap og informasjon. Hvordan kan helsedata på individnivå, med alt fra blodtrykk til gener, knyttes sammen med sykehus- og befolkningsregistre, via sannsynlighetsteoretiske smittemodeller, samt et par millioner Facebook-meldinger om forkjølelse, hvis siktemålet er å bestemme en vaksinepolitikk?
 

 


 
Publisert 19. des. 2013 14:39 - Sist endret 20. mars 2017 10:58