print logo

Samling av kompendier - Matematisk institutt

Her finner du kompendier som er skrevet av instituttets ansatte og som ikke er utgitt i noen annen form.

Meningen er å gjøre kompendiene tilgjengelig for dem som kan ha interesse av dem. Kompendiene er til fri nedlastning til personlig bruk. All annen bruk må avklares med forfatteren.

Tittel

Forfatter Omtale
Feltteori og vektoranalyse Bjørn Gjevik og Morten Wang Fagerland  
Kort om differentialligninger Nils Henrik Risebro Kort om differensialligninger (2010). En elementær innføring i ordinære differensialligninger. Skrevet for studentene i MATBIO2100.
Viskositetsløsninger Nils Henrik Risebro "Viskositetsløsninger" (2001). En innføring i teorien for viskositetsløsninger av Hamilton-Jacobi ligninger. Passer for studenter som begynner på master, eller andre som ønsker kjennskap til feltet.
Litt om evolusjonær spillteori Nils Henrik Risebro "Litt om evolusjonær spillteori"(2006). En innføring i evolusjonær spillteori. Skrevet for et kurs i spillteori, gir en relativt fullstendig beskrivelse av teorien for evolusjonært stabile likevekter.
Litt matematikk som er nyttig for teorien bak spillteorien Nils Henrik Risebro "Litt matematikk som er nyttig for teorien bak spillteorien"(2006). Skrevet for et kurs i spillteori. Fullstendige beviser for Neumanns min-max teorem og for eksistens av Nash likevekter for generelle spill.  For å vise dett bevises også Brouwer's og Kakutanis fikspunktteoremer.
Introduction to Computability Theory Dag Normann Introduction to Computability Theory fra 2010 er pensumlitteratur i MAT4630 og gir en innføring i klassisk beregnbarhetsteori.
Lambda-kalkyle og domeneteori Dag Normann Lambdakalkyle og domeneteori fra 2005 gir en innføring i hvordan man lager matematiske modeller for programmeringspråk og algoritmer. Kompendiet prukes som pensumlitteratur i et fast spesialpensum, og ble første gang brukt i et Ph.D. emne for i hofvedsak informatikkstudenter i 2005.
Mathematical Logic II Dag Normann Mathematical Logic II fra 2005ble brukt som pensumlitteratur i det 15-poengsemnet med samme navn som nå er utgått.  Det gir en innføring i beregnbarhetsteori og modellteori.
Logikk og Mengdelære Dag Normann Logikk og mengdelære fra 2005 ble brukt som pensumlitteratur i Etter og Videreutdanningskurs 6 som nå er utgått.  det gir en innføring i utsagnslogikk og Boolsk mengdelære, litt om relasjoner, om induksjonsbevis og om resonementsformer i matematikken.

Utvalgsaksiomet, velordningsprinsippet og Zorns Lemma - Norsk

The Axiom of Choice, the Well Ordering Principle and Zorn's Lemma - English

Dag Normann Utsagnsaksiomet, velordningsprinsippet og Zorn's lemma fra 2005 tar for seg ekvivalensen til de tre prinsippene, og brukes som tilleggslitteratur i MAT4640.
Forelesningsnotater MAT2500 høst 2010 Jan Christophersen Kompendium for kurset Geometri ved UiO. Omhandler symmetri og isometri i det euklidske plan og rom, konvekse polyedre, affin og projektiv geometri. Med oppgaver. Skrevet 2010
Fourier Analysis Erik Løw og Ragnar Winther

Innføring i Fourier rekker, litt om sampling og signalbehandling,litt generelt om ortogonale funksjonssystemer (m/Legendre polynomer),konvergens av Fourier rekker (2001)

Structure theory of manifolds John Reed og Per Holm  
Pålitelighetsanalyse med teknologiske anvendelser Bent Natvig Hensikten med kompendiet er å gi det sannsynlighetsteoretiske grunnlag for å beregne påliteligheten til et system, dvs. sannsynligheten for at systemet funksjonerer, når pålitelighetene til enkeltkomponenten systemet består av er kjent. Som motiverende eksempler på interessante systemer kan nevnes kjernekraftverk og oljerigger. (1998)
En introduksjon til Bayesiansk statistikk og beslutningsteori Bent Natvig Hensikten med kompendiet er å gi en elementær innføring i Bayesiansk statistikk. En slik metodelære er ene og alene basert på sannsynlighetsregning og gjør det mulig å utnytte subjektive sannsynligheter fra eksperter i beslutninger under usikkerhet. (1997)
Geometri i planet Kristian Ranestad Dette er kompendiet er laget til videreutdanningskurs for lærere, og brukes også i MAT2500. Det tar for seg Euklidsk plangeometri og leder til beviser av Pappos’ setning og Pascals setning. En rekke kjente setninger er vist underveis, med argumenter som i hovedsak bruker formlikhetssetningene.
Linear dynamical models, Kalman filtering and statistics Erik Bølviken, Nils Christophersen, Geir Storvik Dynamiske lineære modeller, Kalman filter og klatter, kort om ikke-lineære modeller.
Noen konkrete anvendelser i Bayesiansk statistikk Geir Storvik Kort innføring i Monte Carlo metoder for beregning i Bayesianske modeller. Eksempler på bruk av Bayesianske metoder. Brukt av og til som tilleggsliteratur i STK4020.
Bootstrapping Geir Storvik Kort innføring i bootstrapping. Støtteliteratur for STK2120
Numerical optimization of likelihoods Geir Storvik Kort innføring i numeriske metoder for å optimere likelihood funksjoner. Støtteliteratur for STK2120
Supplementary notes for MAT4520 - De Rahm Cohomology Bjørn Jahren De viktigste konstruksjonene, som kohomologi med og uten kompakt støtte, Mayer-Vietorisfølger, Poincare dualitet og produktstruktur.
Lectures on Optimal Control Theory Terje Sund Dekker variasjonsregningen og kontrollteorien i MAT2440
Geometriske gløtt (1985) Per Holm og Jon Reed  
Øvelsesoppgaver til MA5 (1964)    
Hovedfagsforelesninger i kompleks funksjonsteori (1982) Otte Hustad  
Uniforme rom (1962) Jon Reed  
Usystematiske forelesninger i Matematisk systematikk, andre del (1962) Ingebrigt Johansson og Stål Aanderaa  
Usystematiske forelesninger i Matematisk systematikk, første del (1963) Ingebrigt Johansson og Stål Aanderaa  

 

Publisert 15. nov. 2011 11:28 - Sist endret 9. jan. 2013 14:26