MN-LAMU – fakultetet sitt arbeidsmiljøutval

MN-LAMU skal fungere som eit overordna koordinerande organ for lokale arbeidsmiljøutval (LAMU) på fakultetet.

MN-LAMU på fakultetet ble konstituert 29.09.2009. MN-LAMU er et underutvalg av sentrale AMU. MN-LAMU har 9 underliggende verneområder: Ett ved hvert institutt. I tillegg har fakultetsadministrasjonen et LAMU.

 

MN-LAMUs oppgaver er å: (rev. mandat vedtatt i MN-LAMU 20.mars 2013)

 • Bidra til erfaringsoverføring i saker som angår arbeids- og læringsmiljø
 • Behandle HMS-saker av prinsipiell- og overordnet betydning, herunder strategisk plan mv.
 • Gi innspill til videreutvikling av HMS-systemet lokalt og sentralt
 • Drøfte HMS-kartlegginger ved fakultetet, samt initiere egne tiltak der dette ansees hensiktsmessig
 • Drøfte fakultetets prioritering av budsjettinnspill til Eiendomsavdelingen (EA) som angår bygningsmessige tiltak
 • Drøfte prioritering av budsjettinnspill til EA som angår arbeids- og læringsmiljøet
 • Følge opp meldinger om systemavvik og status tiltak med forbedringer
 • Påse at det blir gitt nødvendig opplæring i HMS ved fakultetet
 • Drøfte og gi innspill til handlingsplan for HMS
 • Følge opp saker som angår læringsmiljøet

Avgrensninger i MN-LAMUs virkeområde

 • omfatter ikke personalsaker

Samansetning for perioden 2016 - 2018

Arbeidsgjevar: (vara)
Morten Dæhlen
Ellen Munthe-Kaas - IFI (Thor A. Thorsen - GEO)
Vidar Blekastad - KI (Camilla Stensrud - FI)
Frank Sarnes - FAK ADM
 
 
Arbeidstakar:  (vara)
Rita Amundesen - IBV (Klaus Høiland - IBV)
Iuliana Johansen - FAI (Stein Vidar H.Hauan - ITA)
Siri L. Simonsen - GEO (Øystein Christiansen - IFI)
Behzad Foroughinejad L-HVO
 
Studentrepresentant: Camilla Brox

Observatør: Hege Lynne (HVO), Kontaktperson i EA

 

Publisert 30. apr. 2010 10:41 - Sist endra 17. nov. 2017 13:02