English version of this page

Kristine Bonnevie-reisestipend

Kristine Bonnevie-reisestipendet er et reisestipend for kvinnelige stipendiater, postdoktorer og forskere som er ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Stipendet er en del av MN-fakultetets likestillingsarbeid.

Portrett
Kristine Bonnevie

Målet med stipendet er at utenlandsoppholdet skal ha en positiv innvirkning på søkerens forskning, faglige utvikling og nettverksbygging.

Krav til oppholdet

Reisestipendet forutsetter et sammenhengende forskningsopphold med en varighet på 1-6 måneder som starter i 2018 og må være relevant for søkerens faglige vitenskapelige utvikling. Stipendet dekker ikke deltakelse på konferanser eller kurs i utlandet.

Hva dekkes av reisestipendet?

Stipendet dekker reiseutgifter og delvis oppholdet, og utbetales som reiseforskudd. Det dekker ikke skolepenger, laboratorieutgifter og lignende. Stipendiet er skattefritt i den grad utgifter dokumenteres, overskytende vil være skattepliktig.
Stipendet følger Forskningsrådets satser og er i 2017 på maksimalt 31 000 NOK pr måned (familie). Vennligst se retningslinjene (pdf) for detaljer.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for Kristine Bonnevie-reisestipend settes av eget institutt, som må være før 1. juli. Søknaden sendes til eget institutt innen instituttets interne frist. Instituttet oversender søknadene samt prioriteringsliste til MN-fakultetet ved Bjørg Mikalsen innen 1. juli.

Hent søknadsskjema (docx).
Hent prioriteringsskjema (docx).

Tildeling

Søknadene vurderes av en komite nedsatt av fakultetet, og dekanatet foretar endelig tildeling. Alle søkere får skriftlig beskjed senest i oktober om resultatet av søknadsprosessen.

Hvordan søker jeg?

Fyll ut søknadsskjema (docx).

Vedlegg som må følge søknaden

  • Arbeidsplan for oppholdet (1-2 sider)
  • CV
  • Anbefalingsbrev av veileder eller instituttet som viser de positive effekter utenlandsoppholdet vil ha for din vitenskapelige karriere
  • Invitasjonsbrev fra den institusjon du ønsker å besøke

Søknad med dokumentasjon sendes til:

Eget institutt.
Instituttene videresender søknadene samt prioriteringslister til fakultetet ved Bjørg Mikalsen.

Kriterier for tildeling

Vurderingen av innkomne søknader vil bli basert på en helhetsvurdering av søkers:

1. Ansettelsesforhold

  • Søker må være ansatt ved MN-fakultetet
  • Prioritet vil bli gitt til postdoktorer og forskere
  • Hvor lang tid søker har hatt stillingen det søkes ut fra

2. Plan for oppholdet

Søker må beskrive hvordan forskningsoppholdet vil styrke prosjektet og egen forskerkarriere. Opphold ved tidligere arbeidsgiver/studiested vil ikke bli støttet.

3. Finansieringskilder

De som har mulighet til å søke utenlandsstipend gjennom forskningsprosjektet (f.eks. fra Forskningsrådet eller Kreftforeningen), må dokumentere avslag fra den eksterne finansiøren for å kunne få tildeling.

4. Andre forhold

Om innkommet søknad har alle definerte vedlegg

Praktiske forhold rundt reisen

Før oppholdet

I god tid før avreise (3-4 mnd) må mottaker av stipendet sette seg inn i plikter og rettigheter ved utenlandsopphold. Aktuelle forhold er blant annet folketrygd, skatt og helserettigheter. Mer informasjon finnes på UiOs nettsider om utenlandsopphold.

Søker må blant annet underrette NAV om sitt utenlandsopphold.

Slik gjør du det:

Har du spørsmål knyttet til folketrygd, skatt og helserettigheter, kan du få hjelp fra Personal på e-post personalgruppen(at)mn.uio.no.

Utbetaling av stipendet

Søkere som har fått stipend kan henvende seg til Elena Jakobsen i fakultetsadministrasjonen for å få et reiseforskudd. En blankett for reiseforskudd må fylles ut og det må legges ved et enkelt budsjett for reise og opphold. Hent blanketten.

Reiseforskuddet kan utbetales tidligst én måned før avreise. 

Etter oppholdet

Skatteetaten og NAV må informeres når du har returnert til Norge.

Senest en måned etter din retur fra utenlandsoppholdet må det lages en papirversjon av en reiseregning som viser reelle kostnader for oppholdet. Dokumentasjon av utgiftene, det vil si originale kvitteringer limt på egne ark, må sendes sammen med reiseregningen til Elena Jakobsen i fakultetsadministrasjonen.

Hvem var Kristine Bonnevie?

Kristine Bonnevie (1872-1948) var Norges første kvinnelige professor, og jobbet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hun disputerte i 1906 og ble utnevnt som professor i zoologi i 1912.

Bonnevie var en pioner innen genetikk og cellebiologi. Hun forsket blant annet på nedarving av fingeravtrykk; hvordan de dannes og forholdet mellom gen og egenskap.

Ordningen med et Kristine Bonnevies stipend ble etablert som en hyllest til Kristine Bonnevie og tildeles årlig til gode kvinnelige kandidater ved MN-fakultetet.

Les mer om Kristine Bonnevie i forskningsmagasinet Apollon.

Emneord: likestilling, Kristine Bonnevie-reisestipend, stipend, reisestipend
Publisert 17. apr. 2015 15:42 - Sist endra 27. okt. 2017 13:09