MNSUs vedtekter

Vedtektene ble trådt i kraft 09.11.2016

MNSUs vedtekter

Vedtektene ble trådt i kraft 20.05.2015

Vedtekter for studentorganet ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet

I. FORMÅL.

§ 1. Studentutvalgets oppgave er å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor fakultetets styre og administrasjon.

 

§ 2. Disse vedtektene regulerer organiseringen av studentorganet ved det matematisk-naturvitenskapelige (MN) fakultet ved Universitetet i Oslo som er opprettet i henhold til Universitets- og høyskolelovens §4-1, 1. ledd.

II. ALLMØTET.

§3. Allmøtet er MN-studentenes høyeste organ og skal avholdes en gang i semesteret.

 

§ 4. Studenter som enten har fått opptak til et studieprogram ved MN-fakultetet, eller tar kurs der, (heretter kalt representanter) har tale-, forslags- og stemmerett på allmøtet. Øvrige interesserte (heretter kalt observatører) har kun talerett.

 

Stemmerett har de studenter som har fått opptak til et studieprogram tilhørende et institutt ved MN-fakultetet, samt studenter som tar kurs der.

 

§ 5. Allmøtet fatter beslutninger med alminnelig flertall.

 

§ 6. Allmøtet oppnevner leder av studentutvalget hvert høstsemester. Leder sitter påfølgende år og er i kraft av sitt verv medlem av studentutvalget og fakultetsstyrerepresentant.

 

§ 7. Allmøtet kan oppnevne inntil det antallet studentutvalgsmedlemmer som gjør at studentutvalget vil ha 15 medlemmer (inkludert leder og fagutvalgsmedlemmer, se § 17) påfølgende semester. Dersom ikke allmøtet vedtar noe annet, velges studentutvalgsmedlemmer for de to påfølgende semestrene og representanter på fakultetet for det påfølgende kalenderåret. Valgbare er studenter med stemmerett.

 

§ 8. På høstsemesterets allmøte oppnevnes i tillegg en representant og to vararepresentanter til fakultetsstyret.

 

§ 9. Allmøtet oppnevner en representant og en vararepresentant til Studentparlamentet (SP) hvert vårsemester. Representanten (ikke vara) blir da også medlem av studentutvalget.

 

§ 10. Et allmøte er et åpent møte, men allmøtet kan vedta at enkelte saker skal behandles for lukkede dører. Ved lukket møte kan kun representanter delta.

 

§ 11. Et allmøte innkalles med minst to ukers varsel. Innkallelsen skjer ved oppslag på oppslagstavlene til fagutvalgene og studentutvalget, studentutvalgets hjemmeside og ved epost til alle representanter.

 

§ 12. Allmøtet for fakultetet innkalles av studentutvalget når:

- Det fremgår av tidligere allmøtevedtak.        

- Studentutvalget krever det.            

- Studentparlamentet krever det.        

- 5% av studentene ved fakultetet krever det.        

- Et fag-, avdelings- eller programutvalg krever det.    

 

§ 13. Protokoll fra allmøtene sendes til Studentparlamentet, fagutvalgene og fakultetet.

 

§ 14. Studentutvalget er bundet av allmøtets vedtak.

III. STUDENTUTVALGET:

§ 15. Mellom allmøtene er Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU) MN-studentenes høyeste organ på fakultetet, og skal høres i alle saker som angår studentene på fakultetet, jf. univl. §4-1, 4. ledd.

 

§ 16. Studentutvalget har myndighet til å oppnevne en representant for å fylle et ubesatt verv på fakultetet hvis ingen representant melder seg før eller under allmøtet. Dette gjelder ikke fakultetsstyrerepresentantene, da disse må velges på ekstraordinært allmøte. Studentutvalget har myndighet til å fatte vedtak mellom allmøter, inkludert oppnevnelse av nye representanter til eksterne verv fram til neste allmøte.

 

§ 17. Dersom et medlem har vært fraværende uten å ha meldt fravær fra tre påfølgende ordinære møter, kan det miste sin medlemsstatus i studentutvalget ved vedtak på et ordinært møte. Dersom et medlem bryter vedtektene eller på noen måte er uskikket til å sitte i studentutvalget kan det miste sin medlemsstatus ved vedtak på et allmøte.

 

Studentutvalget har muligheten til å supplere inntil fem medlemmer i semesteret etter behov (se §7). Disse sitter til neste allmøte. Studentutvalget kan erstatte medlemmene valgt fra fagutvalg på denne måten dersom et fagutvalg ikke ønsker å fylle plassen i studentutvalget. Fagutvalg som mister en plass kan da få den igjen etter neste allmøte.

 

§ 18. Studentutvalget har mellom 3 og 15 medlemmer, og konstituerer seg selv hvert semester for påfølgende semester.  Hvert av fakultetets fagutvalg har rett til å oppnevne et medlem i MNSU. De resterende medlemmene velges på allmøtet. Det skal ha en leder, nestleder og en økonomiansvarlig. Disse utgjør studentutvalgets styre. Samme person kan ikke inneha mer enn ett av vervene leder, nestleder, eller økonomiansvarlig. Andre verv fordeles ved behov. I tillegg kan et medlem av Studentparlamentets Arbeidsutvalg være observatør i studentutvalget.

 

§ 19. Et vedtak i studentutvalget kan ankes inn for en uravstemning blant MN-fakultetets studenter dersom 5% av fakultetets studenter, eller minst 1/5 av studentutvalgets medlemmer krever det. En anke har utsettende virkning. Et vedtak er omstøtt når flertallet av avgitte stemmer går imot vedtaket.

 

§ 20. Studentutvalget kan vedta å sende en sak til uravstemning blant fakultetets studenter.

 

§ 21. Studentutvalget skal holde kontakt med fagutvalgene.

IV. MØTE

§ 22. MNSU holder møter når det er nødvendig. Leder, nestleder eller minst 3 medlemmer kan innkalle til møte.

 

§ 23. Innkalling til møte skal være annonsert på epost og studentutvalgets nettsider minst fire dager i forveien. Dagsorden skal være annonsert minst to dager i forveien. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra dette. Alle medlemmer kan melde saker til møtet.

 

§ 24. Møtet holdes for åpne dører, dersom ikke MNSU vedtar at det skal være lukket (Kun for medlemmer i MNSU). Debatt og avstemning om dette skjer for lukkede dører. Møtets dagsorden er offentlig. Utvalgets leder kan bestemme at en sak skal være unntatt offentligheten, og behandlingen av denne saken skjer da for lukkede dører.

 

§ 25. MNSU er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Utvalget fatter vedtak med alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt. Blanke stemmer teller ikke. Stemmetall referatføres når et medlem krever det. Ved stemmelikhet har leder, eller i dennes fravær nestleder, dobbeltstemme.

 

§ 26. Det føres referat fra møtet. Referatet skal være tilgjengelig senest 10 dager etter møtet. Referatet er offentlig, unntatt for saker unntatt offentligheten.

V. IVERKSETTING OG ENDRINGER.

§ 27. Disse vedtektene trer i kraft fra det tidspunktet allmøtet heves.

 

§ 28. Allmøtet ved MN.-fakultetet kan med 2/3 flertall gjøre endringer i disse vedtektene. Forslag til vedtektsendringer skal være MNSU i hende senest én uke før allmøtet. MNSU har ansvar for å gjøre forslaget kjent ved å legge det ut på studentutvalgets hjemmesider.

Av MNSU
Publisert 22. feb. 2011 16:04 - Sist endra 12. mai 2017 18:12