Nettsider med emneord «Hydrologi»

Publisert 21. aug. 2018 10:39
Publisert 14. jan. 2016 15:49
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 22. nov. 2011 23:02

En vesentlig reduksjon av tilgjengelig ferskvann, eller tørke, har betydelige sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser som vil kunne bli ytterligere forverret i et fremtidig klima. Det er derfor et behov for bedre kunnskap om hva som forårsaker tørke og dens effekter, men også å utarbeide overordnende planer for avbøtende tiltak.

Publisert 16. mars 2011 11:49

Prosjektet har som formål å øke kunnskapen om vannressurser under eksisterende klima og miljøforhold og under forhold i endring  i det sørlige Afrika og Malawi spesielt. Nøkkeltemaer er vannkvalitet og kvantitet, særskilte vannkilder, sammenheng mellom overflatevann og grunnvann, hydrologiske ekstremer (flom og tørke) og vannressurser under eksisterende og endrede klima og miljøforhold.

Opprinnelig prosjekttittel: Capacity Building in Water Sciences for Improved Assessment and Management of Water Resources (NUFUPRO-2007/10079).

Publisert 28. feb. 2011 15:01

Kunnskap om ferskvann, snø og is er svært viktig for forståelsen av vannbalansen i alle landets vassdrag.

Publisert 24. feb. 2011 17:47

Hydrologi er læren om vannet på landjorda (ferskvann), og omfatter mellom annet vannets kretsløp og stadier – om elver, breer, innsjøer, mark- og grunnvann, snø og is.

Publisert 17. nov. 2010 15:39

Hydrologi er læren om vannets forekomst og bevegelse over, på og i landjorda, inkludert strømning i bekker og elver. Hydrologisk kunnskap er av stor betydning både når det gjelder vern og utnyttelse av våre ferskvannsressurser.