Nettsider med emneord «NCCS - FME»

Publisert 4. jan. 2019 12:39

Storage of carbon dioxide (CO2) in the subsurface can be an important strategy for reducing emissions of climate gases to the atmosphere from large point sources. Aim of the group is to research on safe and efficient storage of CO2 in rock formations on the seabed or other geological environments. The group covers several projects and contribute to FME-centres for achievement of knowledge for future CO2 storage.

Publisert 3. jan. 2019 15:21

Lagring av karbondioksid (CO2) i undergrunnen kan være en viktig strategi for å redusere utslipp av klimagasser til atmosfæren fra store kilder. Målet med gruppen er å forske på sikker og effektiv lagring av CO2 i steinformasjoner på havbunnen eller andre geologiske miljøer. Vi har flere forskningsprosjekter og bidrar til FME-sentre til å oppnå kunnskap om fremtidig CO2 lagring.