Nettsider med emneord «Permafrost»

Publisert 21. juni 2021 09:49
Publisert 22. nov. 2018 12:32
Publisert 22. nov. 2018 11:00
Publisert 3. jan. 2018 15:30
Publisert 3. jan. 2018 15:27
Publisert 13. des. 2017 12:55
Feltarbeid: Britta Sannel (andre fra venstre) og masterstudentene Pia Axelsson og Sofia Kjellman (Stockholms universitet) tar en kjerneprøve fra permafrost fra et torvplatå i Finnmark. Professor Bernd Etzelmüller hjelper til. Foto: Sebastian Westermann
Publisert 5. okt. 2016 12:18

I dette prosjektet ønsker vi å få kunnskap om lokale prosesser forårsaket av tining av permafrost, og hvordan dette påvirker det globale klimasystemet. Av spesiell interesse er oppvarmings potensialet til "permafrost-karbon feedback". Et mål er å gi innspill til jordsystemmodeller (ESMS) som brukes for å forutsi klimaendringer, deriblant NorESM-modellen. Forskningen er tverrfaglig med permafrost forskere og meteorologer.

Fieldwork: Britta Sannel (second from left) and MSc students Pia Axelsson and Sofia Kjellman (Stockholm University) collecting a permafrost core from a peat plateau in Finnmark with Professor Bernd Etzelmüller. Photo: Sebastian Westermann
Publisert 5. okt. 2016 11:25

In the PERMANOR project we want to get knowledge about the local-scale processes of a thewing permafrost, and how this affect the global climate system. The research is cross disclipinary between permafrost researchers and meteologists. Of particular interest is the warming potential of this so-called “permafrost-carbon feedback”. The aim is to give input to the Earth System Models (ESMs) used for climate predictions, including the Norwegian Earth System Model NorESM.

Publisert 17. nov. 2015 15:12

Permafrost forekommer i omtrent en fjerdedel av landarealet på den nordlige halvkule. I motsetning til snø og is kan ikke permafrost direkte observeres med fjernmåling. Men satellitter kan samle data om permafrost fra sensorer fra målere i felt, og permafrost kan også modelleres numerisk ved å bruke overflatedata som temperatur og snø dybde. I SatPerm vil vi undersøke om slike datasett kan brukes til å modellere permafrost.

Publisert 17. nov. 2015 15:09

Permafrost is found in about a quarter of the land area in the northern hemisphere. Unlike snow and ice cannot permafrost be "observed" with remote sensing techniques. However satellites collect data regarding permafrost from sensors in field, and permafrost can be modelled numerically using above-ground data sets of temperature and snow depth. We aim in SatPerm to see if such data sets can be used for modelling of permafrost.

Publisert 15. okt. 2015 15:37
Venstre: Ras utløst fra et fjellparti med permafrost i Signaldalen i Troms fylke. Høyre: Steinras som blokkerer en vei i Sør-Norge. FOTO: Celine Steiger, UiO & Jan Otto Larsen, Statens Vegvesen
Publisert 27. aug. 2015 12:31

Stabilitet i bratte skråninger og fjellvegger er et område for bekymring ved klimaendringer, og er viktig for samfunnet, transport mm. Permafrost kan stabilisere bratte skråninger/ fjellvegger, og er grundig undersøkt i fjellområder slik som Alpene, men det er lite kunnskap om det i Norge. CryoWALLs mål er å undersøke permafrost i norske fjell.

Left: Debris flow triggered by a rock-slide from a permafrost rock wall in Signaldalen, Troms county. Right: Rock fall blocking a road in southern Norway. Photo: Celine Steiger, UiO & Jan Otto Larsen, Norwegian Road Adminstration
Publisert 27. aug. 2015 11:22

The stability of steep slopes and rock walls is a major point of concern in relation to a changing climate, and is important for society, transport and more. Permafrost is a factor which can stabilize steep sloops. Rock wall permafrost has been intensively investigated in mountain areas like the Alps, but there is little knowledge about the topic in Norway. CryoWALL aims to investigate permafrost on rock walls in Norway.

Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 19:55
Publisert 10. des. 2013 19:55
Publisert 10. des. 2013 19:55
Publisert 10. des. 2013 19:55
Isblokker på flatt landskap, Svalbard. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert 10. nov. 2013 19:10

Kryosfæren inkluderer alt frossent vann på Jordens overflate, områder der snø, is og permafrost påvirker landskapet og prosesser som forekommer i dette landskapet. Vi finner store mengder vann bundet opp i isbreer og is i Arktis og Antarktis, men det finnes også i permafrost og mindre isbreer over hele verden.

Blocks of ice on the flat landscape, Svalbard. Photo: Colourbox
Publisert 10. nov. 2013 19:07

The Cryosphere includes all frozen water on the Earth's surface, all areas where snow, ice and permafrost affect the landscape and processes occurring there. We find a big amount of water tied up in glaciers and icecaps in Arctic and Antarctic, but also in permafrost and smaller glaciers worldwide.