Board mandate (in Norwegian)

Senteret Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) er opprettet som et nasjonalt Senter for Framragende Forskning (SFF) og inngår som organisatorisk del av Universitetet i Oslo med Biologisk institutt som vertsinstitutt.
 
Senteret ledes av professor Nils Christian Stenseth med forsker Sissel Jentoft som nestleder.
 
Senteret har eget styre oppnevnt av Biologisk institutt. Styret skal ha inntil 6 medlemmer som oppnevnes for en periode på 3 år, med mulighet for forlengelse.
 
Styret rapporterer til styret ved Biologisk institutt.
 
Styret er delegert ansvaret for at senterprosjektet realiseres i samsvar med forskningsplanen og innenfor rammen av gjeldende budsjett. Styret skal også bistå videreutviklingen av senteret innenfor dets rammer og i henhold til dets overordnete målsetting.
 
Styret skal behandle saker som har betydning for gjennomføring av senterprosjektet, herunder: 
  • Videreutvikling av forskningsplanen
  • Budsjett
  • Retningslinjer og prinsipper for ressursbruk
  • Virksomhetsplan, herunder fordeling av ressurser
  • Senterets fremdrifts- og årsrapport til Norges forskningsråd
  • Større organisatoriske endringer
Senterleder, nestleder og administrative leder deltar (sammen med andre i den administrative staben ved CEES) i styrets møter bortsett fra i saker styret måtte bestemme noe annet. Senterleder og administrativ leder er videre styrets sekretærer.
 
Published Feb. 21, 2012 10:58 AM - Last modified Feb. 21, 2012 11:02 AM