Extensions

(For Norwegian, please scroll down)

On the need for extension of the PhD fellowship period
The faculty is concerned about working situation of our PhD fellows and delays in their project progression due to the corona pandemic, and we will strive to make good arrangements for all our candidates to carry out their projects as planned. We are aware that many have difficult working conditions, and some have not been able to carry out their research as planned due to closed laboratories and cancelled research stays and fieldwork. Some, on the other hand, have done well and kept good progress under the circumstances implied by the regulations. Therefore, the MN faculty, as the other faculties, will have to evaluate each application for extension of the PhD period individually in accordance with the UiO’s policy for extensions. You can read the UiO guidelines for extension here.

 

On the need to extend the project period for postdoctoral fellows and researchers
Postdoctoral fellows and researchers are experiencing many of the same limitations in their daily activities, and we acknowledge that many may need to extend their project period. However, employees in these two categories are not enrolled in a study program as the PhD candidates are, and the positions are governed by other regulations. UiO is therefore in the process of assessing the legislation and preparing a policy for postdoctoral fellows and researchers, which will be discussed by the university management and the deans shortly.

 

On financing of extensions
Financing of the necessary extensions is not a straightforward process. UiO is therefore in the process of calculating the cost of the pandemic for the whole university. The same goes for the rest of the university sector in Norway. Together, these calculations will form the basis for a national cost calculation that is led by the Universities Norway (Universitets og høyskolerådet; UHR) on behalf of the Ministry of Education and Research (Kunnskapsdepartementet; KD). The University management is in direct dialogue with KD and the Norwegian Research Council regarding funding of the extensions. The faculty awaits clarification of these processes before we can initiate our own processes at the departments.

Best regards
Morten Dæhlen, Dean and Solveig Kristensen, Vice Dean of Research
 

//////

FORLENGELSER

Behov for forlengelse av stipendiatperioden
Fakultetet er opptatt av stipendiatenes arbeidssituasjon og fremdrift som følge av koronapandemien, og vil tilstrebe å legge godt til rette for at alle kandidater kan gjennomføre som planlagt. Vi er klar over at mange har hatt vanskelige arbeidsforhold, og noen har ikke fått utført sin forskning som planlagt pga. nedstengte laboratorier og avlyste forskningsopphold og feltarbeid.  Enkelte har på den annen side klart seg bra og holdt god fremdrift innenfor de gitte rammene. Når vi etterhvert skal vurdere behovet for forlengelser vil vi ved MN og resten av UiO derfor gjøre dette basert på en konkret og individuell behandling. UiOs policy for forlengelser kan du lese her.

 

Behov for forlengelse av prosjektperioden for postdoktorer og forskere
Postdoktorer og forskere har opplevd mange av de samme begrensningene for utøvelse av planlagt aktivitet som stipendiatene, og vi erkjenner at mange kan ha behov for forlengelse av prosjektperioden. Ansatte i disse stillingskategoriene er imidlertid ikke tatt opp til et studieprogram for å avlegge en grad, og stillingene er regulert av andre forskrifter. UiO er derfor i gang med å vurdere lovverket og utarbeide en policy for postdoktorer og forskere, som skal diskuteres i møte mellom universitetsledelsen og dekanene med det første. 

 

Finansiering av forlengelser
Vi er imidlertid avhengig av finansiering for de nødvendige forlengelsene. UiO er derfor i gang med å kostnadsberegne effekten av pandemien for hele virksomheten. Det samme gjør resten av universitetssektoren i Norge, og samlet vil disse beregningene danne grunnlag for en nasjonal kostnadsberegning som ledes av Universitets og høyskolerådet (UHR) på vegne av Kunnskapsdepartementet (KD). Universitetsledelsen er også i direkte i dialog med KD og Norges forskningsråd om finansieringen av forlengelsene. Fakultetet venter på avklaring av disse prosessene før vi vil iverksette egne prosesser ved instituttene.

 

Vennlig hilsen

Morten Dæhlen, dekan og Solveig Kristensen, forskningsdekan

Published May 15, 2020 8:32 AM - Last modified May 15, 2020 8:32 AM