Programrådet for 2. avdeling

Programrådet for 2. avdeling er ansvarlig for de 3 siste semestrene av studiet, dvs. masterdelen av studiet.

Møter

Medlemmer:

Representanter Vara
Leon Reubsaet (leder, fast vitenskapelig) Trond Vidar Hansen
Ingunn Tho (fast vitenskapelig) (vara for Programrådsleder for 2. avdeling) Hedvig Nordeng
Eili Tranheim Kase (fast vitenskapelig) Hanne Winther-Larsen
Markus Herberg Hovd (midlertidig ansatte) Abel Mengeste
Øystein Gjermshusengen (studieadministrasjonen)Øystein Gjermshusengen (studieadministrasjonen) Nina Woldene
Karoline Sandbakken (studentrepresentant) Martine Narum(student)

Programrådets sammensetning og funksjonstid

  • 1 programrådsleder
  • 2 fast vitenskapelige ansatte
  • 1 midlertidig vitenskapelig ansatt (stipendiat/postdoc/førstelektor)
  • 1 representant fra studieadministrasjonen (koordinator)
  • 1 studentrepresentant (+ vara med møterett)

Representantene for de ansatte oppnevnes for en periode på fire år. De tre seksjonene skal være representert med hver sin fastvitenskapelige representant som oppnevnes etter forslag fra seksjonsleder. Programrådsleder skal være fastvitenskapelig ansatt og oppnevnes av instituttleder etter innstilling fra utvalget. Studentrepresentant og representant for de midlertidig ansatte oppnevnes for ett år. Disse representantene kan ikke sitte sammenhengende i rådet i mer enn to perioder. Representant fra studieadministrasjonen sitter så lenge det er en del av arbeidsoppgavene. Programrådet utpeker stedfortreder for programrådsleder blant de øvrige vitenskapelige ansatte.

Mandat for programrådet

Kontakt

Koordinator:
Øystein Gjermshusengen

Vara for koordinator:
Nina Woldene

Møteplan 2021

Neste møte 23.november 2021