Mandat for Programrådet for 2.avdeling

  • Programrådet for 2.avdeling skal foreslå innholdet (sammensetning, emneportefølje, forskningsoppgaven) i 2.avdeling og har ansvar for å oppdatere dette i tråd med den faglige utviklingen.
  • Programrådet for 2.avdeling har ansvar for å implementere, planlegge og gjennomføre aktiviteter beskrevet i fakultetets kvalitetssystem for utdanning.
  • Programrådet for 2.avdeling har ansvar for tilrettelegging av integrerte utenlandsopphold og andre internasjonaliseringstiltak i 2.avdeling.
  • Programrådet for 2.avdeling skal foreslå en hensiktsmessig metode for tildeling av veileder og masteroppgave, og påse at dette fungerer tilfredsstillende, herunder fordeling av internsensor og gjennomføring av sensurering.
  • Programrådet for 2.avdeling skal påse at nivået på masterprosjektene er kvalitetssikret og godkjenne studentenes studieplan for 2.avdeling.
  • Programrådet for 2.avdeling spiller inn behov knyttet til undervisningen, herunder time-/ hjelpelærerbudsjettet og driftsbudsjettet for emnene.
  • Programrådet for 2.avdeling følger opp studentenes progresjon, inkludert permisjoner og lignende, og behandler og fatter enkeltvedtak i studentsaker. Dette skjer i henhold til UiOs studie- og eksamensforskrift og utfyllende regler fastsatt av MN-fakultetet.
  • Programrådet for 2.avdeling skal se på mulighet for samordning av enkeltemner med EVU.

Vedtatt av Utdanningsutvalget 16.10.2017.

Publisert 7. okt. 2015 08:45 - Sist endret 6. des. 2019 09:28