Møteinnkalling 5. mai 2017

Fredag 5. mai 2017 kl.12.00-14.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt


SAKSLISTE

Sak-PR 13-17 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak-PR 14-17 Referat fra møte 03.03.17

Godkjent på sirkulasjon

Vedtakssaker;

Sak-PR 15-17 Sluttevaluering for FRM4030 – Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelanalyse V17

Sak-PR 16-17 Sluttevaluering for FRM4050 – Forskningsforberedende kurs i klinisk farmasi V17

Sak-PR 17-17 Sluttevaluering for FRM5210/FRM9210 – Organisk kjemisk basert legemiddeldesign H16

Diskusjonssaker;

Sak-PR 18-17 Masterdelen av studiet inkl. masteremner

I forbindelse med InterAct-prosessen er det nå tid for å få på plass strukturen på masterdelen av studiet. I møtet av 3.april i Studieutvalget ble overordnet struktur, samt masterporteføljen diskutert, inkludert plassering av masteremner og det ble vedtatt at: «Studieutvalget går for en tenkt 3+2 struktur hvor masteroppgaven tildeles i slutten av 7.semester. Videre arbeid med porteføljen på masternivå oversendes Programrådet for 2.avdeling for videre arbeid.»

Sak-PR 19-17 Veiledning av masterstudenter og retningslinjer for forberedelser av presentasjon av masteroppgaver

Det har vist seg at det er stor variasjon i veiledningen av masterstudenter. Dette er naturlig da studentene har behov for ulik veiledning, noen er f.eks. gode på laben, men trenger mer veiledning i skriveprosessen osv. Samtidig er det noen (flere og flere) studenter som trenger svært tett oppfølging for i det hele tatt å kunne greie å gjennomføre en masteroppgave. Her er ofte spørsmålet hvor går grensen for hva er god nok veiledning.

I tillegg kommer det at veilederne, uavhengig av hvor sterke studentene er faglig, følger opp studentene sine forskjellig. Noen følger opp studentene sine svært tett, mens andre følger opp studentene i mindre grad, f.eks. leser noen veiledere igjennom masteroppgaven til studentene sine flere ganger, og retter opp svært spesifikt i oppgavene (skrivefeil, flytter avsnitt, skriver om m.m.), mens andre leser igjennom oppgaven 1-2 ganger og gir mer generelle tilbakemeldinger.

Det kan derfor være et behov å få på plass en felles forståelse/føringer for hvordan veilede studentene. Denne fellesforståelsen/føringer kan også benyttes aktivt i sensur av selve masteroppgavene.

Videre har det også kommet frem at det er svært ulik praksis for mye hjelp masterstudentene får med forberedelsene til presentasjonen av masteroppgaven av veileder. Det er derfor et behov å få på plass rutiner og retningslinjer slik at masterstudentene blir behandlet mest mulig likt og at karaktersettingen av masteroppgaver blir mest mulig rettferdig. Saken var oppe i møte i Studieutvalget 3.april og er videresendt Programrådet for 2.avdeling for videre utarbeiding av rutiner og retningslinjer.

Eventuelt;

Publisert 28. apr. 2017 09:58 - Sist endret 12. feb. 2021 14:07