Møtereferat 29. august 2017

Tirsdag 29. august kl.13.00-15.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Leon Reubsaet, Hanne Cecilie Winther-Larsen, Ingunn Tho, Vegard Torp Lien og Camilla Brox (studentrepresentant)

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo


SAKSLISTE

Sak-PR 20-17 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Møteinnkalling og agenda ble godkjent.

Sak-PR 21-17 Referat fra møte 05.05.17

Godkjent på sirkulasjon

Sak-PR 22-17 Sluttevaluering for FRM-KJM5050/9050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse V17 (vedtakssak)

FRM-KJM5050 er et av masteremnene som somregel undervises på engelsk som følge av at engelskspråklige studenter. Det kom tilbakemelding fra noen av studentene våre på at de syntes dette var utfordrende. For å imøtekomme dette har foreleserne lagt opp undervisningen slik at studentene har mulighet til å spørre på norsk. Foreleser har så oversatt engelsk. Programrådet for 2.avdeling synes foreleserne imøtekommer studentene med en god løsning. I utgangspunktet er Programrådet for 2.avdeling av den oppfatningen at studentene har kommet så langt i studiet at de bør beherske engelsk.

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 23-17 Sluttevaluering for FRM5230 – Syntese av legemidler V17 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet for 2.avdeling stiller seg positive til å strekke undervisningen ut over flere uker innenfor de rammene gjelder (semesterstart/semesterslutt). Dette inkluderer også eksamen. Emneansvarlig er da selv ansvarlig for å unngå kollisjoner med andre emner som er aktuelle for studentene som følger emnet å ta.

Sak-PR 24-17 Sluttevaluering for FRM5410 – Farmasøytiske naturstoffer V17 (vedtakssak)

Programrådet for 2.avdeling synes det er positivt at det tas i bruk studentaktiviserende undervisning som omvendt undervisning hvor forelesninger ble lagt ut som Podcast i forkant.

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 25-17 Sluttevaluering for FRM4110 – Anvendt statistikk for farmasøyter V17 (vedtakssak)

Det ble kommentert i sluttevalueringen for FRM4110 at det er et problem at undervisningen i emnet kolliderer med annen undervisning. Pr. i dag er det ikke kollisjoner mellom FRM4110 og andre farmasiemner. Dette da FRM4110 er et obligatorisk emne for studentene. Det kan være kollisjoner med eksterne emner, men dette er ikke mulig å unngå, eventuelt at emneansvarlige i emner flytter undervisningen i et emne til dager som er satt av til undervisningen i FRM4110. Det ble også spilt inn at det er et ønske om at eksamener ikke legges til perioden rett rundt innleveringen av obligen i emnet.

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Det vil bli arbeides med å få obligen i FRM4110 inn i eksamensplanleggingen for instituttet, slik at det blir tatt hensyn til denne i forhold eksamensdatoer.

Sak-PR 26-17 Teoretiske masteroppgaver (vedtakssak)

Programrådet for 2.avdeling er av den oppfatningen at masteroppgavene som tilbys studentene skal benytte seg av metoder, eksperimentelle eller samfunnsvitenskapelige, som benyttes innen oppgavens fagområde. Det skal med andre ord ikke tilbys rene litteraturoppgaver (teoretiske oppgaver) med unntak av helt spesielle tilfeller. Det må i disse tilfellene søkes om dette til Programrådet for 2.avdeling. Det er da viktig at nivået på prosjektet er på samme faglige nivå som for eksperimentelle/ samfunnsvitenskapelige oppgaver og at det kreves at studentene må trekke nye faglige slutninger konklusjoner/slutninger.

Vedtak: Farmasøytisk institutt skal i utgangspunktet ikke tilby litteratur (teoretiske) oppgaver. Dersom dette tilbys eller masteroppgaver endres til litteratur/teoretiske oppgaver skal det søkes om dette til Programrådet for 2.avdeling. Prosjektbeskrivelse, samt begrunnelse, må da vedlegges søknaden.

Sak-PR 27-17 Masterdelen av studiet inkl. masteremner (forts. Sak-PR 18-17) (diskusjonssak)

Fra tilbakemeldingene på ønsket plassering av masteremnene i 8. og 9.semester, samt hvilke farmasiemner hvor undervisningen ikke bør kollidere, ser Programrådet for 2.avdeling at dette lar seg gjennomføre ved følgende tenkte senario for emner av 10 studiepoeng; 1) undervisningen strekkes over (ca.)14 uker, 2) 3 eksamener i slutten av semesteret i «UiOs eksamensperiode», 3) hvert emne har 4 timer med undervisning i uken, maks 56 timer i semesteret og 4) undervisningen gjennomføres i perioden kl.08-16 hver dag (kl.08-10, kl.10-12, kl.12-14 og kl.14-16). Ved endringer i parameterne kan det være at det oppstår kollisjoner i undervisningen som ikke er mulig å unngå.

Dersom vi følger innføringen av ny studieplan, vil innføring av gjennomgående masteremner og ny timeplanlegging først skje våren 2021. Programrådet for 2.avdeling ser at det kan være mulig med en innføring fra allerede våren 2019 med noen tilpasninger. Vi vil da kunne ha den nye studieplanen på plass allerede i løpet av høsten 2020 med gjennomføringen av de obligatoriske emnene (FARM4100 - Persontilpasset legemiddelbehandling, FARM4110 – Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi og FARM4120 – Legemiddelbruk og folkehelse) i 7.semester.

For at dette skal være mulig må bl.a. de forskningsforberedende emnene flyttes fra vår til høstsemesteret. Programrådet for 2.avdeling er av den oppfatningen at det da også bør gjøres en revidering av emnene hvor innholdet gjennomgås og det ses på noe bedre fleksibilitet mellom emnene. Det er en del studenter som allerede i dag tar «labkurs» i flere av emnene slik at de får den nødvendige opplæringen i forhold til masterprosjektet sitt. Samtidig kan flyttingen av de forskningsforberedende emnene medføre at det må gjøres faglige justeringer i masteremner som bygger videre på de forskningsforberedende emnene.

Programrådet for 2.avdeling tar dette videre til Utdanningsutvalget for videre diskusjon.

Sak-PR 28-17 Taushetserklæringskjema for masterstudenter som kommer i kontakt med sensitive personopplysninger (diskusjonssak) 

De studentene som er ute i klinikken skriver i dag under på taushetserklæring på arbeidsplassen hvor de gjennomfører oppgaven. Så langt Programrådet for 2.avdeling har oversikt over, gjelder ikke det samme for studenter med interne masteroppgaver og som også kommer i kontakt med sensitive personopplysninger. Programrådet for 2.avdeling ser at det kan være et behov for å få dette på plass og vil undersøke nærmere med samfunnsfarmasi/klinisk farmasi miljøet angående forslag/ideer til skjema og for videre arbeid.

Sak-PR 29-17 Presentasjon av masteroppgaver i desember (vedtakssak)

På bakgrunn av at det avholdes presentasjon av fagområdene i september i forbindelse med gjennomføringen av midtpraksisuken i FRM4000 – Praktisk farmasi, er Programrådet for 2.avdeling av den oppfatning at det ikke er behov for å avholde enda en presentasjon i desember av masteroppgaver til valg i januar. Masteroppgavene (prosjektbeskrivelsene) inneholder kontaktinformasjon til veileder(e) som studentene kan ta kontakt for å høre nærmere om oppgaver de finner interessante.

Programrådet for 2.avdeling ser at Jevngodstudentene kan ha hatt utbytte av denne presentasjonen, men for denne gruppen studenter er det samtidig viktig at de tar kontakt med veileder(e) på oppgavene de er interesserte i. De har individuelle utdanningsplaner og det er derfor ikke alle masteroppgaver de kan velge som følge av f.eks. tidspunkt for oppstart på masteroppgaven (i januar), tar kun masteroppgaven og derfor for kort tid til å få på plass rek./godkjenninger m.m. De må derfor ta kontakt med veilederne på oppgaven for å få avklaret dette.

Det kom også innspill med hva gjør vi med eksterne masteroppgaver. Det er slik at alle eksterne masteroppgaver/eksterne veiledere/2`ere kan inviteres inn på presentasjonene i september. Det blir opp til hvert fagområde innenfor den oppsatte tidsrammen. I tillegg kommer det at mange av de eksterne ikke har mulighet til å møte på presentasjonene.

Vedtak: Presentasjonen av masteroppgaver til valg i januar vil fra og med høsten 2017 ikke lenger avholdes.

Eventuelt;

Publisert 12. sep. 2017 12:29 - Sist endret 12. feb. 2021 14:09