Møtereferat 3. mars 2017

Fredag 3. mars kl.12.15-14.00, Rom 338, Farmasøytisk institutt

Til stede: Leon Reubsaet, Ingunn Tho, Hanne C. Winther-Larsen, Vegard Torp Lien og Nora Gjonbalaj

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo


SAKSLISTE

Sak-PR 1-17 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Møteinnkalling og agenda ble godkjent. En vedtakssak ble meldt inn.

Sak-PR 2-17 Referat fra møte 17.10.16

Godkjent på sirkulasjon

Sak-PR 3-17 Fordeling av internsensorer på masteroppgaver 2017

Tidligere har veilederne avtalt tidspunkt for mastergradsemnene med ekstern sensor og deretter fått tildelt internsensor. Som følge av at de fleste mastergradseksamenene avholdes i løpet av en kort periode i slutten av mai/begynnelsen av juni, samt at mange av de interne sensorene er svært opptatte i eksamensperioden, har det vært vanskelig å få på plass internsensorer på alle de fastsatte eksamenstidspunktene.

Nytt av året er derfor at Programrådet for 2.avdeling fordeler de interne sensorene på mastergradseksamener planlagt avholdt i 2017 før fastsetting av eksamensdatoer. Veileder avtaler deretter eksamensdato i samarbeid med både ekstern og intern sensor.

Hver seksjon stiller med 4 internsensorer hver. Før møtet hadde seksjonslederne gitt tilbakemelding på hvem som inngår i poolen av internsensorer 2017 fra hver seksjon. De interne sensorene fikk så anledning til å sette opp ønsker på masteroppgaver de kunne tenke seg å være internsensor på.

Programrådet for 2.avdeling fordelte de interne sensorene på de 63 planlagte mastergradseksamenene i 2017. Internsensorene fikk tildelt mellom 4-6 oppgaver hver basert på til dels ønsker, samt at de (så langt det er mulig) ikke er på samme forskningsgruppe som studenten.

Oversikten over fordelingen av de interne sensorer vil bli sendt veilederne i løpet av kort tid, slik at veilederne kan gå i gang med å fastsette eksamensdatoer i samarbeid med både intern og ekstern sensor.

Det planlegges også avholdt et informasjons- og erfaringsutvekslingsmøte med de interne sensorene. Tid og sted vil bli fastsatt senere.

Programrådet for 2.avdeling vil før neste års fordeling av interne sensorer i 2018 se på om det finnes bedre og mer effektive måter å fordele de interne sensorene.

Vedtakssaker;

Sak-PR 4-17 Sluttevaluering for FRM-MBV5060/9060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi H16

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Studieutvalget ser det som positivt at så mange studenter fulgte emnet høsten 2016.

Siden FRM-MBV5060/FRM-MBV9060 er et tverrfaglig emne i samarbeid med Institutt for biovitenskap, vil studieadministrasjonen ved neste års sluttevaluering differensiere mellom studenter som tok emnet fra Farmasøytisk institutt og Institutt for biovitenskap under feltet «Fakta om studentgjennomføring undervisning og ordinær eksamen» i sluttevalueringen. Dette slik at vi får en oversikt i forhold til hvordan studentene fra farmasi klarte seg.

Sak-PR 5-17 Sluttevaluering for FRM5105 – Polysakkarider av farmasøytisk interesse (5 sp) og 5110/9110 – Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet H16

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 6-17 Sluttevaluering for FRM5210/9210 – Organisk kjemisk basert legemiddeldesign H16

Vedtak: På bakgrunn av de utfordringene beskrevet i sluttevalueringen i emnet i 2015 og de endringene som her ble foreslått, ber Programrådet for 2.avdeling om at malen for Sluttevaluering av emner fylles ut og sendes til Programrådet for 2.avdeling.

Sak-PR 7-17 Sluttevaluering for FRM5420/FRM9920-NFIF - Etnofarmakologi H16

Programrådet for 2.avdeling mottok sluttevalueringer for både FRM5420 og PhD- versjonen av emnet, FRM9920, som er et emne i regi av Forskerskolen. Siden emnene ble avholdt sammen, behandlet Programrådet for 2.avdeling begge sluttevalueringene under ett. Sluttevalueringen for FRM9920 videresendes Forskerskolen til orientering og eventuell behandling.

Vedtak: Sluttevalueringene tas til etterretning.

Sak-PR 8-17 Sluttevaluering for FRM5510/FRM9510 – Statistisk forsøksplanlegging og industriell farmasøytisk utvikling H16

Det ble spilt inn på møtet at studentene opplevde forelesningene som noe ustrukturerte. Fagstoffet er nytt og studentene har få «knagger» å henge det foreleste pensumet på. Studentene opplevde derfor at det er vanskelig å følge tråden i forelesningen. Det kom fram i sluttevalueringen at det ble lagt vekt på å strukturerer viktige deler av pensum i kollokviene.

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 9-17 Sluttevaluering for FRM5570 – Væsketerapi og ernæring H16

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 10-17 Sluttevaluering for FRM5720 – Legemiddeltoksikologi H16

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 11-17 Sluttevaluering for FRM5760 – Videregående farmakoterapi – kompliserte legemiddelregimer H16

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 12-17 Endring av emnebeskrivelsen for FRM-MBV5060 og FRM-MBV9060 (vedtakssak)

Programrådet for 2.avdeling har mottatt en søknad om endring av emnebeskrivelsen for FRM-MBV5060/FRM-MBV9060. Under «Kort om emnet» ønskes det at «produksjon og» skal fjernes i setningen «Det gis i tillegg teoretisk undervisning om mikrobiologiske aspekter i forbindelse med produksjon og kontroll av vaksiner». I tillegg ønskes det at eksamen i emnet kun skal avholdes og besvares på engelsk.

Studieadministrasjonen har vært i kontakt med MN-fakultetet angående muligheten for å endre eksamensspråk fra norsk til engelsk. Vi har fått tilbakemelding at dette ikke er mulig da den 5-årige mastergraden i farmasi er et norskspråklig studium. Eksamen må derfor også avholdes og kunne besvares på norsk.

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling støtter endringen av «Kort om emnet». Setningen «Det gis i tillegg teoretisk undervisning om mikrobiologiske aspekter i forbindelse med produksjon og kontroll av vaksiner» endres til «Det gis i tillegg teoretisk undervisning om mikrobiologiske aspekter i forbindelse med kontroll av vaksiner». Dette er i samsvar med LUBene for emnet.

Publisert 4. apr. 2017 14:05 - Sist endret 12. feb. 2021 14:06