Møtereferat 4. desember 2017

4. desember 2017 kl.11.00.13.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Leon Reubsaet, Hanne C. Winther-Larsen, Ingunn Tho, Vegard Torp Lien, Nora Gjonbalaj

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo


SAKSLISTE

Sak-PR 30-17 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Møteinnkalling og agenda ble godkjent. En diskusjonssak/vedtakssak ble meldt inn.

Sak-PR 31-17 Referat fra møte 29.08.17

Godkjent på sirkulasjon.

Sak-PR 32-17 Referat og orienteringssaker

a) Siste møte for Programrådsleder Leon Reubsaet før forskningstermin v/Leon

Leon skal ut i forskningstermin/permisjon fra januar 2018 til høsten 2019. Ingunn Tho vil i mellomtiden fungere som Programrådsleder for 2.avdeling, mens Trond Vidar Hansen som er vara for Leon i Programrådet for 2.avdeling følgelig går inn som representant for Seksjon for farmasøytisk kjemi.

Sak-PR 33-17 Godkjenning av emnebeskrivelsene for 7.semester i ny studieplan; FARM4110 – Persontilpasset legemiddelbehandling, FARM4110 – Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi og FARM4120 – Utvikling av legemidler (vedtakssak)

Emnebeskrivelsene for FARM4100, FARM4110 og FARM4120 ble gjennomgått. Programrådet for 2.avdeling av den oppfatningen at emnebeskrivelsene er gode og har kun mindre kommentarer/tilbakemeldinger til disse.

FARM4100 – Persontilpasset legemiddelbehandling

Eksamen i emnet er satt opp med: 

  • Muntlig eksamen 1 time, teller 30 % av karakteren 
  • Skriftlig eksamen 4 timer, teller 70 % av karakteren

Programrådet for 2.avdeling er av den oppfatningen at det på papiret virker i overkant mye med både 1 time muntlig eksamen og 4 timers skriftlig eksamen. Vi undersøker med emneleder om de tenker at den muntlige eksaminasjonen faktisk skal være på 1 time eller om det er tenkt at noe av tiden skal gå til forberedelser, samt om de har tenkt på tidsbruken i forhold til gjennomføringen av muntlig eksamen hvis denne er på 1 time.

Undervisningen i emnet er lite spesifisert med:

  • 30 timer forelesning
  • 60 timer studentaktiviserende undervisning

Programrådet for 2.avdeling ser at det kan være vanskelig å spesifisere den studentaktiviserende undervisningen nærmere på nåværende tidspunkt da emnet er helt nytt, samt etter planen vil bli avholdt første gang høsten 2020. Programrådet for 2.avdeling ber om at dette gjøres nærmere oppstart av emnet. Søknad om endring sendes da Programrådet for 2.avdeling.

FARM4110 – Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi

Programrådet for 2.avdeling er av den oppfatningen at «Kort om emnet» bør forsøkes omformulert noe da den oppleves som noe tung å lese. Ingunn kommenterte at grunnen til dette er at det var vanskelig å få inn alt de ønsket i den korte beskrivelsen av emnet. Ingunn tar dette videre til emnekomiteen i FRM4110 og kommer tilbake med et forslag på omformulering.

Det kom et spørsmål om hva som menes med/inngår i formuleringen «de vanlige legemiddelformene» i den andre LUBen «Har du inngående forståelse for preformulering, formulering og biofarmasøytiske aspekter vedrørende de vanlige legemiddelformene». Ingunn tar dette videre til emnekomiteen i FRM4110 for å se om det er mulig å spesifisere dette noe bedre.

FARM4120 – Utvikling av legemidler

Undervisningen i emnet er lite spesifisert med:

  • 30 timer forelesning
  • 45 timer annen studentaktiv undervisning inkl. kollokvier, seminar og prosjektarbeid

Programrådet for 2.avdeling ser at det kan være vanskelig å spesifisere den studentaktiviserende undervisningen nærmere på nåværende tidspunkt da emnet er helt nytt, samt etter planen vil bli avholdt første gang høsten 2020. Programrådet for 2.avdeling ber om at dette gjøres nærmere oppstart av emnet. Søknad om endring sendes da Programrådet for 2.avdeling.

Felles tilbakemeldinger for alle emnene:

Obligatoriske forkunnskaper:

For å starte opp på emnet FARM3130 – Farmasøytisk praksis kreves det at alle tidligere emner i studieløpet er bestått. På bakgrunn av dette går Programrådet for 2.avdeling at de obligatoriske forkunnskapene for emnene i 7.semester blir:

«Bestått alle emner t.o.m. FARM3120 – Legemiddelbruk og folkehelse. Bestått alle obligatoriske aktiviteter i FARM3130 – Farmasøytisk praksis».

Vedtak: Emnebeskrivelsene videresendes Utdanningsutvalget for endelig behandling før de sendes MN-fakultetet for endelig godkjenning og oppretting.

Sak-PR 34-17 Større endringer i prosjektbeskrivelsen for masteroppgaver (diskusjonssak/vedtakssak)

Programrådet for 2.avdeling mener at kvalitetssikringen av prosjektoppgaver best gjøres av veilederne som er de som er spesialistene på temaene masteroppgave-prosjektene omhandler. Det vil som regel/alltid skje endringer i masteroppgaven i forhold til prosjektbeskrivelsen. Dette er en naturlig konsekvens av det å forske. Hvor grensen da går for hva som er en større endring er dermed vanskelig å bestemme. Programrådet for 2.avdeling er derfor av den oppfatningen at det ikke trengs å søkes Programrådet for 2.avdeling ved endringer i prosjektbeskrivelsen. Ved bytte av masterprosjekt må det fremdeles søkes Programrådet for 2.avdeling.

I de tilfellene hvor studentene har lik prosjektbeskrivelse/like problemstillinger/studieprotokoller m.m. er det svært viktig at veileder informerer studentene om at de ikke skal samarbeide så tett at oppgavene blir like, samt at masteroppgaven er et selvstendig arbeid. Det er også viktig at veiledningen studentene får er av en slik art at dette ikke er mulig. Hvis det er studenter som tidligere har hatt samme prosjektbeskrivelsen/problemstillingen må veileder påse at studentene ikke plagierer tidligere oppgaver.

Ved oppgaver med felles prosjektbeskrivelse/problemstillinger må det i kontrakten «Godkjenning av plan for masteroppgave og avanserte emner i 2.avdeling farmasi» fylles ut i feltet «Vil masteroppgaven inngå som en del av et felles arbeid av flere studenter? Hvis ja, redegjør for dette. NB! Selv om oppgaven utføres som fellesoppgave skal hver student levere separat oppgave». For å kvalitetssikre at studentene ikke har samarbeidet for tett/har plagiert hverandre skal oppgavene ha samme interne og eksterne sensor.

Vedtak: Veileder har ansvaret for å kvalitetssikre prosjektbeskrivelsene slik at de er på det nivået som kreves av en masteroppgave. Ved endringer i prosjektbeskrivelsen trengs det derfor ikke søkes til Programrådet for 2.avdeling.

I tilfeller hvor veileder gir studentene samme prosjektbeskrivelse/problemstillinger har veileder ansvar for å veilede studentene på en slik måte at studentene ikke ender opp med like masteroppgaver. For å kvalitetssikre/avdekke at dette ikke skjer skal disse oppgavene ha samme interne og eksterne sensor.

Sak-PR 35-17 Taushetserklæringskjema for masterstudenter som kommer i kontakt med sensitive personopplysninger (forts. Sak-PR 28-17) (vedtakssak)

Fagmiljøene ved samfunnsfarmasi og klinisk farmasi har utarbeidet et taushetserklæringsskjema som skal benyttes der hvor studenter kommer i kontakt med sensitive personopplysninger, f.eks. ute i klinikken. Skjemaet er særlig tenkt for masterstudenter, men kan også være aktuelt for studenter på 1.avdeling/7.semester som gjennomfører undervisning ute i klinikken m.m.

Vedtak: Godkjent på sirkulasjon.

Sak-PR 36-17 Driftsbudsjett og time-hjelpelærer budsjett for undervisningen for 2.avdeling 2018 (vedtakssak)

Vedtak: Godkjent på sirkulasjon. Programrådet for 2.avdeling anbefaler det fremlagte drifts- og time-hjelpelærerbudsjettet for 2.avdeling for 2018. Ingen endringer ble foreslått. Budsjettene er oversendt Utdanningsutvalget for endelig godkjenning.

Sak-PR 37-17 Oppretting av nytt emne innen fagområde samfunnsfarmasi; FRM5640 – A Guided Pharmacoepidemiology Study/FRM9640-NFIF-A Guided Pharmacoepidemiology Study (vedtakssak)

Vedtak: Opprettelsen av emnet FRM5640 – A Guided Pharmacoepidemiology Study/ FRM9640-NFIF-A Guided Pharmacoepidemiology Study ble godkjent av Programrådet for 2.avdeling på sirkulasjon. Emnebeskrivelsen er oversendt MN-fakultetet for endelig godkjenning og oppretting av emnet.

Studentsaker;

Sak-PR 38-17 Godkjenning av 5 studiepoeng spesialpensum (FRMSP050 – Molecular mechanisms and antimicrobials in bacherial infections disease (vedtakssak)

Eventuelt;

Sak-PR 39-17 Spesialpensum i emnet FRM-MBV5060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi for bachelorstudenter (diskusjonssak/vedtakssak)

Programrådet for 2.avdeling diskuterte muligheten for å tilby særlig kvalifiserte bachelorstudenter emnet FRM-MBV5060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi, 10 studiepoeng, som et spesialpensum på 5 studiepoeng (FRMSP050). Bakgrunnen er at faglærerne har bestemt at emnet FRM-MBV5060 kun er åpent for studenter med en bachelorgrad innen relevant fagområde. Samtidig ser de at det er bachelorstudenter som kan være faglig kvalifiserte til å ta emnet.

Programrådet for 2.avdeling er av den oppfatningen at det kan være noe rigid ikke å gi særlig kvalifiserte studenter på bachelornivå/innveksling muligheten til å følge emnet. Det er en oppfatning at det er viktig at studentene får mulighet til å strekke seg, så lenge den faglige bakgrunnen er på plass og det ikke er med på å trekke ned kvaliteten på undervisningen for de andre studentene på emnet.

Vedtak:  Farmasøytisk institutt tilbyr ikke emner på bachelornivå for andre enn våre egne programstudenter. Dette da vi er et lukket studium. På bakgrunn av dette kan vi derfor ikke tilby dette emnet som et spesialpensum for eksterne studenter på bachelornivå. Dersom Institutt for biovitenskap ønsker å gjøre dette for særlig kvalifiserte bachelorstudenter/innvekslingsstudenter hos seg, stiller ikke Farmasøytisk institutt seg i veien for dette.

Publisert 15. des. 2017 17:13 - Sist endret 12. feb. 2021 14:11