Møtereferat 5. mai 2017

Fredag 5. mai kl.12.00-14.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Leon Reubsaet, Hanne C. Winther-Larsen, Hedvig Nordeng og Vegard Torp Lien

Ikke til stede: Ingunn Tho og Nora Gjonbalaj

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo


SAKSLISTE

Sak-PR 13-17 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Møteinnkalling og agenda ble godkjent. En studentsak ble meldt inn under eventuelt.

Sak-PR 14-17 Referat fra møte 03.03.17

Godkjent på sirkulasjon

Vedtakssaker;

Sak-PR 15-17 Sluttevaluering for FRM4030 – Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelanalyse V17

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 16-17 Sluttevaluering for FRM4050 – Forskningsforberedende kurs i klinisk farmasi V17

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 17-17 Sluttevaluering for FRM5210/FRM9210 – Organisk kjemisk basert legemiddeldesign H16 (forts. SAK-PR 6-17)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Diskusjonssaker;

Sak-PR 18-17 Masterdelen av studiet inkl. masteremner

Programrådet for 2.avdeling startet opp diskusjonen om det videre arbeidet med porteføljen på masternivå og plassering av masteremnene i 8. og 9.semester. Dette er de frie emnene i oversiktsfiguren for masterdelen (7-10.semester).

Det første som må på plass er ønsket plassering av masteremner i 8. eller 9. semester. Leon har kommet med forslag til e-post med spørsmål til preferanser for plassering av masteremner som tenkes sendt ut til de emneansvarlige for masteremnene. Oversiktsfigur og e-post tas i første omgang videre til seksjonsmøtene av Hedvig, Hanne og Leon for en kort presentasjon slik at alle er orientert. Endelig e-post inkl. oversiktsfigur sendes deretter de emneansvarlige med frist for tilbakemelding 23.juni.

Det bør videre foretas en gjennomgang av masterporteføljen for en oppgradering av denne.

Sak-PR 19-17 Veiledning av masterstudenter og retningslinjer for forberedelser av presentasjon av masteroppgaver

Det finnes pr i dag ingen faste retningslinjer for veiledning av masterstudenter ved MN-fakultetet, men generelt får studentene ved MN-fakultetet mye veiledning sammenlignet med andre fakulteter. Dette er naturlig siden mange av masteroppgavene generelt har mye labarbeid m.m.

Det fremlagte forslaget til «Veileders rolle under masteroppgaven» ble diskutert. Programrådet for 2.avdeling er av den oppfatningen at det er unødvendig å lage svært rigide retningslinjer for veiledning som alle skal følge. Alle masteroppgaver er forskjellige og det samme er masterstudentene. Veiledningen må derfor tilpasses til den enkelte oppgave og student.

Programrådet for 2.avdeling er derfor av den oppfatningen at «Veileders rolle under masteroppgaven» bør anses som en «Veiledning til forventninger» og ikke retningslinjer. Denne kan f.eks. benyttes i forbindelse med sensurering av masteroppgaver, hvor sensorene tar utgangspunkt i denne når de får tilbakemelding fra veiledere på hvor selvstendige studenten har vært. Programrådet for 2.avdeling vil arbeide videre med en endelig veileder som vil bli lagt ut på de interne studiesidene for de ansatte.

Et av punktene i «Veileders rolle under masteroppgaven» er veiledning i forbindelse med presentasjonen som gis under avsluttende mastergradseksamen. Her har det vært ulik praksis de siste årene for hva som gis av veiledning. Vi trenger derfor å få på plass en felles føring for våren 2017 siden vi nå er inne i selve eksamensperioden for mastergradseksamener. Leon har sendt ut forslag til tekst/veiledning som er godkjent på sirkulasjon av Programrådet for 2.avdeling. For presentasjon av masteroppgaver for 2017 gjelder følgende: Presentasjon: «Kandidaten kan diskutere innholdet og strukturen på presentasjonen som gis under avsluttende mastereksamen. Veileders tilbakemelding bør være på et overordnet nivå.

Teksten vil i løpet av kort tid sendes ut til de vitenskapelige ansatte.

Eventuelt;

Sak-UU 1-17 Søknad om utsatt innleveringsfrist av masteroppgaven

Publisert 18. mai 2017 09:27 - Sist endret 12. feb. 2021 14:07