Møtereferat 22. mars 2019

22. mars 2019 kl.10.30 - 12.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Jo Klaveness, Elin Thuy Phuong Ngo, Kristine Olsen og Kristin Johanne Grasmo

Ikke til stede: Randi Hamre Svendsen


SAKSLISTE

Sak-PR 01-19 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Møteinnkalling og agenda ble godkjent. Fire vedtakssaker ble meldt inn.

Sak-PR 02-19 Referat fra møte 03.10.18

Godkjent på sirkulasjon.

Sak-PR 03-19 Referat og orienteringssaker

a) Programrådsleder orienterer om siste nytt (referat/orientering)

Dialogmøtet med MN-fakultetet 14. mars 2018:

Det årlige dialogmøtet med MN-fakultetet ble avholdt 14. mars. På møtet ble bl.a. kvalitetssikringsrutinene ved instituttet og hvordan disse fungerer, PhD-utdanningen, praksisperioden og videre arbeid med denne, samt RETHOS diskutert.

Sak-PR 04-19 Sluttevaluering for FRM5420/FRM9420 – Etnofarmakologi H18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 05-19 Sluttevaluering for FRM5760 – Videregående farmakoterapi – kompliserte legemiddelregimer H18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 06-19 Sluttevaluering for FRM4010 – Forskningsforberedende kurs i biologi V19 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 07-19 Søknad om endring i emnebeskrivelse og emnekode for FRM-MBV5060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi og nedleggelse av emnet FRM-MBV9060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi fra H19 (vedtakssak)

FRM-MBV9060:

Det søkes om å legge ned FRM-MBV9060 fra og med høsten 2019. Bakgrunnen for dette er at det har vist seg at formatet på emnet ikke er optimalt for PhD-studenter (klonet med FRM-MBV5060). Farmasøytisk institutt har i emneporteføljen sin et egnet PhD-emne, FRM9905 - NFIF-Molecular Microbiology in Pathogenesis and Evolution, som studentene vil kunne velge istedenfor.

FRM-MBV5060:

Det søkes om å endre emnekoden for FRM-MBV5060 fra 5000 til 4000 nivå. Emnet opplever stor pågang av internasjonale studenter som ønsker å følge emnet. En del av disse studentene er innreisende biologistudenter, som er på slutten av bachelorgraden og som har den tilstrekkelige faglige bakgrunnen på plass for å ta emnet. Ved å "legge" ned emnet til 4000-nivå ønskes det å signalisere at dette er mulig for aktuelle studenter.

Vi har pr i dag et emne med emnekode FRM4060 - Forskningsforberedende kurs i galenisk farmasi og ønsker ikke forveksling med dette emnet. Emner innen mikrobiologi har primært prefiksene: FRM58XX. På bakgrunn av dette går vi for emnekoden FRM-MBV4860.

Siden den faglige bakgrunnen til innreisende studenter som søker opptak til emnet må vurderes før opptak/avslag, er det viktig at det utarbeides rutiner for dette arbeidet innenfor gjeldende frister for opptak.

Det søkes videre om mindre endringer/spesifiseringer i emnebeskrivelsen for undervisning og eksamen. Programrådet for 2.avdeling støtter disse endringene.

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling støtter søknaden. Emnet FRM-MBV9060 nedlegges fra og med høsten 2019. Emnet FRM-MBV5060 endrer emnekode til FRM-MBV4860 fra og med høsten 2019. Spesifiseringene i emnebeskrivelsen for undervisning og eksamen godkjennes.

Nedleggelsen av emnet FRM-MBV9060 og endring i emnekode, undervisning og eksamen for FRM-MBV5060 sendes MN-fakultetet for endelig godkjenning.

Sak-PR 08-19 Søknad om endring av emnebeskrivelsen for FRM5640 – Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing og FRM9640 – NFIF – Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript writing (vedtakssak)

Det søkes om språklige endringer i LUBene, samt endringer i undervisningen. Istedenfor at undervisningen går 1 gang i uken over 15 uker, som tidligere, legges det nå opp til at undervisningen avholdes i form av 1 ukes intensivundervisning med påfølgende online undervisning og en avsluttende klassediskusjon. Kravene til gjennomføring av beståtte aktiviteter, hva som er tellende til eksamen m.m. er den samme som tidligere.

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling støtter søknaden om endringene i emnebeskrivelsene for FRM5640 og FRM9640. Endringene oversendes MN-fakultetet for endeling godkjenning.

Sak-PR 09-19 Instituttseminaret 4. -5. april 2019 og program for 5.april (diskusjonssak)

Sesjonen starter opp med en kort presentasjon av oppbygningen av masterdelen av studiet (7. – 10. semester). Dette for å få på plass rammene for den videre diskusjonen av masterporteføljen. Det legges opp til at diskusjonen skal være av overordnet karakter og ta utgangspunkt i problemstillinger som:

1) Hva bør våre kandidater kunne i 2028?

  • Hvilke emner gjør kandidatene våre attraktive for arbeidslivet?
  • Hvilke jobber ønsker vi at våre kandidater skal fylle?

2) Hva kjennetegner et godt masteremne?

  • Hva skal utgangspunktet være for den faglige utformingen av emnene; yrkesrettet, temabasert, tverrfaglige?
  • Hva mener/ønsker studentene?
  • Hva tror vi de mener/ønsker?

3) Bør det være forskjell på emnene på 8. og 9. semester?

  • Hva kjennetegner et emne på 8. semester? 9. semester?

4) Hvordan bør et masterforberedende (forskningsforberedende) emne legges opp?

  • Fellesemne? Modulbasert? m.m.

Første delen av diskusjonen vil foregå i grupper av ca. 8 personer. Gruppene deles inn ved telling og vil ha ca. 1 time til gruppediskusjon. Deretter samles alle til fellesdiskusjon og oppsummering.

Eventuelt;

Sak-PR 10-19 Sluttevaluering for FRM5210/FRM9210 – Organisk kjemisk basert legemiddeldesign H18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 11-19 Sluttevaluering for FRM-MBV5060/9060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi H18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 12-19 Sluttevaluering for FRM5570 – Væsketerapi og ernæring H18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 13-19 Midlertidig stans av opprettelse av masteremner (vedtakssak)

MN er i ferd med å starte opp revideringen av masterporteføljen ved fakultetet i forbindelse med InterAct. Antall masteremner er høyt og for mange emner er antall studenter som følger dem lavt. Generelt ser MN at det brukes for mye ressurser på masteremner (undervisningsressurser, timeplanlegging, canvasrom, emnesider, semestersider, romressurser, eksamensavvikling). Antall emner må derfor ned.

Siden arbeidet med revideringen av masterporteføljen ved instituttet nå starter opp, samt at masterporteføljen på gammel studieplan avholdes i sin nåværende form for siste gang i 2020, ser Programrådet for 2.avdeling at det er behov for en midlertidig stans i opprettelsen av masteremner. Dette for å unngå parallellarbeid som ender opp som ekstraarbeid.

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling anbefaler at det innføres midlertidig stopp i opprettelse av masteremner inntil rammene for masterporteføljen i revidert studieplan er på plass. Vedtaket oversendes Utdanningsutvalget for endelig behandling.

Publisert 11. apr. 2019 07:15 - Sist endret 11. apr. 2019 07:15