Mandat for Programrådet for 8.-10. semester

  • Programrådet for 8.-10. semester har ansvar for at valg av masteremner og tildeling av masteroppgaver foregår på en tilfredsstillende måte.
  • Programrådet for 8.-10. semester skal godkjenne studentenes mastergradsavtale. Dette skjer i henhold til Regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (uio.no).
  • Programrådet for 8.-10. semester behandler og fatter vedtak i enkeltsaker om studentenes progresjon, inkludert permisjoner, innpassing, utdanningsplan og lignende under masterdelen av studiet. Dette skjer i henhold til UiOs studie- og eksamensforskrift og utfyllende regler fastsatt av MN-fakultetet.
  • Programrådet for 8.-10. semester skal følge opp aktiviteter beskrevet i fakultetets kvalitetssystem for utdanning herunder emneevalueringer, samt gjennomføre midtveisevaluering av FARM5945 – Masteroppgave i farmasi, og ved behov foreslå endringer i gjennomføringen av masteremner til Utdanningsutvalget.
  • Programrådet for 8.-10. semester har emneansvaret for emnene FARM5945 – Masteroppgave i farmasi og FRM5020 – Pharmaceutical reseach project.
  • Programrådet for 8.-10. semester skal oppnevne eksterne sensorer og utarbeide rutiner for fordeling av internsensorer for masteroppgavene, samt påse at vurderingsform og sensur fungerer tilfredsstillende.
  • Programrådet for 8.-10. semester har ansvar for og skal gi informasjon om utveksling i 8.-10. semester. Ansvaret omfatter også godkjenning av eksterne emner som skal inngå som del av det teoretiske pensumet.
  • Leder for programrådet for 8.-10.semester møter i Utdanningsutvalget ved Farmasøytisk institutt.

Vedtatt av Utdanningsutvalget 22.06.2022

Publisert 7. okt. 2015 08:45 - Sist endret 27. juni 2022 13:34