Møtereferat 23. mars 2015

Mandag 23. mars kl.10.00-12.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Jo Klaveness, Ingunn Tho, Hanne C. Winther-Larsen, Cecilie Rosting, Nikolai Notaker og Kristin Johanne Grasmo (fra administrasjonen) 


SAKSLISTE

Sak-PR 12-15 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Møteinnkalling og agenda ble godkjent. En vedtakssak ble meldt inn under eventuelt.

Sak-PR 13-15 Referat fra møte 23.02.15

Godkjent på sirkulasjon

 

Vedtakssaker;

Sak-PR 14-15 Sluttevaluering for FRM4010 V15

Programrådet for 2.avdeling tar sluttevalueringen til etterretning. Vi registrerer at det ikke ble gjennomført midtveisevaluering av emnet. Siden midtveisevalueringer er en viktig del av MN-fakultetets studiekvalitetssystem, må det gjennomføres midtveisevaluering neste gang emnet avholdes. Programrådet registrerer at mange studenter ga tilbakemelding på at de synes det var mye å gjøre i emnet, i tillegg til at det kolliderer med andre emner. Siden det er første gang det avholdes eksamen i emnet og anser Programrådet at noe av årsaken til dette er at studentene i større grad enn tidligere har tatt emnet alvorlig. Programrådet mener det derfor kan være fornuftig å koordinere emnet i større grad med andre emner, slik at det tilrettelegges bedre i forhold til undervisning og eksamen (gjelder bl.a. FRM4020 og FRM5710).

Sak-PR 15-15 Sluttevaluering for FRM4050 V15

Programrådet for 2.avdeling tar sluttevalueringen til etterretning.

Sak-PR 16-15 Søknad om opprettelse av masteremne i kjemi

Opprettelsen av master/Ph.d-emnet FRM5240/FRM9240-Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk ble godkjent. Forslaget til emnebeskrivelse må revideres slik at det blir i tråd med MN-fakultetets retningslinjer. Revidert forslag vil bli sendt på sirkulasjon før det sendes til MN-fakultetet for endelig opprettelse.

 

Diskusjonssaker;

Sak-PR 17-15 Videre diskusjon av emneporteføljen på masternivå

Programrådet for 2.avdeling startet opp diskusjonen om revideringen av emneporteføljen på masternivå høsten 2014 etter innspill fra Instituttleder. Dette var før Studieutvalget ved Farmasøytisk institutt var kommet godt i gang med den pågående studieplanrevisjonen i regi av MN-fakultetet. Programrådet er av den oppfatningen at det videre arbeidet med justering av emneporteføljen må sees i sammenheng med denne revisjonen.

På møtet 4. mars vedtok Studieutvalget å gå inn for et studieløp på 3+1+1, hvor apotekpraksis legges til 6 semester av studiet. Masterdelen er foreslått å være på 2 år med en 1+1 ordning hvor det første året består av 20 studiepoeng obligatoriske emner flyttet fra 1.avdeling i nåværende studieplan (EU-direktivet oppfylles), samt FRM4110–10 studiepoeng statistikk. De resterende 30 studiepoengene i det 4.året kan være valgfrie eller bestå av noen obligatoriske emner som er relevante i forhold til aktuell ny kunnskap som etterspørres av samfunnet. Det andre året av masterstudiet er foreslått å omfatte en masteroppgave på 45 studiepoeng og 15 studiepoeng emner (f.eks. masterforberedende emne og spesialiseringsemne).

Studieutvalget har ennå ikke bestemt hvor mye av masterdelen som skal bestå av obligatoriske emner. Programrådet er av den oppfatningen at dette vil være avgjørende betydning for hvordan emneporteføljen på masternivå skal se ut. Det oppfattes derfor som vanskelig å komme med et endelig forslag på hvordan emneporteføljen skal se ut i den reviderte studieplanen. Større endringer av emneporteføljen ansees derfor på nåværende tidspunkt som lite fornuftig. Samtidig er implementeringen av ny studieplan fram i tid og det bør derfor være åpent for å gjøre mindre endringer i emneporteføljen. Med dette som utgangspunkt ble tilbakemeldingene fra seksjonene på emneporteføljen på masternivå gjennomgått.

Det er i dag ingen seksjoner som ønsker å legge ned allerede eksisterende emner. Seksjonene gir alle tilbakemelding på at emnene som undervises er relevante for fagområdene og masteroppgavene som blir gitt og at emnene gir en god faglig plattform for studentene. Flere seksjoner ga videre tilbakemelding på en økende grad av tverrfaglig samarbeid med andre institutter og universiteter, noe som er i tråd med MN-fakultetets føringer.

Alle seksjonene ga tilbakemelding på emner som de anser det kan være ønskelig å opprette/som de er i gang med å opprette. Disse var:

  • Farmakoepidemiologi (samfunnsfarmasi)
  • Nanomedisin (galenisk farmasi)
  • Sykehusfarmasi (galenisk farmasi) – dette emnet er ønsket å samkjøres med emnet FRM5570 – Væsketerapi og ernæring (galenisk farmasi)
  • Et forskningsforberedende emne for galenisk-studentene. Det er antageligvis ikke aktuelt med et helt eget emne, men en variant i samarbeid muligens med en variant i samarbeid med FRM4020 • Bioinformatikk (seksjon for farmasøytisk biovitenskap)
  • FRM5240/FRM9240-Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk. Det planlegges at emnet i fremtiden skal bli et tverrfaglig emne i samarbeid med Kjemisk institutt (legemiddelkjemi – under opprettelse oppstart høsten 2015)
  • FRM-KJM5060- Biofarmaka: Kvalitetskontroll og bioanalyse (legemiddelanalyse – emnet er under utarbeidelse planlagt oppstart høsten 2016)

Seksjonene gir videre tilbakemelding på at emnene deres er under kontinuerlig revidering. Dette gjelder f.eks. pensum, timeplaner m.m. Det ble også påpekt at det undervises i mange emner i høstsemesteret. Siden studentene tar de fleste studiepoengene sine i vårsemesteret er det et ønske for flere høstemner å flytte undervisningen til vårsemesteret. For en del emner varsles det også om større revideringer kommende år. Emner som kan nevnes er:

  • FRM5810 planlegges revidert til et tverrfaglig emne mellom IBV og FAI gjeldende fra 2016. Bakgrunnen er et ønske om økt studentgrunnlaget.
  • FRM5750 ønskes avholdt annethvert år, samt flyttet til våren. Også for å øke studentgrunnlaget.
  • I FRM5420 foretas det nå revidering av pensum for å gjøre emnet mer attraktivt for andre studenter enn bare studenter innen farmakognosi.
  • FRM5210 ønskes også revidert slik at molekylmodellering får en større og bedre plass i undervisningen. Det arbeides her med et samarbeid med UiT.

Emnepakker oppleves ikke som nødvendigvis som positivt av seksjonene. Da dette anses å legge begrensning på studentene valgfrihet. Siden emneporteføljen på masternivå etter hvert består av svært mange emner er det umulig å unngå kollisjoner i timeplanene, særlig da alle ønsker undervisning på de samme tidspunktene. Programrådet for 2.avdeling er derfor kommet fram til at timeplanene innen fagområdene skal være kollisjonsfrie, men at dette ikke er mulig å oppnå på tvers av fagområder slik emneporteføljen er pr i dag. Dersom det er emner på tvers av fagområder hvor timeplanene ønskes å være kollisjonsfrie må fagområdene selv ta kontakt med emneansvarlig for emnet det gjelder for koordinering av timeplanene. Studentene vil få beskjed om dette i forbindelse med oppstart på masteroppgaven. De fleste fagområder har både emner de anser som basis og spissede emner innenfor sitt fagområde.

Det var flere tilbakemeldinger på at de forskningsforberedende emnene bør legges nærmere opptil oppstart av selve masteroppgaven. I tillegg oppfattes det som viktig at de forskningsforberedende emnene ikke kolliderer med avanserte masteremner og at disse avholdes i samme tidsrom. Det ble kommentert at det bør tilrettelegges for dette i den nye studieplanen med en 3+1+1 ordning.

Det ble videre foreslått å se på muligheten til å opprette en egen gruppe/få inn eksterne til å intervjue relevante aktører i arbeidslivet i forholdt til hva de ønsker studentene skal kunne etter endt utdanning.

Programrådet foreslår at diskusjonen om emneporteføljen diskuteres videre i Studieutvalget i lys av revisjonen av den nye studieplanen for videre progresjon i arbeidet.

 

Eventuelt;

Sak-PR 18-15 Sluttevaluering for FRM5710

Programrådet for 2.avdeling tar sluttevalueringen til etterretning. Programrådet anbefaler at det ses på muligheten til å koordinere undervisningen i FRM5710 bedre med FRM4020 for å unngå kollisjoner, samt også å se på muligheten til å koordinere eksamenene i FRM4010 og FRM5710 bedre. Dette som følge av innføringen av eksamen i FRM4010 f.o.m. våren 2015. Siden studentgrunnlaget er så stort kan det også være en ide å Podcaste undervisningen. Dette vil gjøre det mulig for studenter med kollisjoner i timeplanene til å se forelesningen i ettertid.

Publisert 7. okt. 2015 14:19 - Sist endret 12. feb. 2021 13:51