Møtereferat 21. august 2018

21. august 2018 kl.09.00 - 11.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Jo Klaveness, Vegard Torp Lien, Marianne Dale og Kristin Johanne Grasmo


SAKSLISTE

Sak-PR 13-18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Møteinnkalling og agenda ble godkjent. Fire vedtakssaker ble meldt inn.

Sak-PR 14-18 Referat fra møte 23.02.17

Godkjent på sirkulasjon.

Sak-PR 15-18 Referat og orienteringssaker

a) Programrådsleder orienterer om siste nytt (referat/orientering)

Ingen saker til orientering

Sak-PR 16-18 Presentasjon av forskningsgruppene høsten 2018 (forts. Sak-PR 9-18) (diskusjonssak)

Posterpresentasjonen av forskningsgruppene vil finne sted torsdag 6.september. Det planlegges å sette sammen et pdf-hefte med posterne som presenteres. Heftet sendes studentene på e-post før presentasjonen, slik at de kan forberede seg. Er det noen som ikke stiller med poster, er det mulig å sende inn en beskrivelse av forskningsgruppen som legges inn i heftet.

For gjennomføringen av postersesjonen gjelder:

  1. Hver forskningsgruppe kan stille med 1 poster. Utformingen av posteren er opp til gruppen, men portrett er å foretrekke pga. plass.
  2. Er det 2`ere som ønsker å stille er dette også fullt mulig, men det må da gå igjennom seksjonslederne.
  3. Det er flott om også stipendiater, postdoc m.m. stiller
  4. Vi kommer til å spre forskningsgruppene (fagområdene) fritt utover, slik at studentene må gå rundt å orientere seg for flest mulig impulser.
  5. Hver forskningsgruppe/poster vil få et tildelt plass.
  6. Dere er selv ansvarlige for å sette opp og ta ned posterne. Hvis dere ønsker å presentere aktuelle prosjektbeskrivelser (til utdeling), masteroppgaver m.m. er det bare å ta med dette.

Frister som gjelder for valg og reservering av masteroppgaver H18/V19:

  1. Studenter som ønsker å reservere masteroppgaver bør før fredag 14.september ha tatt kontakt med aktuelle veiledere for å vise interesse/sette seg på liste.
  2. Mandag 17.september - fredag 5.oktober: RESERVERING AV MASTEROPPGAVER. Det er ikke mulig å reservere masteroppgaver etter 5.oktober.
  3. Medio desember: Hefte med masteroppgaver til valg i januar 2019 legges ut for studenter som ikke har reservert masteroppgave.
  4. Uke 1 og 2 2019: Valg av masteroppgaver finner sted.

Sak-PR 17-18 Sluttevaluering for FRM4010 – Forskningsforberedende kurs i biologi V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. De foreslåtte endringene i undervisningsopplegget støttes av Programrådet for 2.avdeling.

Sak-PR 18-18 Sluttevaluering for FRM4020 – Forskningsforberedende kurs i legemiddelanalyse V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet for 2.avdeling er synes det er positivt at studentene opplever at de har god tid på laben med mulighet for å sette seg inn i metodene, samt at de får arbeidet med en vitenskapelig artikkel.

Sak-PR 19-18 Sluttevaluering for FRM4030 – Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelkjemi V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 20-18 Sluttevaluering for FRM4040 – Forskningsforberedende metodekurs for samfunnsfarmasøytiske prosjekter V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet for 2.avdeling er positiv til at nye både vurderingsformer (postere, prosjektoppgave) og undervisningsmetoder testes ut og videreutvikles (journal club og pensum kollokviet).

Programrådet for 2.avdeling stiller seg positiv til de foreslåtte endringene i undervisningsopplegget, men gjør samtidig oppmerksom på at de forsknings-forberedende emnene har et omfang på 5 studiepoeng. Det er viktig at undervisningsbelastningen i emnet ikke ekspanderer utover disse 5 studiepoengene.

Programrådet for 2.avdeling er klar over at tidspunktet for gjennomføringen av de forskningsforberedende emnene for studenter tatt opp via Jevngodopptaket med oppstart på masterdelen i august, ikke januar som for ordinære studenter, i utgangspunktet kommer et semester for sent for en god studieprogresjon. Dette er det på nåværende tidspunkt ikke mulig å endre på, men vi håper at dette blir bedre i forbindelse med innføringen av ny studieplan.

Sak-PR 21-18 Sluttevaluering for FRM4050 – Forskningsforberedende kurs i klinisk farmasi V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet for 2.avdeling synes den varierte bruken av studentaktiv undervisning (hospitering, rollespill, med hospitering på sykehus og ekte pasientkasuistikker fra klinikken, SKILL LAB) er svært spennende og at det er positivt at innføringen av lærebok for første gang i emnet har gitt mer tid til oppgaver/rollespill.

Sak-PR 22-18 Sluttevaluering for FRM4060 – Forskningsforberedende kurs i galenisk farmasi V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet for 2.avdeling synes det er positivt at studentene opplever at emnet ga en god innføring i lab og var relevant for videre arbeid med masteroppgaven, samt at studentene ble trent i vitenskapeligskriving hvor tilbakemeldingene ble gitt som kommentarer (ikke track-changes) for økt selvstendighet og refleksjon.

Programrådet for 2.avdeling stiller seg positiv til de foreslåtte endringene i undervisningsopplegget; endring av frist for innleveringer og dermed jevnere fordeling av arbeidsmengde.

Sak-PR 23-18 Sluttevaluering for FRM4110 – Anvendt statistikk for farmasøyter V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet for 2.avdeling stiller seg positiv til de foreslåtte endringene i undervisningsopplegget; tilpasninger i forhold til gjennomgang av R, bedre bemanning på datalaben slik at studentene må vente mindre, podcast av forelesningene hvis mulig, og ordliste for å unngå begrepsforvirring.

Programrådet for 2.avdeling er glade for at tilretteleggingen som ble foretatt, basert på fjorårets sluttevaluering, om ikke å legge eksamener i andre emner parallelt med oblig-perioden synes å hatt den ønskede effekten med færre antall søknader om utsatt innleveringsfrist. Det vil arbeides for at dette også gjøres for våren 2019.

Sak-PR 24-18 Sluttevaluering for FRM5410 – Farmasøytiske naturstoffer V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet for 2.avdeling synes det er bra at forelesningene podcastes og at det legges opp til at det skal gjøres et arbeid i forhold til å unngå flest mulig kollisjoner i timeplanen med andre emner. Det gjøres oppmerksomt på at emneleder selv er ansvarlig for dette.

Programrådet for 2.avdeling er klar over at det fremdeles er innkjøringsproblemer i forhold til gjennomføringen av eksamen i Silurveien. UiO (sentralt) arbeider kontinuerlig med å forbedre rutinene.

Sak-PR 25-18 Sluttevaluering for FRM5530 – Målstyring av legemidler V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet for 2.avdeling er positiv til bruken av studentaktive undervisningsformer (utforming av poster og presentasjon av denne, flipped classroom) og at dette gjorde at studentene var engasjerte.

Programrådet for 2.avdeling ser at resultatet på eksamen kan virke noe lavere enn forventet i forhold til hvor engasjerte studentene var på undervisningen, og håper at en økt bevisstgjøring i forhold til detaljnivå som forventes på eksamen vil ha den ønskede effekten til neste år.

Sak-PR 26-18 Sluttevaluering for FRM5570 – Væsketerapi og ernæring H17 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet for 2.avdeling er positiv til at det legges opp til at Canvas-rommet opprettes og utarbeides i starten av semesteret slik at pensumlitteratur mv. er tilgjengelig for studentene i god tid før undervisningen starter opp. Siden emnet er intensivt og går over 1 uke, vil dette kunne gi studentene mulighet til å lese seg litt opp før undervisningen starter.

Sak-PR 27-18 Sluttevaluering for FRM5710 – Farmakologi videregående V17 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet for 2.avdeling gjør oppmerksom på at en eventuell flytting av eksamenen til senere i semesteret kan bli vanskelig i forhold til eksamener i andre masteremner (som starter opp senere i semesteret.), f.eks. at studentene får eksamener tett på hverandre.

Sak-PR 28-18 EndNotekurset for masterstudenter i regi av Realfagsbiblioteket (diskusjonssak)

De fleste studentene starter opp på selve mastergradsarbeidet i august og det er viktig å ha EndNotekurset relativt frisk i minne ved oppstart på skrivningen av oppgaven. EndNotekurset i regi av instituttet, med undervisere fra Realfagsbiblioteket, avholdes derfor hvert år i slutten av august.

Samtidig ser vi at noen studenter, av ulike årsaker, har behov for en innføring i EndNote og litteratursøk allerede i vårsemesteret. For disse studentene vil det avtales en tid med Realfagsbiblioteket hvor de kan møte opp for å få en innføring. Tidspunktet vil prøve å legges til medio mars når de forskningsforberedende emnene er gjennomført.

Eventuelt:

Sak-PR 29-18 Sluttevaluering for FRM5230/FRM9230 – Syntese av legemidler V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 30-18 Sluttevaluering for FRM5540 – Fotoaktivitet av legemidler V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 31-18 Sluttevaluering for FRM5740 – Videregående farmakokinetikk V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet for 2.avdeling synes det er positivt at emneansvarlig ønsker å se på muligheten for digital eksamen i emnet, men gjør oppmerksom på at det pr i dag ikke er mulig å benytte excel-filer i Inspera (digitaleksamen).

Sak-PR 32-18 Søknad om opprettelse av masteremne FRM52XX/FRM92XX – Antibakterielle Legemidler. Kjemi, virkemåte, antibiotikaresistens og kliniske anvendinger (vedtakssak)

Programrådet for 2.avdeling er av den oppfatningen at emnet har en tverrfaglig profil og får derfor emnekodene FRM5130/FRM9130. Andre tilbakemeldinger på selve utfyllingen av emneskjemaet er sendt emneleder.

Programrådet for 2.avdeling ønsker videre å få en mer spesifikk oversikt over hva som skal undervises og hvordan temaene i emnet ses i sammenheng med andre emner i studieplanen, både på 1. og 2.avdeling. Dette da det er viktig å unngå overlapp med annen undervisning/emner, samt at emnene ligger på henholdsvis master og PhD-nivå

Siden drifts- og time-hjelpelærerbudsjettene for 2019 settes opp i løpet av høsten 2018, trengs det også en oversikt over antall timer m.m. hvor det planlegges å benytte eksterne ressurser. Programrådet for 2.avdeling gjør oppmerksom på at det ikke skal benyttes midler til eksterne forelesere m.m. når antall deltakere på et emne er færre enn 5.

Programrådet for 2.avdeling vil behandle søknaden videre når svar på tilbakemeldingene er mottatt.

Publisert 27. sep. 2018 09:15 - Sist endret 12. feb. 2021 14:15