Møtereferat 23. februar 2018

23. februar 2018 kl.12.30 - 14.30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Vegard Torp Lien, Marianne Grebstad Dale og Kristin Johanne Grasmo

Ikke til stede: Trond Vidar Hansen


SAKSLISTE

Sak-PR 1-18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Møteinnkalling og agenda ble godkjent. To vedtakssaker ble meldt inn.

Sak-PR 2-18 Referat fra møte 04.12.17

Godkjent på sirkulasjon.

Sak-PR 3-18 Referat og orienteringssaker

a) Endring i sammensetning av Programrådet for 2.avdeling v/Programrådsleder

Ledergruppen ved instituttet har bestemt at seksjonslederne prinsipielt ikke bør være ordinært medlem av utdanningsutvalgene. Eili Tranheim Kase overtar derfor som ordinært medlem for Hanne C. Winther-Larsen. Trond Vidar Hansen arbeider med å få på plass en vara som møter menes Leon Reubsaet er ute i forskningstermin. Han stiller i Programrådet for 2.avdeling til denne er på plass.

Sak-PR 4-18 Utsatt innleveringsfrist for masterstudenter med undervisningsansvar (vedtakssak/diskusjonssak)

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling støtter søknaden og innvilger 4 ukers utsatt innleveringsfrist. Studentene vil da få innleveringsfrist 12.juni og har dermed mulighet til å få avlagt mastergradseksamen før sommerferien (før 1.juli). Dette gjør at studentene ikke blir diskvalifisert i forhold til PhD-utlysninger m.m.

Programrådet for 2.avdeling ser at selve problemstillingen kan bli relevant for flere fagområder i forbindelse med igangkjøring av emner i den nye studieplanen. På bakgrunn av dette vil det arbeides videre med å få på plass noen prinsipielle retningslinjer.

Sak-PR 5-18 Sluttevaluering for FRM5420 – Etnofarmakologi H17 (vedtakssak)

Programrådet for 2.avdeling ser at det er benyttet eksterne forelesere i emnet og stiller seg positive til dette. Samtidig gjøres det oppmerksomt på at det i utgangspunktet ikke skal benyttes midler på eksterne forelesere ved færre enn 5 deltakere.

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling tar sluttevalueringen til etterretning.

Sak-PR 6-18 Søknad om endring av undervisningstermin for FRM5640 – Pharmacoepidemiology Study Design and Munscript Writing and FRM9640 – NFIF – Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (vedtakssak)

Det søkes om å endre undervisningstermin fra vår- til høstsemesteret. Bakgrunnen er at emnet ikke tidligere har vært gjennomført. Det trengs derfor mer tid til å få på plass data studentene skal benytte. Som følge av nye regler om REK godkjenning m.m. tar dette lengre tid en planlagt.

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling godkjenner endringen av undervisning- og eksamenstermin fra vår til høstsemesteret.

Sak-PR 7-18 Fordeling av internsensorer på masteroppgaver 2018 (vedtakssak)

Programrådet for 2.avdeling fordelte de interne sensorene på de 66 planlagte mastergradseksamenen i 2018.

Fordelingen skjedde som følger:

  1. hver seksjon fikk tildelt 22 masteroppgaver.
  2. med 4 interne sensorer pr seksjon ble dette 5-6 oppgaver pr. person.
  3. det er seksjonslederne som har gitt tilbakemelding til Programrådet for 2.avdeling på hvem som skal inngå i "internsensorpoolen" for 2018.

Vedtak: Fordelingen av de interne sensorene for 2018 sendes alle veiledere (fastvitenskapelige) slik at de kan komme i gang med å fastsette eksamensdatoer.

Seksjonene er selv ansvarlige for masteroppgavene de har fått tildelt. Dersom det er noen sensorer som ikke kan stille må seksjonen selv finne en ny internsensor på masteroppgavene det gjelder. Dersom det ikke er mulig å fastsette eksamensdato er intern sensor selv ansvarlig for å finne en internsensor å bytte oppgave med. Gjerne innenfor seksjonen.

Sak-PR 8-18 Felles retningslinjer for internsensorrollen (diskusjonssak)

Programmet for 2.avdeling diskuterte det fremlagte forslaget og kom med enkelte mindre endringer. Endelig forslag sendes Utdanningsutvalget for endelig godkjenning.

Sak-PR 9-18 Presentasjon av forskningsgrupper i forbindelse med valg av masteroppgaver (diskusjonssak)

Gjennomføringen av presentasjonene av fagområdene/fagområdene i forbindelse med valg og reservering av masteroppgaver finner sted i midtpraksisuken (vanligvis uke 36) og tar normalt 1 dag, fordelt over to lange ettermiddager. Kommunikasjonen er gjerne enveisrettet og gir studentene lite tid til å spørre nærmere om fagområder/forskningsgrupper/masteroppgaver m.m. I tillegg er studentene interesserte i forskjellige fagområder/forskningsgrupper og mye av det som presenteres er derfor ikke alltid like relevant for dem.

Programrådet for 2.avdeling diskuterte derfor videre forslaget fra Programrådsleder (Leon) om at presentasjonene legges opp som en postersesjon hvor studentene går rundt og snakker med de vitenskapelige ansatte. Posterne bør være av en slik karakter at det ikke nødvendigvis behøves å lage nye fra år til år. Mange har allerede postere fra NFIF konferansen på Holmen i 2017, som kanskje kan benyttes igjen.

Det foreslås også at det lages et abstract-hefte som sendes studentene i forkant, slik at de kan sette seg inn i hva det forskes på hos oss. I tillegg kom det et forslag om at det før posterseksjonen avholdes et informasjonsmøte hvor studentene får informasjon om valg og reservering av masteroppgaver, samt inndelingen i forskergrupper og fagområder, slik at de godt forberede til posterseksjonen. Hva som skal inngå i abstract-heftet bør diskuteres nærmere; er det kun postere/presentasjon av forskningsgruppene eller skal det også legges ved (generelle) forslag til prosjektoppgaver slik at studentene får en forståelse av oppgavene som gis innen de ulike forskningsgruppene/fagområdene.

Vedtak: Presentasjonen av forskningsgruppene/fagområdene i forbindelse med valg og reservering av masteroppgaver vil høsten 2018 avholdes i form av et informasjonsmøte, med påfølgende postersesjon.

Studentsaker;

Sak-PR 10-18 Søknad om å starte opp på masteroppgaven før bestått FRM4000 (vedtakssak)

Eventuelt;

Sak-PR 11-18 Gjennomføring av fordeling av internsensorer 2019 (vedtakssak) 

Programrådet for 2.avdeling opplever at ordningen med gjennomføringen av fordelingen de interne sensorene ikke er optimal. Det er mange mastergrads- eksamener hvor de fleste gjennomføres i mai/juni, samtidig som antall interne sensorer er relativt lavt. I tillegg kommer det også at de fleste har egne mastergradsstudenter som skal avlegge eksamen, samt at mange også har eksterne sensoroppdrag.

På bakgrunn av dette ser Programrådet for 2.avdeling at en større fleksibilitet for seksjonene kan gjøre at seksjonen selv finner den beste løsningen for seg. Programrådet for 2.avdeling går derfor for at det i 2019 legges opp til at seksjonene får tildelt 1/3 av masteroppgavene som de selv er ansvarlige for å sette opp internsensorer på. Hvor mange de da velger å fordele oppgavene på blir da opp til den enkelte seksjonen.

I utgangspunktet så MN-fakultetet for seg at «internsensorpoolen» skulle bestå av en mindre gruppe ansatte som sensurerte alle masteroppgavene. Dette for å kontrollere at karakterskalaen blir brukt mest mulig helhetlig. Utskiftningen av internsensorer i «poolen» ved Farmasøytisk institutt har vært relativt stor. Mange har derfor vært internsensor på et eller annet tidspunkt. Dette gjør at mange er godt inne i sensurering av masteroppgaver. I tillegg vil det bli utarbeidet felles retningslinjer for internsensorrollen ved instituttet slik at instituttet er omforent med hensyn på hva som inngår i rollen.

Vedtak: Seksjonene vil i begynnelsen av vårsemesteret få tildelt 1/3 av masteroppgavene som etter planen blir ferdige i løpet av året. Seksjonene er selv ansvarlige for å sette opp en internsensor på de tildelte masteroppgavene. Ordningen gjennomføres for første gang i 2019.

Sak-PR 12-18 Sluttevaluering for FRM5760 – Videregående farmakoterapi – kompliserte legemiddelregimer H17 (vedtakssak)

Emnet hadde ekstern sensurering på eksamen. Alle eksamensbesvarelsene ble evaluert av både intern og ekstern sensor. Programrådet for 2.avdeling er fornøyde med at det kun var mindre uenigheter i forbindelse med karaktersettingen, noe som viser at karaktersettingen er på et riktig nivå.

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling tar sluttevalueringen til etterretning.

Publisert 20. mars 2018 09:20 - Sist endret 12. feb. 2021 14:13