Møtereferat 3. oktober 2018

3. oktober 2018 kl.10.30 - 11.30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Marianne Dale og Kristin Johanne Grasmo (fra administrasjonen)

Ikke til stede: Vegard Torp Lien og Jo Klaveness


SAKSLISTE

Sak-PR 33-18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Møteinnkalling og agenda ble godkjent. En ekstrasak ble meldt inn.

Sak-PR 34-18 Referat fra møte 21.08.18

Godkjent på sirkulasjon.

Sak-PR 35-18 Referat og orienteringssaker

a) Programrådsleder orienterer om siste nytt (referat/orientering)

Sensorveiledninger:

Det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener (muntlige, skriftlige, praktiske, kliniske osv.) i løpet av høsten 2018. MN-fakultetet avholder i den forbindelse et åpent møte om sensurveiledninger 9.oktober.

Dialogmøte med eksterne programrådgivere:

Det årlige dialogmøtet mellom den eksterne Programrådgivergruppen og Utdanningsutvalget vil bli avholdt 23.oktober på Farmasøytisk institutt. Møtet vil fokusere på emnene på 1.året av revidert studieplan bl.a. sammenhengen mellom pensum og LUBer, om eksamensoppgavene tester LUBene på en god måte, samt hvert semester sett som en helhet (undervisningsbelastning, andel obligatorisk undervisning, variasjon i undervisningsformer, emneleders erfaringer m.m.).

Sak-PR 36-18 Oppsummering av presentasjon av forskningsgruppene høsten 2018 (forts. Sak-PR 9-18, Sak-PR 16-18) (diskusjonssak/vedtakssak)

Posterpresentasjonen av forskningsgruppene i forbindelse med reservering og valg av masteroppgaver 2019 fant sted torsdag 6.september. Selve postersesjonen varte i 2 timer og foregikk på Seminarrom 298 (6 postere) og hallen i 2.etasje (12 postere). Hefte med alle posterne ble lagt ut på nett et par dager før selve postersesjonen.

Tilbakemeldingene til Programrådet for 2.avdeling på selve presentasjonsformen har vært gode, både fra vitenskapelig ansatte og studentene. Studentene møtte godt forberedte og benyttet fullt ut de to timene til å gå rundt å snakke med de vitenskapelige ansatte.

Det som fungerte mindre godt var lokalene. Hallen i 2.etasje eget seg dårlig pga. høyt støynivå. I tillegg fikk ikke alle med seg at det var postere inne på Seminarrom 298, så studentene måtte rutes inn på rommet. Til gjengjeld var støynivået her OK. Det kom også noen tilbakemeldinger på at fristene i forhold til reservering av masteroppgaver var for korte og ga studentene liten tid til å ta kontakt med aktuelle veiledere for å snakke nærmere om masterprosjekter før perioden for reservering av masteroppgaver startet.

Vedtak: På bakgrunn av de positive tilbakemeldingene på posterpresentasjonen vil Programrådet for 2.avdeling videreføre ordningen i forbindelse med kommende valg og reservering av masteroppgaver. Det vil bli arbeidet for å finne bedre egnete lokaler.

Programrådet for 2.avdeling vil videre diskutere nærmere selve gjennomføringen, inkludert frister, av reservering av masteroppgaver før neste valg og reservering i 2019.

Sak-PR 37-18 Sluttevaluering for FRM-KJM5050 – Bioanalytisk kjemi 1: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse V18 (vedtakssak)

Vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning.

Sak-PR 38-18 Søknad om å flytte masteremnet i Klinisk Legemiddelutprøvning (FRM5730) fra vår- til høstsemesteret 2019 (vedtakssak)

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling støtter søknaden. Fra og med 2019 flyttes FRM5730 – Klinisk legemiddelutprøvning fra vår- til høstsemesteret.

Sak-PR 39-18 Søknad om opprettelse av nytt masteremne i nevrobiologi, 5 studiepoeng (vedtakssak)

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling er positive til opprettelsen av et 5 studiepoeng masteremne i nevrobiologi som erstatter emnet FRM5750 – Nevrobiologi, 10 studiepoeng. For endelig godkjenning av opprettelse av emnet trenger Programrådet for 2.avdeling å motta MNs «Skjema for å opprette, endre og legge ned emner» ferdig utfylt i henhold til gjeldende retningslinjer for utarbeidelse av emnebeskrivelser.

Sak-PR 40-18 Drifts- og time-hjelpelærerbudsjett for emner på 2.avdeling 2019 (vedtakssak)

De innkommende forslagene fra emnelederne til drifts- og time-hjelpelærerbudsjettene for 2.avdeling 2019 ble diskutert.

Sammenlignet med 2018 øker det foreslåtte driftsbudsjettet for 2019 med ca. kr.20000. Denne økningen kan tilskrives innmeldingen av opprettelse av et nytt masteremne i samfunnsfarmasi hvor driftsbudsjettet er satt til kr.20000 for utvikling av emnet. Ellers er det kun mindre endringer innen selve driftsbudsjettet.

Det er en økning på ca. kr.100000 i time-hjelpelærerbudsjettet 2019 sammenlignet med 2018 (fra kr.144264 i 2018 til kr.248291 i 2019). Bakgrunnen for økningen er delvis som følge av:

  1. Time-hjelpelærerbudsjett for FRM5610 på kr.53722. Emnet har t.o.m. 2018 blitt undervist av ekstern person i 2`er stilling. Fra og med 2019 vil emnet bli undervist på timesbasis.
  2. Time-hjelpelærerbudsjett for FRM5720 på kr 27803. Emnet har tidligere vært undervist av ekstern person i 2`er stilling. Fra og med 2018 har emnet intern emneleder og eksterne forelesere.
  3. 2 innmeldte nye masteremner innen samfunnsfarmasi og legemiddelkjemi med time-hjelpelærerbudsjett på henholdsvis kr.6367 og kr.13667, til sammen kr.20034.

Utover dette er det kun mindre interne endringer i time-hjelpelærerbudsjettet for 2019.

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling anbefaler det fremlagte time-hjelpelærerbudsjettet og driftsbudsjettet for 2.avdeling 2019 med de endringene som er foreslåtte. Programrådet for 2.avdeling oversender budsjettene til Utdanningsutvalget for endelig godkjenning.

Programrådet for 2.avdeling gjør oppmerksom på at tildelte midler ikke kan benyttes dersom antall studenter som følger et emne er under 5 deltakere.

For de to nye innmeldte masteremnene innen samfunnsfarmasi og legemiddelkjemi forutsetter bruk av midler at emnene blir godkjent for opprettelse av Programrådet for 2.avdeling.

For emner der emneansvarlige ikke har sendt inn drifts- og time-hjelpelærerbudsjett for 2019, innen fristen (høst 2018), vil det ikke bli tildelt midler på etterskudd. Omfordeling av midler vil kun være mulig dersom emner som har fått tildelt midler ikke benytter seg av disse.

Eventuelt;

Sak-PR 41-18 Søknad om oppretting av masteremnet FRM52xx/92xx Antibakterielle Legemidler. Kjemi, virkemåte, antibiotikaresistens og kliniske anvendinger (forts. Sak-PR 32-18) (vedtakssak)

Programrådet for 2.avdeling har mottatt oppdatert emnebeskrivelse for masteremnet i legemiddelkjemi FRM52xx/FRM92xx basert på tilbakemeldingene gitt.

Programrådet for 2.avdeling er av den oppfatningen at emnebeskrivelsen har blitt mye bedre, og gir et klarer bilde over hva emnet skal inneholde. Samtidig er Programrådet for 2.avdeling av den oppfatningen at emnet fremdeles, basert på tilsendte emnebeskrivelse, ser ut til å overlappe en del med allerede eksisterende emner f.eks. FARM2140 – Farmasøytisk mikrobiologi. I tillegg ligger LUBene på et for lavt nivå sammenlignet med hva som forventes for master/PhD-emner, de omfatter heller ikke alle kompetanseområdene; kunnskaper, ferdigheter og profesjonell kompetanse. Dette i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling er positive til å opprettelsen av et masteremne innen antibiotikaresistens på masternivå. For endelig godkjenning av emnet trenger Programrådet for 2.avdeling å motta en revidert emnebeskrivelse for master/PhD-emnet som er i samsvar til utdanningsnivå, samt ikke overlapper med andre emner i studieplanen.

Siden emnet har en svært tverrfaglig profil tar Programrådet for 2.avdeling med emnet til møtet i Utdanningsutvalget 8.oktober for bredere og ytterligere innspill på emnebeskrivelsen. Disse vil bli tatt med inn i tilbakemeldingen som gis til emneansvarlig.

Publisert 29. okt. 2018 13:42 - Sist endret 27. juni 2022 13:03