Møtereferat 19.02.2021

Referat

  • Sak-PR 1-21 Godkjenning av møteinnkalling og agendaSak-PR 2-21 Referat fra møte 12.02.20-
  • Sak- PR 3-21 Møtefrekvens 2021
  • Sak PR- 4-21 Utarbeide spørreundersøkelse angående valg av masteroppgave høsten 2020
  • Sak PR 5-21- Sluttevaluering av masteremner høsten 2020
  • Sak PR 6-21 Eventuelt

 

Sak-PR 2-21 Referat fra møte 12.02.20- ingen kommentarer-referat godkjennes

Sak PR 3-21 Møtefrekvens 2021- Planlegge møtedatoer 2021.

Programrådet skal holde to møter per semester. Det planlegges at på første møte behandles emne-evalueringene fra semesteret før. Forslag til møtedatoer for 2021: 19. februar, 19. mai, 31.august og 23. november.

Sak PR- 4-21 Utarbeide spørreundersøkelse angående valg av masteroppgave høsten 2020

Her ble det diskutert erfaringene som har kommet fram fra både ansatte og studenter angående valg av masteroppgave med start 2021. Fra studentene sin side ble det påpekt at ordningen var bra, men at var mangel på felles kjøreregler fra ansatte sin side. Det ble diskutert flere mulige tiltak for å forbedre mastervalget. Programrådet ble enig om at det først skal sendes ut et kort evalueringsskjema til både ansatte og studentene for å kartlegge erfaringene ved mastervalget.
Vedtak: Programrådet setter sammen 2-3 spørsmål hver og sender til programrådsleder og sekretær.
Hovedfokus er på hva kan vi gjøre bedre til neste valg.

 

Sak-PR 5- 21- Sluttevaluering av masteremner høsten 2020

Emner

FARM4100 – Persontilpasset legemiddelbehandling

FARM4110 – Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi

FARM4120 – Utvikling av legemidler

FARM4100- Sluttevaluering tas til etterretning.
FARM4110- Sluttevaluering tas til etterretning med følgende kommentarer:
Tilbakemeldingene påpeker upresis/dårlig kommunikasjon mellom emneleder og studentene.
Forslag fra studentrepresentanter- Sette opp ekstra øvingsoppgaver, kollokvier, lab.
Fagmiljøet har diskutert forbedring av emnet på halvdagsseminar og hvordan fagmiljøet kan gi bedre støtte.
Programrådet anbefaler at tiltakene som er beskrevet i emneevalueringen følges opp.
 
FARM4120-  Sluttevaluering tas til etterretning.

Sak-PR 6-21 Eventuelt

Gjennomføring av emner med 4 eller færre vurderingsmeldte

Endringer på undervisning struktur ved få påmeldte studenter i FARM5210 og FARM5130. Noen emner ble ikke gjennomført slik som planlagt våren 2021. Dette skaper uforutsigbarhet både for emneleder og student. Programrådet foreslår endringer emnebeskrivelsen som tar høyde for endringer til neste undervisningssemester.

 

Behandling av søknad om fortsettelse med masteroppgaven ved stryk av FARM4110

Programrådet har fått inn én søknad om fortsettelse på masteroppgave selv om kandidaten ikke har bestått på FARM4110. Denne søknaden ble ikke innvilget da forkunnskapskravene for FARM5945-Masteroppgave i farmasi ikke var oppfylt. Kandidaten har blitt informert

Publisert 4. okt. 2021 11:11 - Sist endret 4. okt. 2021 11:11