Referat programrådsmøte 20.april

Kl 10:15-12:15

Sted: 298B

Tilstede: Gro Smistad, Anders Vik,  Markus Herberg Hovd , Karoline Sandbakken, Eili Tranheim Kase, Øystein Gjermhusengen

Saksliste

Sak-PR 12-22 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Referat godkjent på sirk.

Sak- PR 13-22- Orienteringssaker

Utdanningsutvalget har lagt emneansvaret for både FRM5020- Pharmaceutical Research Projectog FARM5945- Masteroppgave i farmasi til programrådet 8.-10.semester.

Utdanningsutvalget(UU) foreslår navnendring fra Programråd 2.avdeling til Programrådet for 8.-10.semester. Endringen godkjennes av Programrådet.

Sak- PR 14-22- Informasjonsmøte, presentasjon av forskningsgrupper og valg av oppgaver - fullstendig og endelig tidsplan (inkl frist for innsending av oppgaver/prosjekt og når Canvasrommet må være oppdatert)

  • Informasjonsmøte om masterdelen for studentene i 7.semester ved semesterstart i  august.
  • Informasjonen om de ulike fagområdene og forskningsgruppene i Canvasrommet for masterdelen må være klart i midten av august.
  •  Veiledere skal sende prosjekt/oppgaveforslag via Nettskjema

Frist: nettskjema 1.oktober.

Det planlegges posterstand hvor forskningsgruppene kan møte studentene som skal velge masteroppgave. Postersesjon er planlagt til å vare ca. to timer. Etter 14.juni kan det bookes rom for dette arrangementet. Det er viktig at rommene som bookes er store nok/gir nok plass for arrangementet.

Tidspunkt for arrangement: I løpet uke 42 (17-20.okt.)

Etter  postersesjonen skal studentene velge fem masteroppgaver som prioriteres i et nettskjema. Frist: 10. januar.

Sak- PR 16-22- Form på "presentasjon av forskningsgruppene/prosjekt" i uke 42 (dvs posterpresentasjon? fysiske presentasjoner? Kombinasjon?)

Vedtak: Det skal være fysisk presentasjon/posterstand som innledes med en kort orientering om opplegget.

Sak- PR 17-22- Nytt Canvasrom-gjennomgang/diskusjon( lenke ettersendes)

Det ble vedtatt å legge til klinisk farmasi som eget fagområde i Canvasrommet, samt legge til egen knapp på forsiden til modul med informasjon for ansatte (med tidsfrister, lenker til skjema, veiledninger, o.l.). Modul for ansatte skal ikke publiseres.

Sak- PR 18-22- Mal for oppgave/prosjektbeskrivelse til fastvit (utkast ettersendes før møtet)

Mal godkjennes.

Sak- PR 19-22- Oppdatering av nettsidene om masteroppgaven; nødvendige vedtak

Følgende vedtak er ikke lengre gyldig. Informasjon slettes fra nettsiden:

Sak-PR 37/10, Sak-PR 23/11, Sak-SU 42-15.

https://www.uio.no/studier/program/farmasi/undervisning-eksamen/masteroppgaven/om-masteroppgaven/relevante-vedtak-i-programradet.html

Sak- PR 20-22- Instruks for internsensor (utkast ettersendes før møtet)

Vedtak: Ny instruks godkjennes.

Det ble etterlyst informasjon om vekting av muntlig presentasjon av masteroppgaven ved avsluttende eksamen.

Programrådsleder ønsker karakterstatistikk for muntlig og skriftlig del av masteroppgaven, for å kunne vurdere eventuelt tiltak angående vektig av muntlig del.

Sak-PR 21-22 Eventuelt

Ingen saker

Publisert 27. apr. 2022 13:34 - Sist endret 27. apr. 2022 13:36