English version of this page

Bedømmelse

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares. Fakultetet selv fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling, vedtak om hvorvidt en doktorgradsavhandling er verdig til å forsvares.

Bedømmelseskomiteen

Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:

 • begge kjønn er representert

 • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til Universitetet i Oslo

 • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til norske institusjoner

 • alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse

Bedømmelseskomiteen skal være habil og hvert enkel medlem må bekrefte at:

 • han/hun ikke har noen nære relasjoner med ph.d.-kandidaten eller noen av ph.d.-kandidatens veiledere

 • han/hun ikke har hatt noen veilederfunksjon for ph.d.kandidaten

 • han/hun har ingen felles økonomiske interesser eller vitenskapelig samarbeid med noen av ph.d.-kandidatens veiledere de siste fem årene

 • han/hun ikke har hatt noen felles økonomiske interesser eller vitenskapelig samarbeid med ph.d.-kandidaten

 • han/hun har ingen fellespublikasjoner med ph.d.-kandidaten

 • han/hun ikke har bidratt på ingen måtte til avhandlingen 

 • han/hun har ingen fellespublikasjoner med noen av ph.d.-kandidatens veiledere de siste fem årene

Ett medlem (tredjemedlemmet) i bedømmelseskomiteen representerer grunnenheten og fungerer som administrator av komiteen. Dette medlemmet skal sørge for at tidsfrister overholdes, at bedømmelsen tilfredsstiller kravene til faglig kvalitet og at de eksterne komitemedlemmene gjøres kjent med hele bedømmelsesprosessen. Administratoren av komiteen skal delta aktivt i vurdering av avhandlingen.

Forslag til bedømmelseskomité føres på eget skjema og skal inneholde følgende:

 • navn på kandidat
 • avhandlingens endelige tittel
 • fullt navn, tittel, arbeidssted og adresse til alle medlemmer
 • begrunnelse for valg av komitémedlemmer
 • erklæring om at den foreslåtte komités medlemmer er forespurt og har sagt seg villige til å påta seg oppgaven
 • habilitetserklæringsskjema for hvert enkelt komitémedlem
 • tredjemedlemmet skal være ansatt ved MN/NHM
 • to av medlemmene skal være uten tilknytting til MN/NHM

Komiteen skal vurderes og godkjennes av fakultetet som informerer grunnenheten om resultatet av vurderingen. Grunnenheten informerer ph.d.-kandidaten og bedømmelseskomiteens medlemmer om oppnevnelsen. Grunnenheten skal påse at bedømmelseskomiteens medlemmer får tilsendt et eksemplar av avhandlingen og en kopi av gjeldende reglement. Grunnenheten er ansvarlig for å tilby tredjemedlemmet opplæring i disputasrutiner slik at disse kan formidles til opponentene.

Tidsfrister

Bedømmelseskomiteen har 6 uker til å avgi innstilling.

Bedømmelse

Bedømmelseskomiteen skal konkludere om:

 • avhandlingen er verdig til å forsvares uten endringer
 • avhandlingen er verdig til å forsvares, men avhandlingen har mindre mangler som skal rettes før forsvaret. Ph.d.-kandidaten skal normalt være i stand til å gjøre dette innen to måneder. Ingen ny bedømming er da nødvendig
 • avhandlingen har betydelige mangler som skal rettes/omarbeides før den eventuelt kan forsvares. Ph.d.-kandidaten skal normalt være i stand til å gjøre omarbeidingen innen seks måneder. Den omarbeidete avhandlingen skal bedømmes på nytt av den opprinnelige bedømmelseskomiteen
 • dersom bedømmelseskomiteen finner at en avhandling ikke kan rettes opp innen seks måneder, skal den refuseres. Ph.d.-kandidaten har krav på og skal få en detaljert skriftlig redegjørelse/begrunnelse for refusjonen.

Dersom avhandlingen pålegges omarbeiding slik at bedømmelseskomiteen må vurdere den reviderte avhandlingen for å avgjøre om den er verdig til å forsvares for ph.d.-graden, har bedømmelseskomiteen ny frist på seks uker fra de mottar den omarbeidete avhandlingen til å avgi sin endelige innstilling. Ph.d.-kandidaten har ikke anledning til å klage på fakultetets vedtak om omarbeiding. Ph.d.-kandidaten har en frist på 10 arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis ph.d.-kandidaten ikke ønsker å fremme merknader skal ph.d.-kandidaten snarest underrette institutt skriftlig om dette.

Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt ph.d.-kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon. Veiledere kan innkalles til møter i bedømmelseskomiteen for å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med avhandlingen.

Klage

Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 flg. Grunngitt klage sendes fakultetet. Fakultetet selv kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. Hvis fakultetet selv ikke tar klagen til følge, sendes klagen til Den sentrale klagenemnd ved universitetet til avgjørelse. Den sentrale klagenemnd kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak.

Dersom fakultetet selv eller Den sentrale klagenemnd finner grunn til det, kan det oppnevnes enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelsen og de kriteriene denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.

Kontakt

Publisert 17. apr. 2015 11:09 - Sist endret 8. apr. 2021 13:44