English version of this page

Innlevering og trykking

Senest 3 måneder før planlagt disputas må du søke fakultetet om å få avhandlingen bedømt.

Innlevering

Søknad om å få avhandlingen bedømt sendes instituttet hvor du har fått opptak. Opplæringsdelen må være fullført og bestått i sin helhet før du kan søke.

Sammen med søknaden skal det ligge:

  • avhandlingen
  • medforfattererklæringer dersom du har artikler hvor det er flere medforfattere
  • dokumentasjon på innhenting av nødvendige tillatelser og habilitetserklæringer
  • bekreftelse på bestått og fullført opplæringsdel
  • hovedveilederens forslag til medlemmer i bedømmelseskomiteen
  • ph.d.-kandidatens eventuelle merknader til sammensetning av bedømmelseskomité

Instituttet informerer ph.d.-kandidaten om oppnevning av bedømmelseskomité.

Trykking av avhandlingen

Errataliste

Avhandlingen skal trykkes slik den var ved innlevering med mindre at Fakultetet har godkjent en omarbeiding av avhandlingen foreslått av bedømmelseskomitéen. Dette gjør at det er begrensede muligheter for å gjøre endringer i avhandlingen før trykking. Kun formelle endringer av teknisk art, slik som ortografiske feil, tegnsettingsfeil og manglende eller overflødige referanser, er tillatt. Endringer som påvirker selve meningsinnholdet i avhandlingen godtas ikke.

Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil som ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil (errataliste) må leveres inn til instituttet senest 6 uker før det offentlige forsvaret av avhandlingen.

Trykking

Universitetet har inngått avtale om trykking med Reprosentralen. Reprosentralen anbefaler at hele avhandlingen innleveres som pdf-fil. Ved tekniske spørsmål i forbindelse med trykkingen ta kontakt med Reprosentralen direkte på telefon eller e-post. Råd for manusoppsett fås fra forlaget. Instituttet skal dekke kostnadene for trykking av minst 40 eksemplarer av avhandlingen. Avhandlingen skal være tilgjengelig minst 14 dager før disputasen, og flere eksemplarer skal distribueres under disputasen.

Ph.d.-avhandlinger som utgår fra fakultetet har standardformat og omslag, og et eget serienummer (ISBN). Omslaget er standardisert i henhold til UiOs grafiske profil.

Reprosentralen bruker seks virkedager etter at de har sendt filene til trykk. Dersom det er høysesong vil trykkingen ta noe lenger tid. Se detaljert informasjon om trykking av avhandlingen på Reprosentralens nettsider.

Digitale utgivelser ved UiO (DUO)

Hvis ønskelig kan ph.d.-kandidaten gjøre avhandlingen tilgjengelig digitalt gjennom DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Hensikten med DUO er å skape et effektivt system for vitenskapelig kommunikasjon på linje med forskningens grunnleggende mål, en bredest mulig spredning av forskningsresultater. Tilgjengeliggjøring i DUO vitenarkiv betyr synliggjøring av ph.d.-kandidaten og dens forskning for forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Avhandlingen oppbevares i DUO og vil alltid være tilgjengelig via en permanent nettadresse.

Kontakt

Skjemaer

Les mer om

Publisert 17. apr. 2015 11:07 - Sist endret 5. feb. 2021 11:20