English version of this page

Prøveforelesning og disputas

Kandidaten er klar for prøveforelesning og disputas når avhandlingen er godkjent av studiedekanen. Komiteen skal være til stede og bedømme prøveforelesning og disputas.

Prøveforelesning

Prøveforelesningen skal foregå på engelsk og arrangeres av grunnenheten som også sørger for kunngjøring. Prøveforelesningen skal vare i 45 minutter. Formålet for prøveforelesningen er å teste ph.d.-kandidatens evner til å formidle forskningsbasert kunnskap utenfor ph.d.-kandidatens spesialfelt. Tema for oppgitt emne skal derfor ikke hentes fra sentrale problemstillinger i ph.d.-arbeidet. Oppgitt emne fastsettes av komiteen.

Komiteens innberetning av prøveforelesningen skal utarbeides på særskilt skjema. Følgende momenter skal inngå i vurderingen:

  • ph.d.-kandidatens valg av stoff
  • struktur/organisering av forelesningen
  • forståelse og modenhet
  • presentasjonsteknikk, inklusiv bruk av visuelle hjelpemidler

Senest to uker før prøveforelesningen skal grunnenheten offentliggjøre prøveforelesning og disputas. 10 arbeidsdager før prøveforelesningen får ph.d.-kandidaten tema av grunnenheten.

Disputas

Disputasen er et åpent arrangement der en ph.d.-kandidat offentlig presenterer og forsvarer den ferdige doktorgradsavhandlingen overfor to kritiske opponenter fra den sakkyndige bedømmelseskomiteen. Disputasen ledes av normalt av en person fra instituttledelsen eller en stedfortreder. Først når prøveforelesning og disputas er bestått, kan doktorgraden tildeles ph.d.-kandidaten.

Disputasen avholdes på engelsk.

Disputaslederen gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen samt gir en kort, formell introduksjon av kandidaten. Deretter redegjør kandidaten for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen, maksimalt 30 minutter.

To av bedømmelseskomiteens medlemmer fungerer som opponenter.  Den første av opponentene plasserer kandidatens arbeid inn i en internasjonal, vitenskapelig sammenheng, maksimalt 10 minutter. Etter at begge opponenter har avsluttet sin opposisjon, inviterer leder av disputasen øvrige tilstedeværende til å delta i drøftingene.

Til slutt får doktoranden ordet for korte takksigelser, før disputaslederen erklærer disputasen for avsluttet.

Etter at disputasen er avsluttet er det anledning for disputasleder til, på vegne av bedømmelseskomiteen etter at denne har hatt et kort møte, å informere om komiteens vurdering av kandidatens disputas.

Disputasen skal avholdes i lokaler tilhørende Universitetet i Oslo.

Disputaser

i dag des.
12:15, Auditorium 1, Helga Eng
i dag des.
14:15, Auditorium (1st floor), Research building, Norwegian Radium Hospital
12 des.
13:15, Aud 1, Geologibygningen
14 des.
12:15, Auditorium 1, Helga Eng
14 des.
13:15, Zoom and Nucleus, Bikuben, The Kristine Bonnevie building
 
Publisert 17. apr. 2015 11:11 - Sist endret 22. apr. 2022 11:24