English version of this page

Hvorfor velge dette ph.d.-programmet?

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er Norges største fakultet i realfag og har en lang tradisjon for doktorgradsutdanning. MN-fakultetet er et av Europas mest attraktive fagmiljøer innen matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Fagmiljø

Fakultetets institutter og sentre dekker et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Ph.d.-kandidatene er integrert i store, fremragende forskningsmiljøer som ligger i front både nasjonalt og internasjonalt. Omtrent 50 prosent av ph.d.-kandidatene og 20 prosent av de vitenskapelige ansatte har bakgrunn fra utenlandske fagmiljøer, noe som bidrar til fakultetets sterke internasjonale profil.

Ph.d.-programmet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner. For opptak til ph.d.-programmet kreves det at du har minst femårig grunnutdanning, det vil si mastergrad eller tilsvarende. Fakultetet har karakterkrav for opptak til ph.d.-programmet.

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for alle som skal delta på ph.d.-programmet. Internasjonale søkere må dokumentere dette.

Doktorgradsutdanningen ved fakultetet skal utdanne selvstendige forskere på høyt internasjonalt nivå, i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning

Ved fullført program skal kandidatene ha innsikt i og beherske sentrale vitenskapsteoretiske og forskningsetiske problemstillinger og beherske fagområdets forskningsmetoder og deres relevans. De skal kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder i forsknings- og utviklingsprosjekter, kunne bidra til utvikling av nye teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og vurdere disse kritisk.

Doktorene skal kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsoppgaver og gjøre forskning på internasjonalt nivå. De skal være i stand til å analysere komplekse faglige spørsmål og utfordre den etablerte kunnskapen på området. Videre skal de kunne veilede andre i forsknings og utviklingsarbeid, kunne delta i og bidra til å videreutvikle egne forskningsmiljøer samt formidle eget fag på en konstruktiv måte både faglig og mot allmennheten.

Som ph.d.-kandidat får du veiledning med formell opplæring, slik at du blir i stand til å utføre egen forskning. Målet for utdanningen er et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Programmet fører frem til en ph.d.-grad i realfag.

Studier i utlandet

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til å ha et eller flere forskningsopphold ved et relevant lærested i utlandet. Forskerutdanningen kan tilrettelegges slik at ph.d.-kandidater kan ha utenlandsopphold på minst seks måneder i tilknytning til ph.d.-arbeidet. Ph.d.-kandidater får muligheten til å innpasse internasjonale forskerkurs og emner i opplæringsdelen.

Les mer om støtte og finansiering av utenlandsopphold.

Videre karriere og jobb

Med en ph.d.-grad fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får du en attraktiv kompetanse som er ettertraktet innen høyere utdanning, forskning, næringsliv og forvaltning. Våre doktorander har svært høy grad av sysselsetting og mange av dem får tilbud om jobb allerede før avlagt grad.

Gå til Karrieresenteret.

Publisert 17. apr. 2015 11:49 - Sist endret 15. juli 2021 11:46