English version of this page

Fremdriftsrapportering ved Farmasøytisk institutt

Tredje semester-rapportering

Dette er den første rapporteringen ph.d-kandidaten vil ha til Farmasøytisk institutt. Tredje semester-rapportering vil skje først etter tolv måneder, men ikke senere enn femten måneder etter tilsetting.

Farmasøytisk institutt vil i god tid innkalle alle parter til denne rapporteringen (kandidat, veiledere og komitéen (ph.d-utvalget ved Farmasøytisk institutt).

Resultater som er oppnådd i perioden skal presenteres for komitéen, og kandidaten skal redegjøre for eventuelle avvik fra framdriftsplan. Det er avsatt 30 minutter til denne presentasjonen. Veiledningsforhold skal deretter diskuteres med og uten veiledere tilstede. Totaltid for tredje semester-rapportering vil være ca 45-60 minutter.

Intensjonen med denne rapporteringen er at den nedsatte komitéen på et forholdsvis tidlig stadium skal kunne avdekke eventuelle avvik i forhold til fremdriftsplanen og prosjektbeskrivelsen i opptakssøknaden. Dersom dette skulle være tilfelle er hensikten å sette i verk tiltak som er ment å hjelpe kandidaten til å fullføre på normert tid.

Komitéen vil på forhånd ha tilgang til kandidatens opptakssøknad, og det er naturlig at det vil bli stilt spørsmål underveis.

Årsrapportering

Ph.d-kandidater og veiledere vil bli kontaktet av Farmasøytisk institutt i januar/februar måned for årsrapportering. Egne rapporteringskjemaer vil bli tilsendt (kandidat, veileder og medveiledere).

Årsrapporteringen vil først skje etter at tredje semester-rapportering er avviklet. Hvis tredje semester-rapportering eksempelvis er utført i høstsemesteret skal kandidaten ikke rapportere påfølgende januar/februar, men først året deretter.

Publisert 10. juni 2015 10:19 - Sist endret 10. okt. 2017 16:22